11 312 98

Официално: Пристанището на Доган в "Росенец" е построено незаконно

Множество нарушения са открити при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието, констатират проверки на място и по документи, разпоредени от Върховна административна прокуратура

Официално: Пристанището на Доган в
Снимка: БГНЕС

Множество нарушения са открити при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието, констатират проверки на място и по документи, разпоредени от Върховна административна прокуратура (ВАП) на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на туризма, министъра на околната среда и водите, министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията и началника на ДНСК.

При проверка в парк „Росенец“ е констатирана крайбрежна плажна ивица, която няма статут на морски плаж. До нея няма свободен достъп. Той е ограничен от поставена строителна ограда от метални платна. Установено е, че за поземлен имот (ПИ) по КККР на гр. Бургас, който е държавна собственост, няма съставен акт за държавна собственост.

Относно изградения пристан за яхти в ПИ по КККР на гр. Бургас към настоящия момент в МРРБ няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за специализиран пристанищен обект - пристан за яхти и лодки. Съставен е констативен протокол при извършената проверка в община Бургас, като от представители на РДНСК Бургас, е установено, че не се съхраняват строителни книжа и няма искания за издаване на разрешение за строеж за мостик - кейова стена в ПИ по КККР на гр. Бургас.

От доклад на министър Росен Желязков се установява, че в регистъра по чл.92, ал.4 ЗМПВВППРБ не е вписвано пристанище, елемент от чиято инфраструктура да е хидротехническото съоръжение, предмет на проверката. Въпросното съоръжение не е вписано в регистъра по чл.92, ал.4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и като специализиран пристанищен обект. От резултатите от проверките става ясно, че за специализиран пристанищен обект „Пристан за яхти и лодки - Отманли“ удостоверение за експлоатационна годност не е издавано.

От проверката на място, както и от кадастрални скици на имота се установява, че пристрояването на пристанището не е извършено през 80-те години на миналия век, както е посочено в нотариалния акт. За констатираните данни за извършено документно престъпление материалите се изпращат на ВКП.

Във връзка с установеното строителство по отношение на пристан за яхти и лодки и липсата на разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти, както и това, че строежът е III категория, е изпратено писмо до началника на ДНСК да упражни правомощията си като предприеме конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и уведоми ВАП за това и изпрати копия от актовете. 

При проверката на изградените строежи и обекти на нос „Чукалята“ в парк „Росенец“ е установено, че за строежите „Двуетажна масивна сграда“, „Едноетажна постройка - бунгало“ - №1, „Едноетажна постройка - бунгало“ - №2, „Едноетажна постройка - бунгало“ - №3, „Триетажна масивна сграда“, „Оранжерия – 500м2“, „Двуетажна сграда“ на място не са представени строителни книжа и при проверката в община Бургас не е установено наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. За „Преместваем обект - охрана“ не е издадено разрешение за поставяне от община Бургас. Всички описани констатации са обективирани в констативни протоколи от 06.08.2020 г., съставени от инспектори на РДНСК Бургас.

С писмо изх.№ Б-12-84-00-627/11.08.2020г. на началник РДНСК Бургас, кметът на община Бургас е уведомен, че следва да разпореди предприемане на последващи действия за законосъобразното приключване на случая.

За предприетите конкретни действия и упражнени правомощия по чл.223 ЗУТ, следва да изиска информация по реда на чл.145, ал.1, т.1 ЗСВ.

