1 016 0

Водата в три общини опасна за пиене

Водите на р. Върбица се изследват за тежки метали

Калина Петрова

Водата в три общини е опасна за пиене, съобщиха от РЗИ - Кърджали. Във връзка с писмо с изх. № С-20/ 09.03.2017 г. от Басейнова дирекция – Пловдив за изтичане на води от хвостохранилище „Ерма река”, е получено предупреждение за замърсяване водите на р. Ерма река и р. Върбица.

За запазване здравето на населението, ползващо вода от водоизточниците, разположени по бреговете на р. Върбица от общините Кирково, Джебел и Момчилград със Заповед № 02/ 09.03.2017 г. на директора на РЗИ – Кърджали е възложена забрана за ползване на вода от тези водоизточници за питейни цели.

Предприети са следните мерки:

· издадени са предписания до кметовете на съответните общини за осигуряване на вода за готвене и пиене в организираните детски колективи;

· взети са проби от всички помпени станции, разположени по р. Върбица, които ще бъдат изследвани в лабораториите на РЗИ – Кърджали за наличие на тежки метали.

Кърджали / България


Напиши коментар:


Публикувай