1 056 0

Светлина в държавния бюджет

Светлина в държавния бюджет
Венцислав Михайлов

Министерският съвет одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2016 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец юни 2016 г. е положително в размер на 3 071,2 млн. лв. (3,4% от прогнозния БВП) ) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 665,3 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 405,9 млн. лв. Това е най-значителното превишение на приходите над разходите по КФП от 2008 г. до сега. За сравнение, за първото полугодие на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 889,5 млн. лв. (1% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,4 процентни пункта. Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година. Освен добрите параметри по приходите по националния бюджет, влияние върху текущото салдо по КФП оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите представлява 1,6% от прогнозния БВП.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2016 г. са в размер на 17 709,5 млн. лв. или 53,6% от годишните разчети. Съпоставено с първото полугодие на 2015 г., приходите и помощите нарастват с 1 405,9 млн. лв. (8,6%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 472,1 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са с 66,2 млн. лв. по-малко. Въпреки това, изпълнението на приходите от помощи спрямо разчета за годината е добро, като постъпленията от помощи от страната и чужбина, основно възстановени сертифицирани разходи от края на 2015 г. по оперативните програми и фондовете на ЕС за стария програмен период 2007-2013 г. и постъпили аванси и възстановени сертифицирани разходи от ЕК за новия програмен период 2014-2020 г., са в размер на 1 932,4 млн. лв., което представлява 76% от годишния разчет.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) възлиза на 13 488,9 млн. лв., което представлява 51,9% от планираните за годината приходи. Съпоставено с юни 2015 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 9,8% (1 202,8 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.

Приходите от преки данъци са в размер на 2 538,9 млн. лв. или 54,2% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо първото полугодие на 2015 г. нарастват със 174,4 млн. лв. (7,4%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 834,6 млн. лв., което е 51,5% от разчетите по ЗДБРБ за 2016 г. Съпоставено с предходната година, постъпленията в групата нарастват със 794,5 млн. лв. (13,2%). Постъпленията от ДДС за първите шест месеца на годината са в размер на 4 355,6 млн. лв. или 51,8% от планираните за годината. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 409,3 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към края на юни е 122,9 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 2 380,6 млн. лв. (51% от разчетените за годината), като спрямо юни 2015 г. нарастват с 18,6% или 373,9 млн. лева. Постъпленията от мита са 83,6 млн. лв. или 55,7% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 591,0 млн. лв. или 64,8% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 3 524,3 млн. лв. което представлява 49,4% от разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,1% (172,4 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 288,2 млн. лв., което представлява 51,1% изпълнение на годишните разчети или с 269,3 млн. лв. (13,3%) повече спрямо края на месец юни 2015 година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юни 2016 г. възлизат на 14 638,3 млн. лв., което е 42% от годишните разчети. За сравнение – разходите по КФП към юни 2015 г. бяха в размер на 15 414,0 млн. лева. По-ниското изпълнение на разходите през първите шест месеца на годината е свързано преди всичко със забавяне при някои капиталови разходи (основно по сметките за средства от ЕС), което се дължи, от една страна на липса на припокриване на плащания от два програмни периода и от друга – на изместване на голяма част от капиталовите разходи в последното тримесечие на годината поради технологични и процедурни фактори.

Нелихвените разходи са в размер на 13 879,7 млн. лв., което представлява 42,6% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни 2016 г. са в размер на 13 012,7 млн. лв. (49,1% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 867,1 млн. лв. (14,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 361,2 млн. лв. или 45% от планираните за 2016 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към юни 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 397,4 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2016 г. е 14,1 млрд. лв., в т. ч. 12,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

България

Напиши коментар:


Публикувай