597 0

Прокуратурата откри нередности при приема в детски градини

Мартин Христов

Прокуратурата констатира нарушения в 112 общински наредби за реда за прием в детските градини. Нарушенията са в няколко групи, съобщават от прокуратурата.

Едно от тях е изискването към заявлението за кандидатстване в детски градини и общински училища да се прилага декларация от родителя, че детето няма да кандидатства в друга детска градина или училище.

Освен това са въведени изисквания за записване на деца в общински детски градини и предучилищни заведения в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите или настойниците им.

Такова например е изискването за представяне служебна бележка от общината, че родителите нямат финансови задължения към нея. Това е в противоречие със закона за местните данъци и такси.

Проверката е установила, че е предоставено предимство на деца, чиито родители упражняват дадено занятие или служба, което ограничава или дискриминира останалите деца в класирането им за прием в детска градина в противоречие на принципа за равнопоставеност и недискриминация.

Недопустимо е с наредба на общинския съвет децата да бъдат третирани по различен начин и някои деца да се оказват в по-неблагоприятно положение спрямо други. Недопустимо е и децата да се ограничават като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите и настойниците.

Констатациите при проверката са наложили предприемане на мерки по реда на надзора за законност за отмяна на незаконосъобразните разпоредби в общинските наредби, изразяващи се в подаване на протести до съответните административни съдилища и предложения до съответните общински съвети.

Законът предвижда условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини да се определят с наредби на общинските съвети в едномесечен срок от влизане на закона в сила.

Върховната административна прокуратура е констатирала, че в редица общини такава наредба не е приета.
ВАП е разпоредила и извършването на проверка на територията на цялата страна, изпълнено ли е законовото изискване всяка община да приеме наредба за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, като по отношение на общините, които не са приели наредбата ще бъдат предприети действия от страна на прокуратурата.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай