432 0

Срокът на концесиите - най-много 35 години

Снимка: Архив
Снимка: Архив
Константин Карагьозов

Срокът на концесиите да не е по-дълъг от 35 години, реши парламентът с приемане на текстове от Закона за концесиите на второ четене. В закона беше записано, че всяка концесия се възлага за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 35 години за концесия за строителство и за концесия за услуги и по-дълъг от 25 години за концесия за ползване, освен ако със специален закон е предвиден друг срок.

Срокът на концесията може да се удължава като общия срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор.

В обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер ще се посочва максимален срок на концесията. В обявлението ще се посочва и прогнозният общ срок на всички допустими удължавания, когато такива са предвидени с клауза за преразглеждане.

Депутатите записаха още, че конкретният срок на концесия за строителство и на концесия за услуги не може да е по-дълъг от времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите и за получаване на доход от вложения капитал.

България


Напиши коментар:


Публикувай