936 0

Ръстът на разходите на работодателите

Ръстът на разходите на работодателите
Венцислав Михайлов

По предварителни данни на Националния статистически институт, през третото тримесечие на 2016 година общите разходи на работодателите в България за един отработен час от наетите от тях лица нараства с 8,4% спрямо година по-рано, като увеличението в индустрията е с 8,5%, в сектора на услугите - със 7.7% и в строителството - с 5 на сто.

По този показател нашата страна се нарежда на трето място спрямо останалите членове на Европейския съюз, изпреварена единствено от Румъния и Чешката Република, където разходите за труд за един отработен час се повишават съответно с 14,7% и с 9,0%, според данни на Евростат. Най-висок ръст на общите разходи за труд на годишна база е регистрират в икономическите сектори “Култура, спорт и развлечения“ - с 19,6%, “Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 10,3% и “Операции с недвижими имоти“ - с 10,2%. В същото време най-слаб ръст на общите разходи за труд е отчете в икономическите сектори “Хотелиерство и ресторантьорство” - с едва 0,8%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 1,9% и „ Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 4,6%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличава с 8,3% през третото тримесечие на настоящата година спрямо същия период на 2015-а година, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват с 8,8 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от повишение с 1% за “Хотелиерство и ресторантьорство” до ръст с цели 19,9% за „Култура, спорт и развлечения”. И тук по-солидно повишение на разходите за възнаграждение за един отработен час през третото тримесечие има единствено в Румъния (повишение с 14,7%) и в Чешката Република (с 9,0%).

България


Напиши коментар:


Публикувай