При проверките на обект „Жилищна сграда“ в м. Буджака, землището на гр. Созопол, собственост на физическо лице са констатирани пропуски и нарушения по отношение на издадените строителни книжа и изпълненото строителство. Констатирано е, че сградата е напълно завършена и към момента на проверката се ползва. В южната част на имота е изграден открит басейн. Имотът е заграден от изток, север и частично от запад с плътна масивна ограда с височина около 2.00м. Не е установено, дали фотоволтаичната централа е изпълнена. Конкретно не са налични изискуемите протоколи за определяне на линия и ниво на намиращите се на мястото ограда и басейн, като последният не фигурира в издаденото удостоверение на главния архитект на община Созопол и не е въведен в експлоатация; в нарушение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ е издадено разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда в имот отреден за вилно застрояване, а същият строеж е ситуиран в два имота и се касае за една сграда, която е функционално свързана, а не за две отделни сгради, разположени в два имота, което противоречи на действащия ПУП към момента на издаване на разрешение за строеж. С оглед на това е съставен констативен протокол от служители на РДНСК Бургас и е сезиран кметът на община Созопол за предприемане на законосъобразни действия по компетентност на основание чл.224а, чл.225а от Закона за устройство на територията.

Данните от проверката в гр. Обзор сочат, че на обект „Жилищна сграда за курортно ползване в града става ясно, че към преписката за издаване на разрешение за строеж няма данни за извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ и чл.20 и следващите от Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, на съществуващите стоманобетонови пилоти за укрепване на ската, находящ се в УПИ V в кв.1 за спазване на условията на чл. 169, ал.1 и ал.З от ЗУТ. Няма представени актове и протоколи, съставени по време на строителство, удостоверяващи извършените СМР и законността на стоманобетоновите пилоти.

Не е изпълнена предвидената в одобрения със Заповед № 301/16.03.2005г. на кмета на община Несебър ПУП- ПРЗ нова улица, даваща достъп до всички урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с предвиден кръгов обръщач. Констатирано е, че няма издадено разрешение за строеж за горецитираната улица. По време на проверката е станало ясно още, че не са изработени изискващите се планове за вертикално планиране, план-схема за комуникационно-транспортна мрежа, схеми на инженерната инфраструктура и др., които се одобряват едновременно с плана, съгласно разпоредбите на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Не е представено становище/решение от Министерство на околната среда и водите към одобрения ПУП-ПРЗ, съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 7 ЗУТ (ред. бр. 65 от 2003 г.). Не са представени данни за отчуждителни процедури за улица от ОС.Т.6 до от ОС.Т.8 и следващи дейности, регламентирани § 22 от Преходни разпоредби /ПР/ ЗУТ.

При проверката на място е установено, че част от изпълнените пилоти в УПИ V, кв.1 по плана на гр. Обзор - Южен плаж, са в несъответствие с одобрения на 23.04.2007г. проект по част „Укрепване на ската над сградите за комплекс" /част СК/.

В одобрения проект по част СК към издадено разрешение за строеж от м. април 2020г. от Община Несебър са включени изпълнените стоманобетонови пилоти по разрешение за строеж от м. май 2007 г. като същите са в съществено отклонение от одобрения проект към същото PC. Не са осигурени достатъчен брой паркоместа съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Не е спазена предвидената максимално допустима кота корниз от 10 м предвидена по ПУП. Предвидена е кота корниз на източна фасада на сградата да достигне, която надвишава максимално допустима кота корниз регламентирана с ПУП.

Предвид категорията на обектите и строежите, кметът на община Несебър следва да предприеме законосъобразни действия по компетентност на основание чл.224а ЗУТ и да уведоми ВАП, ДНСК и РДНСК Бургас за започнатите административни производства.

Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 42 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Колумб

  136 2 Отговор
  Открих Индия.А то било Америка?

  Коментиран от #46

 • 2 Гост

  133 2 Отговор
  Защо само пристанището? А сараите?

  Коментиран от #56, #69, #71

 • 3 Борисов

  17 36 Отговор
  Днеска ще има страшен протест волейбол и памперси
 • 4 Хахаххаха

  117 1 Отговор
  Откритие!!!!!! НОВИНА!!!!!! Е то на фона на всичко случващо се в това което още наричат държава, луд трябва да е да му е законно съоръжението.
 • 5 да попитам

  79 5 Отговор
  А какво стана с ИМЕНИЕТО НА ПРОКОПИЕВ --- ИМАТЕ ли някакви ФАКТИ?!?

