1 051 1

Как да се ориентираме в кои акции да инвестираме

Венцислав Михайлов

Всеки инвеститор в ценни книжа има желание да спечели, и то по възможност повече. Е, както знаем, това не винаги е възможно. Затова важи популярното правило за индивидуални инвеститори – „инвестирай толкова, колкото можеш да си позволиш да загубиш и по възможност не го прави със средства взети назаем“, коментират анализатори от „Капман Холдинг“. Инвеститорите с известен опит на борсата имат определена методика и начини, според които да избират и решават кои акции да купуват и продават и кога. Някои от тях обръщат повече внимание на икономическите данни за дадената фирма и пазара, други се „опират“ основно на техническия анализ и т.н. Но универсално правило за успех няма.

Има обаче някои основни критерии при избора на акции за инвестиции, които не бива да бъдат пренебрегвани от хората с финансови знания, но начинаещи при търговията с акции. На тези критерии ще се спрем сега, без да претендираме за изчерпателност.

Като начало, трябва да проверите дали акциите на фирмите, които „на пръв поглед“ ви се струват удачни за инвестиции (или са ви препоръчани), са разпределяли дивидент в предходните няколко години. Ако това е така, компанията може да получи добра „препоръка“. Този показател би трябвало да се разглежда на „фона“ на целия пазар. А и по принцип, изплащането на дивиденти за минал период не е гаранция, че това ще продължи и в бъдеще.

Друг показател, който би следвало да проверите, е задлъжнялостта на даденото дружество/ва, съотнесена към общите активи и приходи. Ако дадената фирма изплаща в срок задълженията си към кредиторите и е на печалба, текущите задължения не трябва да ви безпокоят.

Счетоводната стойност на акциите, в които евентуално ще инвестирате, също е от съществено значение, смятат анализатори от „Капман Холдинг“. Тя се изчислява, като се раздели собственият капитал на публичното дружество на броя на акциите му. Така може да се разбере при търговията към момента дадената акция дали е подценена или надценена.

Има и друг критерии, по който можете да прецените в даден момент кои акции да купувате и продавате. Става въпрос за т.нар. коефициент „бета“ (β). Този показател широко се използва при по-развити от нашия пазари на ценни книжа. За да се преценяват правилно неговите стойности, е необходима и по-висока финансова култура.

Най-общо казано, коефициентът бета (β) показва посоката на изменение и отклонението на доходността на акциите на дадена публична компания спрямо целия пазар (основния индекс). Ще поясним, че ако „бета“ за акциите на една компания е с отрицателен знак, това не значи, че въпросните акции поевтиняват (макар че това е възможно), а че доходността им се изменя в посока, обратна на пазара – т.е. при падане на пазара те поскъпват, а при покачване – поевтиняват.

И така, при β<0, доходността на акциите на компанията Х показва движение в обратната посока спрямо дадения капиталов пазар, т.е. спрямо основния индекс на дадената фондова борса. Ако β=0, то няма взаимовръзка (корелация) между посоката и движението на доходността на дадената акция и целия пазар.

В случай че стойността на „бета“ е между 0 и 1 (0<β< 1), посоката на изменение на доходността на дадената акция и пазара е една и съща. В същото време, волатилността при акциите на компанията Х е по-ниска от тази на целия пазар. При β=1, доходността на акциите на компанията Х и основният индекс не само се движат в една посока (независимо нагоре или надолу), но и изменението им е приблизително еднакво.

Стигаме до варианта, при който β>1. Тогава доходността на дадената акция и основният индекс се изменят еднопосочно, но волатилността при акцията е по-голяма от тази на пазара като цяло (на основния индекс).

За по-голяма яснота ще дадем пример, без да навлизаме в подробности как математически се изчислява коефициентът „бета“. Например, основният индекс на даден фондов пазар (включващ всички акции, но с различно „тегло“) за една година е нараснал с 10%. Ако акциите на компанията Х имат „бета“ за годината „минус“ 1, то те имат спад на доходността по всяка вероятност с около 10%. При стойност на „бета“ 1, дадените акции би трябвало да са поскъпнали с 10% (колкото целия пазар), а при „бета“ със стойност 2 – цената на акциите на компанията Х за разглежданата година се е покачила с около 20%.

Предварително зададени граници за стойностите на коефициента β няма. Все пак логично е да се предположи, че повечето публично търгувани компании ще имат коефициент β с положителен знак, обясняват от „Капман Холдинг“. Освен това, тъй като посоката на движение на пазара обикновено се задава от големите компании (т.нар. „сини чипове“), то логично е техният коефициент β преобладаващо да е със стойности в диапазона малко под 1 и не превишаващи 2.

Няма определен период, за който да се изчислява β. Но е добре срокът на изчисление да е поне за една година, за да може да се направи някаква прогноза (не точен разчет) за движението на акциите, които ви интересуват. Колкото и да е близо изчислената стойност на „бета“ до реалното движение на акциите на дадена компания, стойността може да се тълкува по различен начин от инвеститорите.

Например, стойност на „бета“ от две, три или дори повече, за склонните към по-висок риск „играчи“ би била добра „препоръка“ за покупка на дадени акции - тъй като има вероятност да постигнат доходност 2-3 пъти по-висока от тази за дадения пазар на ценни книжа като цяло (стига той да расте), но е възможно да претърпят съответно и по-големи загуби. Докато други биха се придържали към по-консервативно поведение при инвестициите и съответно към търговия с акции с по-нисък коефициент β, близък до единица.

Стойностите на коефициента „бета“ сами по себе си не може да представляват меродавна оценка или препоръка за покупка или продажба на акции, а трябва да се разглеждат в съвкупност с горепосочените и някои други критерии.

По-запознатите с търговията с ценни книжа вероятно ще забележат, че коефициентът „бета“ донякъде може да бъде оприличен със стандартното отклонение при договорните фондове. То обаче не може да бъде със знак „минус“ и се измерва в проценти. Общо взето, по-ниски стойности на стандартното отклонение (съотносими към дадения рисков диапазон – инвестиции преимуществено в акции, в облигации и т.н.) за даден период се разглеждат като вид положителна „атестация“ за съответния договорен фонд и за управляващото го дружество.

Тук е мястото да отбележим, че в случай че не възнамерявате лично да се занимавате с търговия с ценни книжа, е добре поне част от заделените от вас средства за търговия с финансови инструменти да използвате за закупуване на дялове от договорни фондове. Разбира се, и при договорните фондове печалбите не са гарантирани, но в резултат на диверсификацията на портфейлите от книжа и управлението им от професионалисти, рискът от загуби общо взето е по-нисък, се посочва в анализа на „Капман Холдинг“.

Предупреждение за рискове: Търговията с финансови инструменти може да доведе както до печалби, така и до загуби. Материалът е с информативен характер и нито една част от него не представлява инвестиционна консултация, инвестиционно изследване, препоръка или съвет за инвестиционно решение или следване на инвестиционна стратегия.

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • PIV
    Отговор
    1 12:14  29.09.16
    В тази търговия рискуваш целия си вложен капитал, но можеш да спечелиш и половината от вложението за период от 6 месеца. Пример: Купувате си акции на Адидас на немската фондова борса в началото на януари тази година. Знаете че Адидас са спонсор на Европейското по футбол. Излиза материал, че Сосиете Дженерал държи акции на Адидас и очаква да се повишат. Продавате акциите си сега и реализирате 54% печалба на вложените средства. 50% от разликата, между покупната и продажната цена и 4% от дивидент за предходната година.

Напиши коментар:


Публикувай