2 789 0

Свиленград ще развива местния бизнес с 12 млн. лв

Сред приоритетните отрасли са земеделието, инфраструктурата и туризма

Константин Карагьозов

Свиленград получава близо 12 млн. лева за подпомагане на местната икономика. Създадената по проект на общината Местна инициативна група (МИГ) „Свиленград ареал” спечели финансиране на стойност 11 865 164 лева на разработената стратегия за местно развитие.

С тези средства ще се осигури финансовото обезпечение и реализация на идеи и проекти на местни фирми в различни сектори и отрасли, НПО, читалища, училища, Общинска администрация и физически лица.

Като приоритетни са набелязани: икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малки и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности; повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на културните традиции на местната общност, опазване на околната среда; подобряване на социалната и образователна среда чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване; насърчаване на предприемачеството.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Околна среда”, ОП „Иновации и конкурентоспособност” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Управляващият орган на ПРСР обяви на 29 декември оценките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“.

Стратегията на Местна инициативна група „Свиленград ареал” е сред одобрените 25 проекта от общо подадени 79 проекта на подобни сдружения от цяла България. Тя бе разработена по предходен общински проект към Програмата за развитие на селските райони, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по който бяха проведени допитвания до обществеността и срещи с всички заинтересовани страни за определяне на приоритетите в развитието на общината.

Хасково / България


Напиши коментар:


Публикувай