  Коментиран от #79

 • 6 Да се

  87 4 Отговор
  изнася от Черноморието тоя награбил се до безумие ДС субект ! Пълна ревизия до лев !

 • 7 Майна

  72 7 Отговор
  КАКВО И КОЕ Е ВЕЧЕ ЗАКОННО В БЪЛГАРИЯ!? ЗАКОННИ СА МАФИЯТА И КРАЖБАТА НА ВЛАСТИМАЩИТЕ!! ПРЕЗИДЕНТЪТ ТРЯБВА ДА РЕАГИРА ВЕЧЕ С ДЕЙСТВИЯ

  Коментиран от #13

 • 8 Голям Праз

  31 38 Отговор
  Ще го озаконят и толкоз! Вие Доган не може с топ да го мръднете
 • 9 ГешеФ

  53 1 Отговор
  Няма данни за престъпление,той нали се обади,че ще го строй...
 • 10 Jeep

  55 1 Отговор
  За подпорната стена не видях да пише. Там явно всичко е изрядно.

  Коментиран от #21

 • 11 Този коментар е премахнат от модератор

 • 12 БойкУ БурисоФ

  43 1 Отговор
  ама дУган беше звъннал по телефона да ни каже.Това е достатъчно..
 • 13 истината

  19 46 Отговор

  До коментар #7 от "Майна":

  Президента е ФИГУРАНТ - Явно слушаш избирателно записите! Божков каза в прав текст, че каквото е акзал на ФИГУРАНТА - Това ще стане! ЗАЩО Радев не извади тоя списък с написания СЛУЖЕБЕН КАБИНЕТ!!! Да го видим!!!

  Коментиран от #22, #63, #90

 • 14 дУган

  52 3 Отговор
  Аз раздавам порциите в държавата.Аз съм господар на герП...ГешеФ и Бойку са ми слуги.
 • 15 БорисоФ

  37 5 Отговор
  РадеФ е виновен....НЕВИННЕН СЪМ.
 • 16 Българина

  59 2 Отговор
  Koйто КОРУМПИРАН ЦЪРВУЛ е допуснал строежа на доАновия сарай, ДИРЕКТНО в ЗАНДАНА.

  Коментиран от #24

 • 17 Бачо Киро

  52 3 Отговор
  Установихте очевадното. А сега? Нищо, нали? Присъди по веригата, нещо?
 • 18 Bit

  46 1 Отговор
  Значи могат, като им отвържат ръцете. Лошото, е че ги насъскват срещу определени хора, а защо не направят оглед на цялото черноморие, всички язовири и природни паркове?
 • 19 Ргрггф

  46 1 Отговор
  Сега ще потъне в прокуратурата 10-15г.
 • 20 Джудже

  48 1 Отговор
  Всичко това много хубаво, но ще има ли виновни или отново ще има констатирани нарушения без да има нарушители!!!

  Коментиран от #23

 • 21 Бачо Киро

  32 3 Отговор

  До коментар #10 от "Jeep":

  Къщички за птици е бе, какво още не разбират хората... Кацат си там, снасят яйца, такива работи... Сега да гътнат еко-стената ли искаш и да унищожат природата... 🤣🤣🤣🤣

  Коментиран от #53

 • 22 Де Факто

  30 5 Отговор

  До коментар #13 от "истината":

  Приятел, ИМА СПИСЪК "ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА".Там ясно си личат корумпетата.Има и друг "списък": ЧЕКМЕДЖЕТО на ТИКВАТА....ОСТАНАЛОТО са ПОДРОБНОСТИ.

