620 0

Цачева участва в неформално заседание на Съвета на ЕС

Бяха обсъдени позициите на страната ни относно конфискацията на активи, важна част в борбата срещу тероризма

Константин Карагьозов

Министърът на правосъдието Цецка Цачева взе участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз "Правосъдие и вътрешни работи" в столицата на Естония - Талин.

В рамките на заседанието бяха обсъдени позициите на страната ни във връзка с обезпечаването и конфискацията на активи, които са важен елемент в борбата срещу финансирането на тероризма.

Основната цел на законодателното предложение е именно лишаването на извършителите на престъпления от незаконно придобити активи. Това е определящо за постигане на висока степен на хармонизация в материята на признаване на решенията за конфискация. Предимството на формата „регламент“ се предопределя от еднаквото прилагане на правните норми, внася яснота и предвидимост в правната регламентация и способства за бързина и ефективност в правоприлагането, включително чрез избягване на значителни различия в уредбата, до които може се стигне при транспониране на евентуална директива.

Предизвикателство при създаването на такъв директно приложим нормативен акт е нуждата от съобразяването на различията в законодателната уредба на материята в държавите членки /ДЧ/ и утвърдените в практиката правила.

По отношение на продажбата на потребителски стоки и в рамките на дискусията България подкрепи въвеждането на един режим за продажба на стоки и свързаните с тях гаранции, който да е приложим както за стоките, продавани онлайн, така и за стоките офлайн. Това е така, тъй като считаме, че въвеждането на втори режим за продажба на стоки (за продажба на стоки онлайн) ще доведе до фрагментиране на правилата и ще създаде пречки пред трансграничната търговия, което ще затрудни както потребителите, така и търговците.

Електронното правосъдие е приоритетна тема в утвърдената програма на Триото Естония-България- Австрия. В този смисъл в дух на конструктивно сътрудничество и приемственост България изрази надежда за продължаване развитието на тази тема по време на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г. Българската страна поддържа виждането, че eu-LISА следва да бъде натоварена с управлението на проекта e-CODEX, като за целта нейният мандат бъде изменен чрез съответното законодателно предложение.

След приключването на заседанието на Съвета се проведе и среща с министрите на правосъдието и на вътрешните работи на държавите от Източното партньорство.

Основните теми на дискусията за тази среща бяха борбата с киберпрестъпността и корупцията, както и съдебните реформи в шестте страни от Източното партньорство – Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Министрите на правосъдието и вътрешните работи от тези страни представиха информация за мерките, предприети в посочените области, предизвикателствата пред реформите и необходимостта от съдействие от страна на държавите членки на ЕС.

България изрази позиция в подкрепа на усилията на държавите от Източното партньорство за въвеждане на европейските стандарти в областта на борбата с престъпността, включително компютърните престъпления и корупцията, и отнемането на незаконно придобитото имущество. Освен това бе потвърдена нашата ангажираност към процеса на съдебните реформи в посочените държави, които се извършват съобразно европейските ценности и са насочени към укрепване на независимостта, ефективността и отчетността на съдебната власт, и готовността за съдействие в рамките на конкретни проекти със съответните страни.

България


Напиши коментар:


Публикувай