1 872 37

КРИБ иска отсрочка за данъци и плащане на осигуровки

Пилотно механизмът може да се приложи за минал период, пишат от конфедерацията

КРИБ иска отсрочка за данъци и плащане на осигуровки
Снимка: БГНЕС/Архив

Най-голямата работодателска организация в България - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) предлага на правителството във връзка с евентуалното въвеждане на локдаун да се организира схема за подпомагане на затворените бизнеси. По същество тя представлява отсрочване на плащането на данъци и осигуровки до средата на 2021 г. по специална схема. Тя предвижда прилагането ѝ да зависи от процента от спада в оборотите на фирмата, което може лесно да се проследи от НАП по справките декларации за ДДС.

Ето пълния текст на писмото на КРИБ, изпратено преди малко до премиера и финансовия министър

Ето пълния текст на писмото на КРИБ, изпратено преди малко до премиера и финансовия министър:

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ПРЕМИЕР НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ВИЦЕПРЕМИЕР

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ОТНОСНО: необходими нови мерки за намаляване на негативното отражение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID19.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Л. БОРИСОВ,

Пандемията от коронавирус в глобален мащаб въздейства изключително неблагоприятно върху всички аспекти на социалния и икономическия живот и предизвиква тежки сътресения за икономиката и финансите. Споделяме убеждението, че навременни, добре обмислени и координирани мерки за намаляване на негативното отражение на коронакризата върху дейността на предприятията и върху българската икономиката като цяло ще доведат до запазване на стопанската активност и съхраняване на потенциал, който да позволи бързото възстановяване на икономиката. Такива мерки са в пълно съответствие с общностното право и в този смисъл са допустими на национално равнище. В този смисъл предлагаме следните спешни мерки за облекчаване на щетите, предизвикани от кризата в страната:

I. Помощ, съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС.

Съобщението на Комисията, 4-то изменение на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 и изменение на приложението към Съобщението на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда Мерки за подкрепа на предприятията „3.12 Помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи като „държавите членки могат да предвидят финансов принос към непокритите фиксирани разходи на предприятията, за които разпространението на COVID-19 е довело до преустановяване или намаляване на стопанската дейност“. Комисията ще счита тези помощи за съвместими с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, в случай, че са спазени следните условия:

а. Помощта се предоставя не по-късно от 30 юни 2021 г. и покрива непокритите фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г., включително разходи, направени през част от този период („допустим период“);

б. Помощта се предоставя въз основа на схема на предприятия, които са засегнати от спад на оборота през допустимия период с най-малко 30 % в сравнение със същия период през 2019 г.;

в. Непокритите фиксирани разходи са постоянните разходи, направени от предприятията през допустимия период, които не са покрити от печалбата (т.е. приходите минус променливите разходи) през същия период и които не са покрити от други източници, като застраховка, временни мерки за помощ, обхванати от настоящото съобщение, или подкрепа от други източници. Интензитетът на помощта не надвишава 70 % от непокритите фиксирани разходи, с изключение на микро- и малките предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), при което размерът на помощта не надвишава 90 % от непокритите фиксирани разходи. За целите на настоящата точка загубите на предприятията, видни от техните отчети за приходите и разходите през допустимия период, се считат за непокрити фиксирани разходи. Помощта по тази мярка може да бъде предоставена въз основа на прогнозирани загуби, докато окончателният размер на помощта се определя след изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети или въз основа на подходяща обосновка, предоставена от държавата членка на Комисията (например във връзка с характеристиките или размера на определени видове предприятия) въз основа на данъчни отчети. Всяко плащане, надвишаващо окончателния размер на помощта, се възстановява;

г. При всички случаи общият размер на помощта не надвишава 3 милиона евро на предприятие. Помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, гаранции и заеми, при условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 3 милиона евро на предприятие; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси.

Една такава подкрепа, препоръчана от ЕК и ВЕЧЕ прилагана в редица европейски страни, може да бъде бързо осъществена / администрирана от Националната агенция по приходите. НАП може да създаде такава функционалност на интернет страницата си за отдалечено заяваяване на необходимостта от подкрепа, разполага с цялата необходима информация за определяне на съответните стойности за всяка компания и административния капацитет за бързо осъществяване на плащанията. Такива са и добрите практики в другите страни от ЕС.

II. Помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски.

Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на COVID-19 (Временната рамка) на Европейската комисия (ЕК) предвижда помощи под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски, като помощта се отпуска преди 30.06.2021 г. и крайната дата на отсрочването може да бъде 30.06.2021 г.

Министерството на финансите, както и Националната агенция за приходите разполагат с достатъчно експертен капацитет, както и с технологична инфраструктура (портал за електронни услуги на НАП), така че да се създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми, така че от една страна приходите в бюджета да не бъдат сериозно засегнати, а от друга страна в бизнеса да останат ликвидни средства, които да се използват за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и стимулиране на потреблението, които в момента са основните негативни последици от кризата.

