1 327 6

Забраниха достъпа на севернокорейски кораби до нашите пристанища

Стефанаки Йоанис

Изпълнителна агенция "Морска администрация" публикува Международни ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (КНДР), с които се забранява достъпа на техни кораби до нашите пристанища, видя Varna24.bg.

Ето какво се посочва в документа:

По повод проведените от Корейската народнодемократична република (КНДР) ядрени опити, които се определят от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) и органите на Европейския съюз (ЕС) като заплаха за международния мир и сигурност, са предприети редица ограничителни мерки, засягащи: вноса и износа на определени стоки, услуги и технологии, които могат да допринесат за ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение (ОМУ); ембарго върху луксозните стоки; замразяване на активите на лица, образувания и органи, свързани с програми за ОМУ; транспортния и финансовия сектор, както и дипломатическата сфера.

Международните ограничителни мерки спрямо КНДР са приети с резолюции на СС на ООН и са въведени във вторичното право на ЕС с регламенти. Списък на тези документи е приложен към настоящата информация.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" припомня, че резолюциите на СС на ООН, както и регламентите на ЕС имат задължителна сила за Република България и се прилагат пряко на територията на страната (включително на борда на корабите, плаващи под българско знаме) и по отношение на българските граждани и на юридическите лица, органи и организации, създадени в съответствие с правото на Република България или осъществяващи стопанска дейност на нейна територия.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" обръща внимание на всички физически и юридически лица, които извършват търговски операции в областта на морския транспорт и на транспорта по вътрешни водни пътища, за наложените с актовете на СС на ООН и ЕС ограничителни мерки, които включват:

1. Забрана за регистриране или поддържане на регистрацията на всеки кораб, който е притежаван, контролиран или експлоатиран от КНДР или от граждани на КНДР, или е бил отписан от регистъра от друга държава съгласно точка 24 от Резолюция 2321 (2016) на СС на ООН.

2. Забрана за пряк и непряк износ, продажба, доставка или прехвърляне в КНДР на плавателни съдове, изброени в приложение XI на Регламент (EС) 2017/1509.

3. Забрана за отдаване на лизинг или чартър на плавателни съдове и за предоставяне на услуги по набиране на екипаж на КНДР, на лица или образувания, посочени в приложение XIII, XV, XVI или XVII на Регламент (EС) 2017/1509, на всички други образувания от КНДР, на всички други лица или образувания, които са спомогнали за нарушаване на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) или 2371 (2017) на СС на ООН, или на лице или образувание, което действа от името или по указание на такива лица или образувания, и на образувания, притежавани или контролирани от тях.

Забраната обхваща още: услугите по предоставяне на екипаж от КНДР; притежаването, наемането, експлоатирането, застраховането или предоставянето на услуги по определяне и поддържане на клас на корабите, както и на свързани услуги, на плавателни съдове, плаващи под знамето на КНДР; предоставянето на застрахователни и презастрахователни услуги за кораби, които са притежавани, контролирани или експлоатирани от КНДР.

4. Забрана за предоставяне на достъп до пристанищата на всеки кораб, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

 плава под знамето на КНДР;

 притежаван е или е експлоатиран от КНДР;

 екипажът му е от КНДР;

 има разумни основания да се смята, че е притежаван или контролиран пряко или непряко от лице или образувание, посочено в приложение XIII, XV, XVI или XVII на Регламент (EС) 2017/1509;

 има разумни основания да се смята, че съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени от Регламент (EС) 2017/1509;

 отказва да бъде проверен, след като проверката е била разрешена от държавата на знамето или от държавата на регистрацията му;

 без националност е и е отказал да бъде проверен в съответствие с чл. 38, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/1509;

 посочен е в приложение XIV от Регламент (EС) 2017/1509.

Забраната не се прилага: в извънредни ситуации; когато плавателният съд се връща в пристанището на отплаване; ако за плавателния съд е налице някое от изброените по-горе обстоятелства (с изключение на последните две и пристига в пристанището за проверка.

5. Забрана за превоз на товари, договорени с посредничеството или съдействието на КНДР или на нейни граждани, на лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или на образувания, притежавани или контролирани от тях. Забраната за превоз на товари, свързани по какъвто и да е начин с КНДР, важи също и за плавателни съдове без националност.

6. Изискване за извършване на проверка на товар, включително личен багаж и регистриран багаж, в рамките на ЕС или преминаващ транзитно през него, включително в летища, морски пристанища и свободни зони, с цел да се гарантира, че не съдържа предмети, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) или 2371 (2017) на СС на ООН или с Регламент (EС) 2017/1509, когато:

 произхожда от КНДР;

 предназначен е за КНДР;

 бил е договорен с посредничеството или съдействието на КНДР или на нейни граждани, или лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани от тях;

 бил е договорен с посредничеството или съдействието на лица, образувания или органи, посочени в приложение XIII на Регламент (EС) 2017/1509;

 превозва се от кораб, плаващ под знамето на КНДР или от плавателно средство без националност.