  Коментиран от #26

 • 23 Бачо Киро

  25 1 Отговор

  До коментар #20 от "Джудже":

  Не разбира се. Кога у нас е имало виновни за нещо?
 • 24 оффф

  9 6 Отговор

  До коментар #16 от "Българина":

  Ти ПАК не четеш --- Става въпрос за ПРИСТАНИЩЕТО --- не за САРАИТЕ!!!

  Коментиран от #43

 • 25 Псевдоним

  44 1 Отговор
  Сега да го бутнат както бутнаха циганските къщи в Стара Загора.
 • 26 истината

  5 11 Отговор

  До коментар #22 от "Де Факто":

  Много ги разбирате --- хайде като сте хора на Радев - ДА ИЗВАДИ СПИСЪКА със СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ!!! Ако са достойни хора и АЗ ще искам оставка!!! Нека ги видим!!!

  Коментиран от #36

 • 27 Тихомир

  19 0 Отговор
  Гайтански пак се изложи с сарая на морето, нали той го построи. Сега готино ли му е на Доган , нали си играч. Има още неуредени въпроси там.
 • 28 калоян

  28 2 Отговор
  лъсна това което всички знаем. 10 години мафията наречена герб слугува на примати, нищожества и подобни тъпоглавци, като доган пеефски
 • 29 А последните 10 години къде бяхте

  38 3 Отговор
  Защо спахте, тия закъснели проверки на заварено положение доказват само некомпетентност зависимост корупция и слугинаж , оставка на Борисов , лакея му Гешев, и всичките послушни овце по веригата оо кмета и областния до проверяващите, ОСТАВКА!
 • 30 ПСР

  28 2 Отговор
  Идва ред на багерите. Ха сега да видим,има ли то"двоен аршин". Какво го правим Доган Султан насетне?! Оставка и Съд за корумпетата от ГЕРБ,ВМРО,НФСБ!Така"удобно"пристанали на агент Доган и Шиши.

  Коментиран от #34

 • 31 1234

  23 2 Отговор
  А с незаконната тераса на П Георгиев защо нишо не се случва, да не е пристанише, но на бившия шеф на КОНПИ и сегашен консул. А Алепу хотела по законен ли е? Стената хотел на Захариева
 • 32 Мамка му

  14 7 Отговор
  Тоя имот го придоби когато управляваха с БСП.да се бута.също така и на Прокопиев да се провери и да се види как е придобит,явно със заменките които Станишев направи в края на мандата си

  Коментиран от #41

 • 33 Ха ха

  31 0 Отговор
  Констатираха нещо което отдавна знаем. И сега какво? Тупкане на топката докато изтече давността и се узакони.
 • 34 Уви

  7 10 Отговор

  До коментар #30 от "ПСР":

  Доган и шиши са хора на БСП.те се целуваха и избираха за шефове на данс

  Коментиран от #38

 • 35 Гербестан на ДПС

  29 1 Отговор
  Не си хабете нервите нищо няма да бутнат иначе Боко, ще бутне "етническия мир" ! Просто, ще му издадат разни удостоверения за търпимост, ще съборят една незаконна беседка, която и без това не му харесва вече на Падишаха и всичко е точно!
 • 36 Българина

  14 8 Отговор

  До коментар #26 от "истината":

  К'ъв списък, те гони, бе БОЛЕН ГЕРБав мозък.Съвсем сте изтрещели, затова, че изпускате кокала и кражбите.Радев ще направи служебен кабинет, и както обичате вие ГЕРБавите да казвате:"ЩЕ СИ ПОНЕСЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ". И кой беше Ти, за да ти представя ГЕНЕРАЛ РАДЕВ разни списъци, бе смешко?И типично за вас ГЕРБавите пишете "ИСТИНАТА", а отдолу СА НАНИЗАНИ КУП ОПАШАТИ ЛЪЖИ.
 • 37 ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ

  18 7 Отговор
  ХРИСТО ИВАНОВ ,ДОБЪР ЧОВЕК Е
 • 38 Де Факто

  25 2 Отговор

  До коментар #34 от "Уви":

