553 1

Обучават служители за ключови умения в контекста на ЕС

Милена Богданова

На 18 декември 2017 г., от 11:00 часа, в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) Дипломатическият институт към министъра на външните работи проведе встъпителна пресконференция по проект „Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС“, по приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”, процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията”, код на процедурата BG05SFOP001-2.004. Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Участие в събитието взеха медии, представители на управляващия орган на ОПДУ, висши учебни заведения, Дипломатическия институт, Държавния културен институт, Европейския институт, както и други заинтересовани институции и граждани.

Пресконференцията бе открита от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт и ръководител на проекта. Г-н Кирил Георгиев, старши експерт в Дипломатическия институт и координатор по контрол и мониторинг на проекта, представи по-подробна информация пред аудиторията относно основната цел на проекта, предвидените дейности, целевата група и очакваните резултати от изпълнението.

Основната цел на проекта е повишаване на ключовите умения и компетентности на служителите в държавната администрация с цел повишаване на квалификацията им, свързана с работaта с европейски институции.

По проекта са заложени следните 6 основни дейности:

1. Провеждане на курсове за повишаване на преговорните, комуникативните и презентационните умения и издаване на учебни помагала;

2. Провеждане на стажове в институциите на ЕС или ПП към ЕС в Брюксел;

3. Провеждане на обучения по терминология на ЕС на английски език;

4. Разработване и въвеждане на нови специализирани програми и методи в обучителната дейност на Дипломатическия институт;

5. Обучения за служителите на Дипломатическия институт за повишаване на административния капацитет на ДИ;

6. Информация и комуникация.

Целевата група, към която е насочен проектът, са служители, заети по служебно или по трудово правоотношение в централната държавна администрация, ангажирани с европейско сътрудничество и участие в процеса на вземане на решения в ЕС.

Бюджетът на проекта възлиза на 2 822 918,97 лева

Проектът е с период на изпълнение от 01.07.2016 г. до 31.12.2018 г.

Очаква се настоящият проект да подобри капацитета за участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС. Чрез реализирането на проекта ще се надградят и задълбочат познанията за ЕС сред широк кръг служители в администрацията с фокус върху осигуряване на добавена стойност на натрупаните им практически умения и компетентности, необходими в работaта им в условията на реално членство в Съюза. Реалният принос, полза и въздействие за целевата група от реализирането на проекта ще има и по отношение на повишените изисквания спрямо тях да познават и разбират институционалната система, правото и процеса на вземане на решения в ЕС, да осъвременят, развият и надградят уменията си за идентифициране и защита на националния интерес, уменията за водене на преговори, както и за разработване и прилагане на приложимото европейско законодателство.

-------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------

Този документ е изготвен по проект „Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС“ с бенефициер Дипломатическия институт към министъра на външните работи, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • опала
    Отговор
    1 14:39  19.12.17
    Публикувано във факти.бг: Проектът е с период на изпълнение от 01.07.2016 г. до 31.12.2018 г. те сега ли го почват?????

Напиши коментар:


Публикувай