1 528 6

Избраха единодушно Мария Габриел за еврокомисар

Всички комисии дадоха положителна оценка на кандидата - нещо, което не се бе случвало до момента

Избраха единодушно Мария Габриел за еврокомисар
Снимка: БТА
Константин Карагьозов

Мария Габриел бе одобрена единодушно за еврокомисар. Това стана ясно от заключенията на комисиите в Европарламента, които изслушваха българския кандидат.

Оценката на всички е, че Габриел е подготвена и квалифицирана за комисарския пост и ресор. Досега не е имало такова изслушване, на което всички комисии да дават положителна оценка на кандидата.

Българският кандидат за еврокомисар беше изслушан на 20 юни от комисиите по промишленост, изследвания и енергетика и по култура и образование. Веднага след това неофициалната информация гласеше, че Габриел е одобрена от комисиите, а днес ЕП публикува и официалните им становища. Мария Габриел трябва да бъде утвърдена като еврокомисар по цифровизацията в началото на юли на сесия на Европарламента.

Ето и официалните становища:

Уважаеми господин Председател,

В съответствие с член 118 от Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и комисията по култура и образование (CULT)1 проведоха на 20 юни 2017г. публично изслушване на г-жа Габриел, номинирана за член на Комисията, която при положителен резултат от процедурата по номиниране ще отговаря за цифровата икономика и цифровото общество.

Преди изслушването Парламентът беше изпратил на номинираната за член на Комисията списък с писмени въпроси, на които тя отговори на 15 юни 2017 г. Нашите комисии отбелязаха, че г-жа Габриел отговори на тези въпроси удовлетворително.

Г-жа Габриел откри изслушването с изявление, в което се позова на следното:

1. Времето, прекарано като член на Европейския парламент, и предишният ѝ опит са ѝ изградили работен метод, основан на диалог, сътрудничество, компромис и откритост;

2. Цифровият единен пазар е един от приоритетите на Комисията и неговото доизграждане би допринесло не само за растежа и инвестициите, но също така и за защитата на интересите и правата на гражданите. От основно значение е гражданите да бъдат поставени в центъра на дебата за цифровия единен пазар;

1 Бяха асоциирани следните комисии: комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO), комисията по правни въпроси (JURI) и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

3. Цифровата политика е неразривно свързана с всички аспекти на обществото. Ето защо е необходимо да се преодолеят предизвикателствата на цифровото преобразуване за европейския социален модел. Следователно тя би работила за осигуряване на конкурентоспособността и техническото лидерство на ЕС в големите данни, суперкомпютрите и изкуствения интелект. Тя също подчерта необходимостта от подкрепа за научните изследвания;

4. Много неща вече са постигнати от нейния предшественик по отношение на цифровия единен пазар, но остават много въпроси, с които трябва да се занимаем, а именно Кодексът за електронните комуникации, реформата на авторското право, аудиовизуалните медийни услуги и неоправданото геоблокиране. Тя изтъкна още редица нови инициативи, които следва да бъдат поети, особено в областта на кибернетичната сигурност, лоялна икономическа и регулаторна среда за онлайн платформите, трансграничния свободен поток на данни, различни от лични данни, и достъпността и повторното използване на данни от публичния сектор и публично финансирани данни;

5. Важно е да се съсредоточим върху гарантирането на изпълнението на политиките и инициативите, приети до момента.

* * *

Оценка на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

По отношение на въпросите, попадащи в сферата на компетентност на комисията ITRE, г-жа Габриел отговори на въпроси и пое ангажименти по следните въпроси:

1. Тя подчерта значението на подкрепата за цифровизацията на промишлеността, по-конкретно МСП, и обеща да отдаде приоритет на този въпрос, като посочи ролята, която играят центровете за цифрови иновации, и необходимостта да се третират социалните аспекти на цифровото преобразуване. Във връзка с това тя посочи свързаността и регламента WIFI4EU като важен символ;

2. По отношение на Кодекса за електронните комуникации тя посочи аспекта, свързан с универсалната услуга, във връзка с въпроса за международните разговори, като отбеляза, че универсалната услуга би гарантирала избор и достъпни цени за гражданите. Що се отнася до разпределението на радиочестоти, тя изтъкна необходимостта от напредък, като отбеляза, че удвоени усилия на равнището на ЕС в тази област биха създали възможности. Тя подчерта важността на свързаността и изтъкна факта, че доставчиците на цифрови услуги следва да бъдат в състояние да отговорят на търсенето на европейско равнище. В допълнение тя посочи значителните потребности от инвестиции за разгръщане на мрежи с много висока скорост;