  А случайно ТИКВАТА му подари ТЕЦ Варна.
 • 39 Мда

  18 1 Отговор
  И ся Ко прайм? Ще има ли наказани и вкарани в затвора или пак само ще констатираме?!?
 • 40 гонзо виелицата

  20 2 Отговор
  Няма страшно , ...сега ще стане законно !
 • 41 Де Факто

  21 2 Отговор

  До коментар #32 от "Мамка му":

  Като имота е придобит по времето на БСП, ЗАЩО ГЕРБавите СПАХТЕ 10 години, докато народа ви събуди, ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, КОИТО СТЕ ИЗВЪРШИЛИ, и още вършите?!
 • 42 ЯСНО

  26 0 Отговор
  ЗА ДА ПОКАЕМ ЧЕ ЖИВЕЕМ В ПРАВОВА ДЪРЖАВА СЕГА Е РЕД НА БАГЕРА И ОСВЕН ПЛАЖ ДРУГО ДА НЕ ОСТАНЕ!!!
 • 43 Де Факто

  11 0 Отговор

  До коментар #24 от "оффф":

  Пристана на амет доан в Посенец е МОРСКИЯТ му САРАЙ, бе ГЕРБав.
 • 44 Поробената България...

  22 0 Отговор
  Багерите да идват и всичко да добие първоначалният си вид.Няма Доган сарай,няма проблем.Да си вземат и камъните с които са разрушили чудесния пясъчен плаж.Масрафа за разрушаването е за сметка на хидро инженера почетен ,,член и онбашия на ДПС"
 • 45 Върховенство на закона

  21 0 Отговор
  Ако имаше държавност на тази територия, сега моментално трябваше да пратят багерите като в циганските незаконни катуни и после да го изселят на общежитие. Или да му отнемат имота в полза на държавата. Нали уж имало върховенство на закона според управляващите... хахаха! Но държава няма, ни закон - сега ще я узаконят и ни лук яли, ни лук мирисали. ДНСК-та, министерства, общини, прокуратури... пунта Мара.
 • 46 МОИС КОЕН

  20 0 Отговор

  До коментар #1 от "Колумб":

  Добър ден! Та всичко при Сокола е НЕЗААОННО! А няма протест срещу мафията ДПС !?

  Коментиран от #67

 • 47 На дедо ви дедо му

  7 2 Отговор
  Ама добре, че няма корупция все пак, щото ако имаше ...
 • 48 Бесен

  16 0 Отговор
  Изземане и депортация.
 • 49 atanasov

  11 0 Отговор
  Има надежда
 • 50 Кукер

  10 0 Отговор
  Следва къмпинг "Черноморец"....
 • 51 ТаУмВзе

  11 0 Отговор
  Кое е Законно, че не се сещам?
 • 52 ВСИЧКИ НАПРЕД

  10 1 Отговор
  Еми ето го линка към ОЛАФ (Анти-корупционната комисия за злоупотреби с ЕС средства): https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en Има български горе, прави се акаунт и се почват сигнали 24/7 за всичко, което изтича в медиите. АНОНИМНО Е, ако сте мишки по душа!!!
 • 53 Джудже

  2 1 Отговор

  До коментар #21 от "Бачо Киро":

  Аха, нали сме Homo Simples и може да ни се се обясни, че там ще гнездят периодично представителите на вида: Homo Avis Domestica ;-)))
 • 54 Льольо

  12 1 Отговор
  У нас, виновен чиновник не е имало, няма и мяма да има. Прокуратурата "заявява", съдът казва за каквото му се плати и туй то. В най добрия случай, собственикът ще понесе някаква санкция (заслужена, да речем). А за чиновника, станал основен двигател на беззаконието, вместо блюстител на закона? Е, няма шанс, българинът да заживее по справедливо...
 • 55 Този коментар е премахнат от модератор

 • 56 Включени са и те

  9 2 Отговор

  До коментар #2 от "Гост":

