740 0

МОСВ със стандарт за обществени поръчки за пречиствателни станции и ВиК мрежа

Венцислав Михайлов

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е първото министерство, което въвежда стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежа. Документацията беше изработена съвместно с Камарата на строителите в България и отразява богатия опит, натрупан от вече реализираните инвестиции по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, съобщават от МОСВ.

Стандартизацията ще улесни както бъдещите бенефициенти-възложители на строителни дейности по ОПОС, така и бизнеса. Целта е да се намалят грешките в документацията, които често стават причина за забавяне на процедурите и затрудняват изпълнението на проектите. Стандартизацията включва унифициране на договорни условия, технически спецификации, изисквания към техническите оферти и методиките за оценка.

В предишния програмен период, със средства на ОПОС във ВиК сектора беше изградена базова екологична инфраструктура, която ще се ползва през следващите 30 години. 51 пречиствателни станции за отпадъчни води и над 2600 км линейна мрежа бяха въведени в експлоатация и осигуриха екологосъобразност на стратегически за страната и здравето на хората съоръжения.

Новата оперативна програма продължава да инвестира в чиста околна среда на България, като насочва над 2.3 милиарда лева за опазване на водните ресурси, изграждане на модерни пречиствателни станции, надеждност на водоснабдяването, ефективно събиране и отвеждане на отпадъчните води. За разлика от стария програмен период, когато бенефициенти бяха общините, в новия ОПОС ще сключва договори с ВиК дружествата.

Разработките са изпратени в Агенция по обществени поръчки за съгласуване, с цел утвърждаването им като задължителни за възложителите, които ще изпълняват новите проекти за развитие на ВиК инфраструктурата.

България


Напиши коментар:


Публикувай