3. По отношение на кибератаките тя отбеляза, че трябва да се защитава критичната инфраструктура, и изрази становището, че въпросите за сертифицирането и етикетирането следва да бъдат преодолени и е необходимо по-засилено сътрудничество между държавите членки. Тя се съгласи, че е необходимо да се разгледа въпросът за отговорността, по отношение на производителите на устройства с интернет на предметите, и припомни, че също така ще представи през септември преглед на Регламента за ENISA с оглед преразглеждане на мандата на агенцията;

4. В отговор на въпрос относно ОЕРЕС тя призна наличието на различни позиции между институциите и факта, че службата за ОЕРЕС е най-малката агенция на ЕС. Тя заяви, че структурата следва да бъде приспособена към действителността и тя би търсила компромис, основан на съгласието на всички страни;

5. Тя вярва, че трябва да има криптиране без задни врати. Тя също заяви, че правен достъп следва да бъде позволен само когато е необходим по причини, свързани с националната сигурност;

6. По отношение на онлайн платформите нейното мнение е, че разнообразието от платформи следва да се запази и че платформите могат да играят положителна роля. Тя подчерта, че свръхрегулирането следва да се избягва и всички законодателни предложения следва да преодоляват специфични проблеми, като посочи още ролята, която може да изиграе саморегулирането, и необходимостта от прилагане на вече действащото законодателство, свързано с платформите, особено Директивата за електронната търговия. Във връзка с това тя подчерта необходимостта от преодоляване на нелоялните практики между платформите и дружествата в тези платформи;

7. Тя би отчитала мненията на заинтересованите страни и би била прозрачна по отношение на всички свои срещи;

8. Също като заместник-председателя Ансип тя е против изискванията за локализиране на данните, като отбелязва също значението на правата на преносимост и достъпност.

* * *

Оценка на комисията по култура и образование

По отношение на въпросите, попадащи в сферата на компетентност на комисията CULT, г-жа Габриел отговорина въпроси и пое ангажименти по следните въпроси:

1. Тя изтъкна важната роля на платформите в цифровата икономика и цифровото общество, особено за разпространението на културно и творческо съдържание, предимно аудиовизуално съдържание, онлайн. Тя отбеляза значението на това да се гарантира високо равнище на защита на ненавършилите пълнолетие и необходимостта да се предпазват гражданите от поощряване към омраза и тероризъм.

2. Тя подчерта необходимостта да се осигури последователен подход към

регулирането на платформите. Тя отбеляза загрижеността на членовете на ЕП по отношение на възможни правни непоследователности между различните законодателни предложения, които се отнасят до платформите. Тя се ангажира да насърчава по-нататъшния диалог с доставчиците на платформи и заинтересованите страни, с акцент върху саморегулирането и доброволните кодекси за поведение. Членовете на ЕП призоваха настоятелно г-жа Габриел да оцени изчерпателно уместността на законодателните инициативи в тази област.

3. По отношение на аудиовизуалното съдържание тя заяви още веднъж логиката на предложението CabSat, като настоя, че то регулира специфични видове услуги и не подлага на съмнение принципите на страната на произход, териториалното лицензиране или свободата на договаряне. Тя подкрепи също замисъла на подхода на Комисията към геоблокирането, по-конкретно изключването на аудиовизуалните медийни услуги от обхвата на регламента въз основа на добре установени практики за териториално лицензиране. Членовете на ЕП изтъкнаха необходимостта от яснота по въпроса за неоправданото геоблокиране в тази област.

4. Тя подчерта необходимостта да се даде законодателство, което гарантира справедливо възнаграждение за творците и същевременно защитава достъпа до културно и творческо съдържание за ползвателите. В това отношение тя подкрепи предложението на Комисията за авторското право в цифровия единен пазар и неговия акцент върху изясняване на отговорностите на платформите по отношение на материалите, защитени от авторско право. Тя подкрепи позицията на Комисията, че не е необходимо актуализиране на Директивата за електронната търговия и нейните правила за освобождаване от отговорност.

5. Тя подчерта, че цифровото преобразуване е реалност и възможност за хората от всички възрасти да придобият нови цифрови умения. Тя изтъкна, че това включва както работници, придобиващи нови умения за пазара на труда, така и повъзрастни и уязвими хора, придобиващи основни жизнени умения, включително умения, свързани с цифровата медийна грамотност. Във връзка с това тя посочи няколко инициативи, например Коалицията за цифрови умения и работни места, и подчерта необходимостта от споделяне на най-добри практики. Тя изтъкна също необходимостта от преодоляване на цифровото разделение между общности и поколения.

6. Тя подчерта стойносттана Творческа Европа и ролята на подпрограмата MEDIA за насърчаване на културното и езиково многообразие чрез създаване на възможност за продуциране и дистрибуция на културно и творческо съдържание за целия ЕС. Тя също посочи законодателни инициативи (Директивата относно аудио-визуални медийни услуги и авторското право в цифровия единен пазар), където насърчаването на европейски творби е специфична цел. По отношение на Механизма за гарантиране на заеми по Творческа Европа тя се ангажира да се направи повечеза възползване от възможностите, предоставяни от ЕИФ и ЕФСИ.