След анализ, предлагаме да се създаде алгоритъм за отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски в определен процент, приложим за фирми, които имат реализиран спад в оборота, проследимо от Справките – декларации за ДДС, подавани в НАП или от други източници на информация. Спадът в оборота със съответната функционалност в портала на НАП може автоматично да се изчислява и да показва допустимата сума и срок за отсрочване на задълженията към НАП.

Пилотно механизмът може да се приложи за минал период (м. февруари 2020 г. – м. октомври 2020 г. ), за да се избегне злоупотреба от декларирани неверни данни за оборота. В менюто с услуги на НАП може да се добави функционалност „Отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски съгласно Раздел 3.9 от Временната рамка на ЕК”. В това под-меню предприятието просто отбелязва, че иска да се възползва от механизма и след това новата функционалност автоматично трябва да изчисли, въз основа на вече подадените декларации сума, срок на отсрочване и приложим данък и/или осигурителни вноски. На фирмите трябва да се изпраща уведомление по електронен път в срок от 1 седмица от датата на отбелязване в новото под-меню за какво са одобрени съгласно механизма. В случай на неодобрение също трябва да се изпраща електронно уведомление и да се предвиди срок за представяне на възражения, в отговор на който НАП може да извършва по-обстойни проверки/ревизии, което ще предпоставя въздържане от страна на недобронамерени кандидати към заявяване на подкрепа.

Въвеждането на механизма по-горе от една страна ще осигури по-бърза и адекватна ликвидна подкрепа за бизнеса (като дължимите суми не се опрощават, а се отсрочват, т.е. бюджетът ще получи средствата в по-късен период от време, а от друга страна ликвидността на предприятията и потреблението, което генерира данъци ще бъдат адекватно подкрепени)..

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н Л. БОРИСОВ,

Съзнаваме сериозността на предизвикателствата, пред които сме изправени, както и отговорността за вземаните решения. Затова сме готови да участваме чрез наши представители в обсъждане на предложените по-горе, както и на други мерки, насочени към преодоляване на последствията от кризата и запазване и възстановяване на икономическата активност. Убедени сме, че ново затваряне на бизнеси не може повече да се прави без ЕДНОВРЕМЕННО с това да се обявят мерки за подкрепа на компаниите и хората!

С уважение, Кирил Домусчиев

Председател на КРИБ Ротационен председател на АОБР за 2020 г.,

От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 9 гласа.

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Българина

  41 0 Отговор
  Плащайте ТУЛУПИ.Продавайте си яхтите и самолетите и плащайте.

  Коментиран от #37

 • 2 Софиянеца

  39 0 Отговор
  Този как се замогна от 2009 година насам, а имаше едно цехче за аналгин и 10 години по късно мощен фармацевтичен магнат. И на мен ако ми дадът 250 милиона от банката,, За равитие на малък и среден бизнес " и аз знам да построя завод за таблетки. Малък и среден бизнес 250 милиона??!!!

  Коментиран от #12, #21

 • 3 За куфарчетата

  29 0 Отговор
  За тях ще има ли отсрочка
 • 4 Последния Софиянец

  21 0 Отговор
  Крадците в парламента окъсняха докато си деляха нашите пари и ги приклещихме.Безработните и майките щяха да ги разкъсат.Вадиха ги с Белия автобус.Ха ха ха
 • 5 Johansson

  17 0 Отговор
  Дори и изобщо да не искат данъци просто ще фалират. Никакви локдауни и прочие глупости. Дори и да се опитат да сътворят тази глупост трябва да има бойкот на това. Само 10 дни са достатъчни за да станем държава от 4тия свят.
 • 6 РЪМПЕЗИ

  25 0 Отговор
  БОРИСОВ НЕ РАЗБИРА ОТ ИКОНОМИКА И ОТ НИЩО...ЗА НЕГО Е ВАЖНО ШКАФЧЕТО ДА Е ПЪЛНО...ХАБИТЕ СИ ПРИ КАСКИТЕ...

  Коментиран от #9


 • 7 Ааааа

  19 0 Отговор
  без такива евтини номера !
 • 8 МОДЪТ Е ИНСТИТУЦИЯ 👵

  19 0 Отговор
  Еееее

 • 9 🐷 Боко ТИКВАТА

  20 0 Отговор

  До коментар #6 от "РЪМПЕЗИ":

  Трай бре.Я ела утре на околовръстното, за да видиш каква маркировка съм направил.Шефа на "Пирогов" я видя, и му увисна ченето...хахаха.

