510 0

Около 10 млн. европейци са намерили работа с помощта на Европейския социален фонд

Калина Петрова

Днес Европейската комисия публикува доклад за оценка на дейността на Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2007—2013 г., придружен от специфични доклади за отделните държави членки.

Според доклада с подкрепата на фонда до края на 2014 г. над 9.4 милиона европейци са намерили работа. 8.7 милиона са получили квалификация или удостоверение. 13.7 милиона участници са съобщили за други положителни резултати, като например повишаване на равнището на уменията. Участниците в действията по линия на ЕСФ бяха разпределени равномерно между неактивните граждани (36 %), работещите (33 %) и безработните (30 %). Основните целеви групи включваха нискоквалифицираните (40 %), младите хора (30 %) и лицата в неравностойно положение (21%).

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Днешният доклад показва, че за седем години Европейският социален фонд е помогнал на милиони европейци да намерят работа и да придобият допълнителни умения и квалификации. Европейският социален фонд имаше съществена роля за функционирането на пазарите на труда във всички държави членки с приноса си за модернизирането на службите по заетостта, с подкрепата на образователните системи и публичната администрация и с подпомагането на хората в най-неблагоприятно положение в обществото. Сега трябва да се опрем на този опит и да инвестираме в човешкия капитал на Европа — работниците, младите хора и всички онези, които търсят работа“.

Държавите членки се възползваха от значителните допълнителни финансови ресурси, предоставени по ЕСФ за справяне с предизвикателствата в областта на заетостта и в социалната сфера, за да достигнат до хора и да разработят политики, които иначе трудно щяха да намерят финансова подкрепа. ЕСФ осигури например 70 % от средствата за активни политики на пазара на труда в България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Малта, Румъния и Словакия, както и повече от 5 % от разходите за образование и обучение в Португалия и Чешката република.

Дейностите, финансирани от ЕСФ също така са имали положително отражение върху БВП на ЕС, като са го повишили с 0.25 %.

Европейският социален фонд (ЕСФ) е най-старият фонд на ЕС, създаден с Договора от Рим през 1957 г., както и основното средство на Европа за инвестиране в човешкия капитал чрез насърчаване на трудовата заетост и социалното приобщаване. Приоритетите на фонда са подпомагането при намирането на работа (или на по-добра работа), общественото интегриране на лица в неравностойно положение и гарантирането на по-справедливи възможности за живот.

През програмния период 2007—2013 г. ЕСФ действа във всички 28 държави членки посредством общо 117 оперативни програми (ОП). Общият размер на отпуснатите по ЕСФ средства за периода 2007—2013 г. бе 115,6 милиарда евро, от които 76,8 милиарда евро от бюджета на ЕС, 35,1 милиарда евро от национални публични средства и 3,7 милиарда евро от частни източници.

Белгия


Напиши коментар:


Публикувай