7. Тя подчерта отново, че Евронюз има централна мисия от общоевропейски интерес в съответствие с Рамковото споразумение за партньорство, и изтъкна, че Комисията може да се изтегли от споразумението или да се намеси във всеки момент, ако условията на споразумението не са изпълнени. Тя обеща да се срещне скоро с управлението на Евронюз и да обсъди неотдавнашните събития и бъдещото направление.

8. Тя препотвърди ангажимента си за висококачествена, независима журналистика, като подчерта, че фалшивите новини представляват нови предизвикателства, защото дезинформацията се разпространява толкова бързо. Тя настоя на необходимостта от съвместен подход в цялото законодателство.

Номинираната за член на Комисията направи кратко заключително изявление, в което препотвърди, че е необходимо да се възползваме от потенциала на цифровия единен пазар. По-конкретно тя би се водила от приоритетите, установени от председателя Юнкер, и би отдала голямо значение на правата и свободите на гражданите. В своята работа тя би търсила компромис и би отдавала предимство на диалога. Тя заяви, че е важно да се прилагат приетите актове, и изтъкна кибернетичната сигурност, онлайн платформите и технологиите на суперкомпютрите.

* * *

Становище на комисията IMCO

Номинираната за член на Комисията г-жа Габриел участваше и отговори на въпросите като цяло по много компетентен и убедителен начин, като се ангажира: да работи за доизграждането на цифровия единен пазар, с основни цели допринасянето за растежа и инвестициите и защитата на интересите и правата на гражданите; да финализира текущите законодателни инициативи за цифровия единен пазар, постигайки политически споразумения със съзаконодателите по ключови предложения като Европейския кодекс за електронни телекомуникации, реформа на авторското право, както и по въпроса за неоправданото геоблокиране; да преразгледа стратегията на ЕС за киберсигурността; да създаде правилните рамкови условия за засилване на появата на нови онлайн платформи в Европа, особено чрез насърчаване на лоялни отношения между платформите и предприятията, работещи на тях; да гарантира трансграничния свободен поток на данни, различни от лични данни, на вътрешния пазар, и по-конкретно преодоляване на въпроса с изисквания за локализиране на данните; и допълнително да насърчи публични администрации и служби, които да бъдат модерни, гъвкави и оперативно съвместими.

Комисията IMCO би желала да види номинираната за член на Комисията да постига целите и да работи по направените предложения, за да допринесе за цифровия единен пазар. Комисията IMCO очаква от нея да защити позициите на Европейския парламент в областта на вътрешния пазар и защитата на потребителите, като има предвид важната роля, която IMCO продължава даиграе в прилагането на цифровия единен пазар. Въз основа на това координаторите на IMCO заключиха с консенсус, че г-жа Мария Габриел е квалифицирана както за член на колегиума на Комисията, така и за изпълнението на специфичните възложени ѝ задачи.

* * *

Становище на комисията JURI

Комисията по правни въпроси, която получи статут на асоциирана комисия въз основа на компетентността си за правото в областта на интелектуалната собственост, съгласно приложение V към Правилника за дейността, направи следните бележки относно способността и ангажиментите на номинираната за член на Комисията, по-конкретно в областта на авторското право.

Номинираната за член на Комисията показа добро разбиране на главните предизвикателства, свързани с реформата на авторското право, и настоя на своята готовност да сътрудничи с Европейския парламент и Съвета с оглед осигуряване на успеха на пакета за авторското право. Номинираната за член на Комисията изглеждаше убедително, когато споменаваше някои от елементите на реформата, кактои значението на справедливото възнаграждение на артистите, потребностите на библиотеките и архивите и процеса на ратифициране на Маракешкия договор, както и когато изясняваше своите възгледи за защитата на творбите с авторско право в контекста на цифрова платформа. Въпреки че нейното обяснение за връзката между текущото предложение за Директива за авторското право и Директивата за електронната търговия не беше напълно ясно и нейният анализ на начините за подкрепа на творческата индустрия в Европа беше по-малко подробен, тя беше твърда по отношение на защитата на принципа на страната на произход в контекста на реформата на Регламента CabSat.

С оглед на отговорите на номинираната за член на Комисията общата оценка на комисията е, че тя се доказа като подходяща за управлението на поверения ѝ портфейл.

* * *

Становище на комисията LIBE

Номинираната за член на Комисията Габриел показа ангажираност за установяване на сътрудничество с Европейския парламент, както и готовност за съвместна работа с различните комисии, компетентни по въпроси, попадащи в нейния кръг от правомощия. Тя разчита на диалога и сътрудничеството като работен метод.