  Коментиран от #13, #18

 • 10 браво

  2 12 Отговор
  Този път е прав.Трябва да не се плащат данъци поне до 2023.
 • 11 Перо

  24 0 Отговор
  Да,данъкоплатците ще издържат мутретата-копърки от ресторантьорския бизнес и едрите мутри-държавни милионери,които,вместо да инвестират целесъобразно парите,те не плащаха данъци и осигуровки и си купуваха Майбах и Мерцедес,ходиха си в световни курорти и отглеждаха отрочетата в лукс.
 • 12 Кире

  18 1 Отговор

  До коментар #2 от "Софиянеца":

  Щи скъсам шортите, дето уж ги продавахте на Димитровградския пазар с брат ти. Обичаш го яко, да усещаш как има голям миньор да те дълбае. Кире, Кире, даже децата са ти ин витро. Не можеш заблуди хората
 • 13 Бени Ганц

  8 1 Отговор

  До коментар #9 от "🐷 Боко ТИКВАТА":

  Така ли

 • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 16 Палячо

  16 0 Отговор
  А не е ли по добре да се намалят арогантно високите заплати на тези които се имат за богоизбрани, защо не се увеличи данъка върху печалбите ви както и събиране на откраднатото от държавата а то е очевадно от кого.
 • 17 ТаУмВзе

  12 0 Отговор
  Особености на българския Роб. Мре но не се Вдига! Заслужаваме си Всичко!

  Коментиран от #20

 • 18 МОДЪТ Е ИНСТИТУЦИЯ 👵

  8 0 Отговор

  До коментар #9 от "🐷 Боко ТИКВАТА":

  Нормално за мургаляци като теб да работят пътното маркировката

 • 19 Бунтар

  12 0 Отговор
  Конфискация и одържавяване, затвор за крадците и незаконно забогателите.
 • 20 ТаУмВзе

  5 2 Отговор

  До коментар #17 от "ТаУмВзе":

  И Гладите Бунтове са Платени! От сега да си знаете!

  Коментиран от #23

 • 21 Мнение

  19 0 Отговор

  До коментар #2 от "Софиянеца":

  На този домуз майка му "приватизира" ловешкия фармацевтичен завод. Та от там стана такЪз. Инак е от "правоверен комунистически род" и по майчина и бащина линия.. Нищо случайно. :-)
 • 22 христо калчев

  5 0 Отговор
  в сбирщината от "бизнесмени" започва брожение,но само така ще изплува истината за прехода в българия!
 • 23 Куни Лингу

  1 8 Отговор

  До коментар #20 от "ТаУмВзе":

  Знаем ,знаем

  Коментиран от #28

 • 24 Куни Лингу

  1 1 Отговор
  Минудът ми е от Бени Ганц Юдата Искарьодска ....
 • 25 Бени Ганц

  0 2 Отговор
  Бац ,миносче ,да се научиш какво да пускаш ,Кунчо !
 • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 27 Желе

  4 1 Отговор
  Лягаме на боко винаги. Ваш - киро гела.
 • 28 Trololo

  2 1 Отговор

  До коментар #23 от "Куни Лингу":

  В твоят опоркин монтаж липсва ББорисов, твоята бащица. Направи си го на плакат и протестирай. Направи снимка без колаж след твоя протест.

  Коментиран от #29

 • 29 Куни Лингу

  1 4 Отговор

  До коментар #28 от "Trololo":

  Добре !

  Коментиран от #31


 • 30 Пак повтарям!

  8 0 Отговор
  Вашата отсрочка я получихте авансово през последните 30 г. Затова над два милиона българи са с унизителни пенсии ис неадекватно медицинско обслужване. На същото обричате и по младите. Единственото , което можете да искате е снизхождение!
 • 31 gerb trol

  2 2 Отговор

  До коментар #29 от "Куни Лингу":

  Не е лош колаж, но няма връзка с темата. Къде е киро гела в схемата?

  Коментиран от #35

 • 32 справедливост

  6 0 Отговор
  никаква отсрочка а трябва да се въведе данък богатство за всички мошенници от прехода
 • 33 Кире "гела"

  1 0 Отговор
  и брат му Гошо "тъпото" след 15 години точене на еврофондове и делчо с Бою немогат да си платят заплатите, та да им ги платите вие. Иначе десетилетия инвестираха в мутробарок многоетажки из балкана, дето няма кой и как да им стъпи... Бг бизнеснюх, да му аресва на мутресата пък дали е продаваемо, кой го е еня, нали е крадено. С най-евтината работна ръка и заграбени мини и електростанции тия бизнесмени фалират на втория месец, като спре кражбата, сметайте колко са прости. Затова на запад са максимум свръхзадлъжняли тираджии или франчайз чистачи. Кире и Гоше, ходи им докладвай за този пост модераторчето, ще ти дадат бакшиш.
 • 34 Еблю

  3 0 Отговор
  Домуса сигурно пак ще иска да плащаме заплатите на футболистите те му...! Тоя път не 60:40 ами 80:20.

  Коментиран от #36

 • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 37 чети и учи

  0 0 Отговор

  До коментар #1 от "Българина":

  Да се обади, на "ортака" Борисов , какво пиши , врели не кипели до хора ,които и без това не мислят а могат само да козируват на Хунтата. Няма смисъл ,Домуса да играе клоун , в общия им цирк.

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.