Когато за товара не е налице нито едно от изброените обстоятелства, той подлежи на проверка, ако съществуват разумни основания да се смята, че може да съдържа изделия, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са забранени с Регламент (EС) 2017/1509 и е с произход от КНДР или е предназначен за КНДР, или е бил договорен с посредничеството или съдействието на КНДР или на нейни граждани, или лица или образувания, действащи от тяхно име .

Описаните изисквания за проверки не засягат неприкосновеността и защитата на дипломатическата и консулската поща съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г.

7. Забрана за предоставяне на услуги, свързани с товарене, снабдяване или друг вид обслужване на плавателни съдове, плаващи под знамето на КНДР, ако доставчиците на услуги имат информация, която дава разумни основания да се смята, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с Регламент (EС) 2017/1509, освен ако предоставянето на услугите е необходимо с хуманитарна цел.

8. Забрана за преки и непреки доставки, продажби или прехвърляния към КНДР, както и на физически или юридически лица, образувания или органи, във или за употреба в КНДР, на стоки и технологии:

 посочени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, включително на техническа помощ, свързана с тях, с производството, поддръжката и употребата им;

 необходими за ядрени оръжия, балистични ракети и други ОМУ.

9. Забрана за пряка или непряка продажба, доставка, прехвърляне или износ към КНДР и превозът до КНДР на борда на кораби, плаващи под българско знаме или под знамето на друга държава - членка на ЕС, на авиационно гориво, независимо дали произходът на това гориво е от територията на Република България или друга държава- членка на ЕС, или не.

10. Забрана за пряк и непряк износ, доставки, продажби или прехвърляния в КНДР на луксозни стоки, както и на злато, ценни метали и диаманти към или за правителството на КНДР, неговите публични органи, дружества или агенции, Централната банка на КНДР и лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или образувания или органи, притежавани или контролирани от тях.

11. Забрана за внос, закупуване или прехвърляне (пряко или непряко) от КНДР на изброените в актовете на СС на ООН и на ЕС стоки, независимо дали произхождат от КНДР или не, в това число:

 злато, титанови руди, ванадиеви руди и редки земни минерали;

 въглища, желязо, железни руди;

 нефтопродукти;

 мед, никел, сребро и цинк;

 олово и оловна руда;

 луксозни стоки;

 злато, ценни метали и диаманти;

 статуи;

 морски храни, включително риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни под всякаква форма.

Призоваваме всички физически и юридически лица, които пряко или непряко извършват търговски операции в областта на морския транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища да вземат под особено внимание гореописаните забрани.

В случай, че имате основателни съмнения или разполагате с информация относно товари, стоки, услуги, лица или организации, които попадат или могат да попаднат в рамките на установения забранителен режим, призоваваме Ви незабавно да се обърнете към органите на Главна дирекция "Гранична полиция" и Агенция "Митници", както и към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • Варна
  Отговор
  1 23:21  17.01.18
  Те пък се скъсаха да идват! За последните 20 години не помня повече от 2 случая на варненските пристанища да пристигне някой техен кораб Сиреч тези декларации ... - За пред кого са, просто не ми е ясно!
 • dancho
  Отговор
  2 23:22  17.01.18
  Хиляди севернокорейски кораби напират за насам,карат работници които са съгласни да работят за 50 долара годишно.Ама сега ще трябва да ги връщаме....
 • onq s konq
  Отговор
  3 01:38  18.01.18
  Нека бъде добре разбрано от елементарните хора,разсъждаващи по елементарния си начин относно световната политическа действителност:НЕ Е ВАЖНО ДАЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 100 ИЛИ 1000 ГОДИНИ НА БЪЛГ ПРИСТАНИЩА Е АКУСТИРАЛ СК-КОРАБ/ИЛИ САЛ!/...ВАЖНОТО Е НАШАТА СЪПРИЧАСТНОСТ КЪМ ДЕЙСТВИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ЗАПАДНА ОБЩНОСТ И ГОТОВНОСТТА НИ ЗА ПОДКРЕПАТА НА МИРНИТЕ Й ИДЕИ!Защото ние сме част от нея и трябва НЕПРЕКЪСНАТО И ЯСНО ДА ГО ДЕМОНСТРИРАМЕ И ДОКАЗВАМЕ С ДЕЙСТВИЯТА СИ!И пак ще наблегна:НЕ ОПРОСТАЧВАЙТЕ НЕЩАТА И СТЪПКИТЕ КОИТО БЪЛГАРИЯ ПРЕДПРИЕМА,...независимо колко ви е трудно!
 • onq s konq
  Отговор
  4 07:03  18.01.18
  Ох, извинете ме ! Не съм си пил хапчетата.
 • милитаризиран
  Отговор
  5 07:57  18.01.18
  Следва, обявяване на война!
 • 6 08:02  18.01.18
  Този коментар е премахнат от модератор

Напиши коментар:


Публикувай