Тя се ангажира да защитава и насърчава основните права и гражданските свободи навсякъде в сферата си на компетентност. Тя заяви своята готовност да насърчава неприкосновеността на личния живот и сигурността, и да гарантира, че данните циркулират свободно в Съюза.

В отговор на въпросите на няколко членове на ЕП за предложението за електронната неприкосновеност на личния живот тя решително защити позицията на Комисията да предложи актуализация на настоящата директива с регламент, с цел да се гарантира последователност с ОРЗД, да се укрепи защитата на частните лица и да се гарантира, че механизмът за последователност на ОРЗД се прилага също в контекста на предложението за електронната неприкосновеност на личния живот. Тя подчерта, че това е основен инструмент за защита на частните лица в цифровата среда и за гарантиране на доверие. Накрая тя настоя, че съгласието на ползвателите е водещата концепция на предложението за електронната неприкосновеност на личния живот, която тя възнамерява да защитава, тъй като това дава на лицата контрол над техните данни. Тя подчерта необходимостта от защита на свободата на изразяване, свободата на информация и медийния плурализъм, както и на многообразието и откритостта на интернет. Тя настоя на своя ангажимент винаги да гарантира равенството между мъжете и жените и пълното прилагане на Хартата на основните права. Тя изтъкна важността на криптирането за гарантиране на сигурността без задни врати или други инструменти за неразрешен достъп. Тя посочи, че законният достъп до криптирана информация следва да се осъществява при много строги условия и само за конкретни цели. По отношение на фалшивите новини и речта на омразата г-жа Габриел настоя в своите писмени отговори, че предлага насърчаване на проактивно ангажиране с онлайн платформите и социалните медии и работа с върховния представител за засилване на стратегическите комуникации за противодействие надезинформационни кампании извън Съюза. Тя се е ангажирала да сътрудничи по всички тези въпроси със заместник-председателя за цифровия единен пазар и члена на Комисията, отговарящ за правосъдието.

Що се отнася до комисията LIBE, общият резултат от това изслушване е следният: номинираната за член на Комисията показа своята способност, за да бъде потвърдена за член на колегиума на Комисията и да изпълнява своите задължения. В това отношение е важно при изпълнение на конкретни възложени й задачи основните права да са напълно залегнали в нейните действия. Комисията LIBE счита за важно членът на Комисията да работи в тясно сътрудничество с члена на Комисията, отговарящ за правосъдието, заместник-председателя за цифровия единен пазар и първия заместникпредседател за основните права. Г-жа Габриел се приканва да докладва пряко и редовно на комисията LIBE по тези въпроси.

Това представлява консенсуса на всички координатори на комисията LIBE.

* * *

В своята оценка взехме предвид личните квалификации на г-жа Габриел, нейния европейски ангажимент, нейната способност да комуникира, нейните ангажименти за сътрудничество с Парламента и неговите комисии, нейната способност по отношение на нейната област на политиката, писмените отговори на въпросите, зададени предварително, преди изслушването, и нейните отговори на въпроси на членове на ЕП по време на изслушването. Въз основа на това и на дискусията между координаторите на нашите комисии, които заседаваха след изслушването под нашето председателство, заявяваме следното:

Координаторите на ITRE и CULT заключиха единодушно, че г-жа Мария Габриел е квалифицирана както за член на колегиума на Комисията, така и за изпълнението на специфичните възложени ѝ задачи.

Бихме Ви били благодарни, ако бихте могли да доведете тази оценка до вниманието на Председателския съвет.

С уважение,

Йежи Бузек Петра Камеревер

България


Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • гостът
  Отговор
  1 19:29  29.06.17
  Браво отново човек който защитава не българските интереси.Лека полека както се казва България се закопава от предатели.

  Коментиран от #3

 • ГЛУПАКЪТ
  Отговор
  2 19:54  29.06.17
  Най вероятно МОСАД е намесен според последните новини къде инвестира Израел -
 • гост 2
  Отговор
  3 20:15  29.06.17

  До коментар #1 от "гостът":

  Абе човек, България е от ДЕСЕТ години в ЕС, а ти не знаеш, че еврокомисарят НЯМА ПРАВО да защитава националните/ държавните интереси на държавата, чийто гражданин е - съгласно правото на ЕС и договорите на ЕС. Такова право имат ЕВРОДЕПУТАТИТЕ, и то не като преки представители на Р. България, а като членове на европейски политически партии- т.е. имат право да защитават националните интереси на Р. България, АКО СЪВПАДАТ с интересите на политическата партия, от която са избрани.
 • 4 20:18  29.06.17
  Този коментар е премахнат от модератор
 • Пеньо
  Отговор
  5 20:40  29.06.17
  Празник за България, мъка за безродниците!
 • 6 22:28  29.06.17
  Този коментар е премахнат от модератор

Напиши коментар:


Публикувай