574 0

Просрочен дълг над 160 млн. лева на общините в България

Венцислав Михайлов

Има запазване на относително постоянно равнище на средния дял на приходите постъпления за страната в края на второто тримесечие - 43,52 % спрямо 44,52 % за същия период на миналата година и 40,07 % в края на 2016 г.

При повече от една четвърт от общините - (70) приходите превишават разходите. Този резултат е идентичен с този от същия период на миналата година (73), но в края на 2016 г. броя на общините, който са на плюс е бил 26.

Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, също не се променя значително и в трите разглеждани периода. Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 75 (при 83 за същия период на миналата година и 70 към края на 2016 г.).

Към 30.06.2017 г. в 27 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто, което е слабо намаление сравнено с другите два периода.

Като цяло, приходите на общините са около 40 % от общия размер на постъпленията им (приходи и трансфери), като делът на общините с равнище на този показател над средното за страната е 15 %.

Просрочените задължения на общините към края на юни 2017 г. са в размер на 160,3 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 149,5 млн. лева. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 142 общини (53,6 % от общия брой общини). Над 46 % са без просрочени задължения в бюджета към момента. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 40 % , което възлиза е 36,6 млн. лв.

В същото време 56 общини увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо със 17,8 млн. лв. Само 2 общини (Генерал Тошево и Нови пазар) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 4,6 млн. лв. и, както обикновено, съставляват около 3,0 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.06.2017 г. възлизат на 1 231,0 млн. лв., в т.ч 555,5 млн. лв. вътрешен (45,1 %) и 675,5 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 51,8 % от общия размер на дълга).

Спрямо края на 2016 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 21,7 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 20,5 млн. лв. и на намаление на размера на външните заеми с 1,2 млн. лв.

От началото на 2017 г., на министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 6 общини - Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград и Сливен.

Усилията на Министерството на финансите продължават и през следващите тримесечия в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинските бюджети.

България


Напиши коментар:


Публикувай