716 0

Ще инспектират градини и училища веднъж на 5 г.

Анжелина Димитрова

Детските градини и училищата ще бъдат проверявани веднъж на всеки пет години за качеството на образователния процес и управлението на институцията от Националния инспекторат по образованието, който предстои да бъде създаден по силата на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Ако оценката от последната извършена инспекция е незадоволителна, новата проверка ще се извършва в срок от шест месеца до една година.

Това предвижда Наредбата за инспектирането на детските градини и училищата, която бе утвърдена от министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и публикувана на сайта на МОН в рубриката „Нормативни актове“.

В оценяването на образователния процес се включва преподавателската и възпитателска дейност, оценяването на резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и децата или учениците и превенцията срещу отпадане от системата на образование. Проверката на управлението включва управление на финансовите средства, на човешките ресурси, професионални умения на педагогическите специалисти, взаимодействия с родители и други институции, както и управление на физическата среда.

Критериите за инспектиране са стандарти за качество, които ще бъдат разработени от директора на Националния инспекторат по образованието.

Редовните анкетни проучвания на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на детската градина или училището пък ще са част от задължителните елементи в процеса на самооценяване на всяка образователна институция. Това е записано в утвърдената днес от министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева Наредба за управлението на качеството в институциите и публикувана на сайта на МОН в рубриката „Нормативни актове“, която е и поредният държавен образователен стандарт към новия училищен закон.

Самооценяването ще се извършва на всеки две години от работна група от представители на институцията, а участници в процеса са още учениците, учителите, директорът и другите педагогически специалисти. Наредбата дава възможност и за анкети сред учениците, съобразени с възрастта им, като част от оценката за дейността на училището или детската градина.

Работната група ще оценява управлението на институцията по отношение на ефективното управление на ресурсите, лидерството, планирането и взаимодействието на всички заинтересовани страни. Ще бъде оценяван и образователният процес, като ще се следи за индивидуалния напредък на всяко дете, подкрепата за децата със специални образователни потребности и дали училището осигурява превенция срещу ранното отпадане на децата. Докладът от самооценяването ще включва освен заключения и предложения за мерки за подобряване работата на институцията.

Всяка детска градина и училище трябва да изготвят стратегия за развитието на институцията за период от 4 години, а на всеки две ще се разработва план за действие към нея. Към плана ще се прилага и докладът от самооценката и разписаните в него мерки за подобряване на качеството. Те се приемат от педагогическия съвет и се представят за становище от обществения съвет на институцията.

България


Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай