884 0

МФ взе 50 млн. лв. от облигации

Венцислав Михайлов

Министерството на финансите преотвори емисия 4-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 22 февруари 2021 година. На проведения на 19 юни аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 50 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност от 0,05 процента, която е най-ниската до момента за лихвоносни ДЦК.

Общият размер на подадените поръчки достигна 103,00 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,06. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е 59 базисни пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките със 79,60 %, следвани от пенсионните фондове с 10,40 %. Други инвеститори придобиха общо 10 %.

България


Напиши коментар:


Публикувай