1 538 1

Стартира "Нови работни места за устойчив бизнес"

Калина Петрова

На 01.08.2016 г. стартира изпълнението на проект „Нови работни места за устойчив бизнес“, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” с финансовата подкрепа на „Европейски социален фонд” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на стойност 195 450.00 лв. Бенефициент по проекта е „Ейч Пи Консулт” ЕООД с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-0319-C01, който е с продължителност 13 месеца.

Проект „Нови работни места за устойчив бизнес“ предвижда да предостави ново, напълно оборудвано работно място на 26 представители на следните целева група - продължително безработни и неактивни лица, безработни лица на възраст над 54 г. и безработни младежи до 29 г. включително.

Целта на проекта е създавайки нови работни места да подобри достъпа до заетост и качеството на работните места, да осигури достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица и устойчиво да интегрира на пазара на труда младите хора. Предвидените проектни дейности са насочени към осигуряване на предпоставки за създаване на устойчиви работни места за 26 броя безработни и неактивни лица, които са представители на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Изпълнението на настоящия проект ще доведе до постигането на следните резултати:

- Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

- Осигурен достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда

 - Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности. Постигането на тези резултати е в пълен унисон с целите на ОП РЧР 2014 – 2020 и в частност с инвестиционните приоритети и специфични цели на процедура „Ново работно място 2015”.

За връзка с проекта: 02/8689294,hpconsulteood@gmail.com ,За повече информация: *www.eufunds.bg*
http://www.eufunds.bg/

 

 

 

 

 

 

София / България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • Лудия
    Отговор
    1 17:05  25.08.16
    НЯМА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ. ИМА ХОРА, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА РАБОТЯТ. Изключвам селата и инвалидите.

Напиши коментар:


Публикувай