796 0

Кабинетът прие нова стратегия за развитие на митниците

Одобрени са секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ и Пътна карта за изпълнението й

Кабинетът прие нова стратегия за развитие на митниците
Анжелина Димитрова

Правителството прие Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г., и Пътна карта за изпълнението й. Направени са и промени в РМС 245/2016 г., с което е одобрена Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.

Те са продиктувани от изменения в Работната програма за разработването и въвеждането на електронни системи във всички държави-членки, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на ЕК и отнасящо се до предвидения в Митническия кодекс електронен обмен на информация между икономическите оператори и митническите органи.

Секторна стратегия „е-Митници“ очертава технологичните приоритети за АМ по създаване на е-митници към 2020 г. и определя подхода и принципите за тяхната реализация. За дейностите по Стратегията и Пътната карта към нея се предвижда финансиране по ОП „Добро управление“ в размер на 9,349 млн. лв. и съфинансиране от държавния бюджет в рамките на 2,912 млн. лева за целия период на изпълнение до 2020 година.

Стратегията поставя като приоритетни цели:

- защита на обществото и финансовите интереси на България и на ЕС, вкл. повишаване събираемостта на приходите (вземанията при внос на стоки и от акциз при сделки в страната);

- подпомагане на конкурентоспособността на националните и европейските икономически оператори;

- улесняване на законната търговия, вкл. чрез подобряване на системите за контрол, с цел улеснение движението на стоките и намаляване на административната тежест;

- контрол и управление на веригите на доставка, използвани за международното движение на стоки;

- поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите-членки, с другите правоприлагащи органи, с икономическите оператори и с обществеността.

Изпълнението на мерките, заложени в Стратегията на Агенция „Митници“, ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти от България като държава-членка на ЕС за улесняване на законната търговия.

България

Напиши коментар:


Публикувай