894 0

НСИ отчита ръст на БВП

Венцислав Михайлов

През третото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо второто тримесечие на 2016 г. според сезонно изгладените данни, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

БВП в стойностен обем, текущи цени Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 24.631 млрд. лв.. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2016 г. е 21.168 млрд. лв. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (69.7%), което в стойностно изражение възлиза на 17.16 млрд. лв. През третото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 4.508 млрд. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През третото тримесечие на 2016 г. спрямо второто тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.7%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2016 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление - с 1.3%, и износът на стоки и услуги - с 2.1%.

През третото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.5%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 1%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през третото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 4.0%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 8.5 и 3.9%.

 

България

Напиши коментар:


Публикувай