16 986 0

Започна задължителната пререгистрация за всички сдружения и фондации

Снимка: Shutterstock
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова

От 01.01.2018 г. влязоха в сила измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а юристите от Консултантска къщa Велинов и партньори обръщат внимание на най-основните промени.

Считано от началото на 2018 г. сдруженията и фондациите вече ще се вписват в Агенция по вписванията – Регистър на ЮЛНЦ, вместо в окръжния съд по седалището им, както беше досега. С измененията отпада задължителната регистрация в БУЛСТАТ, както и допълнителното вписване на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в специалния регистър към Министерство на правосъдието. Описаните промени безспорно водят до улесняване и ускоряване на процедурата по регистрация на неправителствените организации, тъй като производството вече ще се осъществява само пред една, вместо досегашните три държавни институции.

Измененията предвиждат също заявленията за регистрация и вписване на промени да се подават и по електронен път с електронен подпис на юридическото лице с нестопанска цел или изрично упълномощен адвокат, като в този случай дължимите държавни такси са в размер на 50 % от таксата, която се заплаща при подаване на документите на хартиен носител на място в агенцията. След отпадането на регистрацията в БУЛСТАТ и въвеждането на електронен достъп до услугата, общият размер на държавните такси за вписване на новоучредено сдружение или фондация намалява повече от 3 пъти.

В регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще се вписват и задължителните годишен доклад за дейността и финансов отчет на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Срокът за подаване на документите е удължен с 1 месец и вече е до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Преди измененията отчетите се представяха пред Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерство на правосъдието, а срокът беше до 30 май.

Следващо нововъведение е, че ако две поредни години сдружение, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не подаде отчетите си в законоустановените срокове и ред, по неговата партида в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще се вписва служебно „с временно спрян статут в обществена полза“

Според преходните и заключителни разпоредби на ЗЮЛНЦ всички заварени към датата на влизане в сила на този закон юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел запазват правоспособността си на юридически лица, съответно на клонове и статута си в частна или в обществена полза. Всички, обаче, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи, а заявленията и съпътстващите ги документи може да се подадат лично от представляващите юридическото лице или от адвокат с изрично писмено пълномощно.

Втората голяма група изменения в ЗЮЛНЦ е свързана със създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет, който да участва в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Членове на съвета е предвидено да бъдат представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, а негов председател ще е заместник министър-председателят, отговорен за изпълнението на стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. ЗЮЛНЦ урежда в детайли дейността на Съвета, неговата организация и състав.

За насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се предвижда ежегодно да се осигуряват и разходват средства от държавния бюджет. Оценката на проектите и предложения за разпределение на средствата ще се осъществява по критерии, условия, правила и процедури, приети от Съвета за развитие на гражданското общество, който от своя страна ще прави предложение на Министерски съвет.

С промените в Закона за юридическите лица се очаква значително намаляване на административната тежест за юридическите лица с нестопанска цел при регистрацията им, повишаване на прозрачността и отчетността им, подобряване комуникацията между гражданския сектор и публичните власти и допринасяне за устойчивото развитие на гражданските организации у нас.Напиши коментар:


Публикувай