1 985 0

Удостоверение Apostille ще се издава от НАЦИД

Удостоверение Apostille ще се издава от НАЦИД
Стефанаки Йоанис

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД). Досега дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE се извършваха в Министерството на образованието и науката.

Физически лица и организации могат да подават документи по процедурата във фронт офиса на НАЦИД на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 всеки работен ден от 8:00 до 18:30 часа. Документите се подават лично или от представител на лицето. За извършване на услугата не се изисква пълномощно.

Срокът за издаване на APOSTILLE е до пет работни дни от подаване на заявлението. В случай на необходимост от проверка в институцията, издала документа, срокът от пет работни дни започва да тече от датата на получаване на резултатите от проверката.

За издаване на удостоверение APOSTILLE се заплаща цена в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС. Дължимите суми могат да се заплащат по един от следните начини:

- в касата на НАЦИД;

- чрез ПОС терминално устройство във фронтофиса на НАЦИД;

- чрез ePay;

- по банков път по банкова сметка на центъра:

Подробна информация за потребителите и банковата сметка на НАЦИД е публикувана на интернет страницата на центъра в рубриката „Административни услуги” - http://nacid.bg/bg/services/.

България

Напиши коментар:


Публикувай