749 0

10,5 млрд. евро по програмите за териториално сътрудничество

10,5 млрд. евро по програмите за териториално сътрудничество
Стефанаки Йоанис

Близо 352 млрд. евро е наличният ресурс за провеждането на Кохезионната политика през този програмен период, 10,5 млрд. евро от които са насочени към програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество. Най-добрият начин да се инвестират тези средства е да се търсят спецификите на регионите, да се създават възможности за максимално използване на ресурсите и за осигуряване на заетост. Това коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на трансграничния форум „България и Румъния – европейско териториално сътрудничество отвъд границите“, организиран от информационните бюра на Европейския парламент в двете страни.

За периода до 2020 г. е търсена по-голяма възможност за интегриране на финансовите ресурси при дефиниране на възможностите за изпълнение на проекти, обърна внимание Николова и обясни, че финансиран по една програма проект трябва да може да се съ-финансира и от други финансови източници.

Заместник-министърът припомни, че бюджетът на програмите за Европейско териториално сътрудничество е насочен към постигането на 11 тематични цели, като всяка една от тях трябва да се фокусира върху 4 от тези цели.

По отношение на повдигната по време на форума тема за опростяване на процедурите Николова коментира, че са дадени всички възможности за електронен обмен на информация и, че електронното подаване и отчитане на проекти трябва да се прилага още по-ефективно. Тя посочи още, че управлението на програмите за териториално сътрудничество не е лесно не само заради регламентите и изискванията, а и заради взаимоотношения между поне две държави, които работят по тях и посочи, че всяка програма има различни правила и специфики. Според нея опростяване трябва да бъде търсено в тази посока, като се работи в посока максимално синхронизиране на изискванията, за да се управляват по по-лесен начин.

Концентрирането на програмите в едно ведомство води до координация на политиките, подчерта Николова и запозна участниците в дискусията с програмите, по които Министерството на регионалното развитие и благоустройството е управляващ или партниращ орган. Тя информира, че през този програмен период е постигнато много в работата по тях и напомни, че само преди дни бяха сключени първите договори по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония, в процес на сключване са договорите за одобрените проекти по програмата за сътрудничество между България и Сърбия, а по тази между нашата страна и Турция има одобрени проекти и до края на годината може да има сключени договори и финансиране.

Според нея процесът при подготовката за настоящия програмен период е обърнат към постигането на конкретен резултат, като трябва да се използват всички възможности и това, което е видимо за региона, за да може да се повиши икономическият потенциал в него. Заместник-министърът подчерта, че трябва да се говори за това кой е най-големият позитив, който ще бъде постигнат чрез реализацията на одобрените проекти и затова трябва се търсят и финансират само най-добрите проектни идеи.

Николова съобщи, че е положено максимално усилие, за да може в страната ни да заработят групи за европейско териториално сътрудничество, които след сформирането си получават възможността да управляват програми или част от финансирането по тях. Съвсем наскоро една група кандидатства за управлението на ресурс по програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и България. Надявам се през следващия период тези възможности да бъдат разширени, каза заместник-министърът и обясни, че групите включват не само публичните местни и регионални власти, но и гражданското общество, което ще допринесе за постигането на по-големи ефекти за регионите.

Трябва да направим всичко възможно да оползотворим най-добре икономическия потенциал на регионите, подчерта Николова и представи постигнатите до сега резултати в партньорство между България и Румъния до момента. Тя съобщи, че по Програма ФАР са финансирани проекти за над 56 млн. евро. Реализираните проекти през периода 2007-2013 г. са 179 за над 326 млн. евро. С тези средства са изградени или рехабилитирани 169 км пътна мрежа, над 70 % от територията по поречието на р. Дунав е обхваната от дейности за превенция на риска и системи за ранно предупреждение за риск от наводнения, а чрез 34 интегрирани продукта е подкрепено развитието на регионите в областта на туризма.

Тя посочи, че фокус през периода 20140-2020 е поставен върху превенцията на риска, околната среда и туризма, като има наличен ресурс и за развитие и подобряване на пътната мрежа и свързване на регионите от двете страни на границата.

Надявам се финансовите инструменти да намерят своето място и в програмите за трансгранично сътрудничество за в бъдеще, заяви регионалният заместник-министър, но обърна внимание, че за да се разширят възможностите са необходими синхронизация на законодателни възможности и приемственост на политиките между различните държави членки.

Европейското териториално сътрудничество има все по-голям принос, заяви Николова и допълни, че фокусът трябва да бъде върху по-лесното кандидатстване и върху стойностни и устойчиви проектни идеи, които ще допринесат за развитието на регионите. През предишния програмен период бяха реализирани добри проекти, които не намериха своето логично продължение. Затова всеки един реализиран проект трябва да има приемственост и бъдещо измерение, посочи тя. Интересът към програмите се повиши няколкократно спрямо миналия период, информира още заместник-министърът, но обърна внимание, че проблем за реализацията на програмите е липсата на обвързаност между някои от подаваните проектни предложения и глобалната цел на тези инструменти да допринесат за икономическото развитие на регионите.

Тя отправи апел към медиите да информират обществото за резултатите на финансираните проекти със средства от програмите за териториално сътрудничество. Тя акцентира върху факта, че изграждането на предприятие и осигуряването на заетост за дори само 20 или 30 човека в даден регион осигурява не само работа и възможност за реализация, но и шанс да се намали миграцията от малките към големите градове в страната. Надявам се през 2023 г., когато ще приключи изпълнението и отчитането на проектите от настоящия програмен период да се поздравим с постигнати добри резултати и синергия на всички финансови ресурси, както и да можем да постигнем сближаване на северозападния и северния централен регион на страната в икономическо отношение с останалите, каза в заключение Деница Николова.

България

Напиши коментар:


Публикувай