1 100 0

Реки в Смолянско ”побеляха”

Мартин Христов

Екип на РИОСВ- Смолян установи замърсяване реките Голяма и Върбица след сигнал за наблюдавано "побеляване" на речните води.

Това констатира екип на място с представители и на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС.

Източникът на замърсяването е хвостохранилището към Ермореченската обогатителна фабрика. След интензивните валежи, значително е повишен дебита на р. Ерма, преминаваща през хвостохранилището и вливаща се в р. Голяма. В резултат на това, се отмиват натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвостов пясък, съобщиха от РИОСВ-Смолян.

Екоинспекторите са изискали становище на надзорният екип на обекта, включващо предложение на незабавни мерки за преустановането на изнасянето на хвостов пясък при аварийни ситуации.

Операторът е задължен да следи експлоатацията на хвостохранилището, както и да извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води, припомнят от екоинспекцията.

Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква административно-наказателна мярка да се приложи за допуснато замърсяване.

През март т. г. река Голяма пък "почерня" от хвостохранилището към Ермореченската обогатителна фабрика. Установено бе, че след интензивните валежи и разтопяването на ледената повърхност на езерото на хвостохранилището към Ермореченската обогатителна фабрика водното количество е повишено. В резултат се отмиват натрупани по бреговете на съоръжението отложения от хвостов пясък.

Смолян / България


Напиши коментар:


Публикувай