  Включени са ама някак си тихомълком в незаконното строителство. Става въпрос за описаните сгради на нос "Чукалята" или още известен като св. Анастасий. А имота в който са изградени сараите е с ид. № 07079.831.114, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ЛЕСОПАРК РОСЕНЕЦ, м. ОТМАНЛИ, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За водна спортна база, площ 4397 кв. м, стар номер 43, квартал 1, парцел V. В момента на кадастъра сградите които са нанесени са бившите хангари складове. Това показва, че няма никакви строителни книжа и за сараите. Обаче Валерката Симеонов твърдеше, че било незаконно само пристанището. И той се има за инжИнер :)). Да видим ще им стика ли на съответните органи да изпълнят това което е по ЗУТ ? Не ми се върва, защото е само едно което трябва да направят ! Това обяснява и присъствието на 3000 защитници при протестите. Ще извадят етническата карта и пак нищо. Такива имоти като този обаче в България за поне хиляда !!! Ако искате вярвайте. Изпълнителната власт или спи или лапа за да си затваря очите !!!! И те така !!!!!
 • 57 Next

  5 2 Отговор
  Добре знаем поговорката че "гарван на гарван око не вади" , и при корупцията която се шири в България, освен будните граждани няма кой друг да реши тези проблеми. Оставка на мутренското правителството.
 • 58 Този коментар е премахнат от модератор

 • 59 chi

  5 1 Отговор
  Айде сега катилът Борисов да се изправи пред народа и да даде логическо обяснение.
 • 60 Стига вече

  5 0 Отговор
  Сега Кметът на Бургас да бъде привикан от прокуратурата заедно с всички отговорни лица от безбройните министерства и агенции в България.Да се носи лична отговорност от всеки , а не да плащат всички българи.
 • 61 Този коментар е премахнат от модератор

 • 62 Behemoth

  5 0 Отговор
  Е сега ще събаряме ли?Като на циганите?
 • 63 Този коментар е премахнат от модератор

 • 64 Сокол Скитник

  4 0 Отговор
  Всичко придобито от Догана е незаконно! Лошото е, че много българи кълват прохички от ръката му, за да изхранят дребните си душички....срам,сам!!!
 • 65 Левски

  1 0 Отговор
  Малко ни е!
 • 66 Кой68

  3 0 Отговор
  Събаряне на постройките и пристанището ще е голяма глупост.След като се съборят едва ли ще се възтанови природата и брега както е било преди.Конфискация и търг ,а може и за хотел със кей за яхти......Готово и изградено-без държавни разходи.Супер хотел става и от "чинията" на Бузлуджа....
 • 67 Пенсионер

  3 1 Отговор

  До коментар #46 от "МОИС КОЕН":

  Ами той Христо Иванов от там започна, ама нещо забрави.
 • 68 Този коментар е премахнат от модератор

 • 69 Този коментар е премахнат от модератор

 • 70 xxx

  2 2 Отговор
  Сарая е построен с 20 милиона лева кредит от КТБ. Да се провери този кредит обезпечен ли е, изплаща ли се, на кой е отпуснат, ощетена ли е банката. КПКОНПИ да направи ревизия на собственика на имотите какъв е произхода на парите, приходите, има ли несъответствия с данъчни декларации и реално имущество. Много въпроси за които институциите мълчат и не предприемат действия.
 • 71 Бацо Гацов

  1 2 Отговор

  До коментар #2 от "Гост":

  Много си проС. Кви сараи те гонят? Явно си бос относно темата сараи. Ако е незаконно, в което се съмнявам, да съборят така наречените сараи. Но се вижда едно от това, че проблемът на България е Доган, а не чекмеджета, боклука внасян от чужбина и т.н.!!!! Не са проблем олигарсите!!! А бе има един лаф - ПРОС НАРОД, СЛАБА ДЪРЖАВА. Като се събори сарая икономиката на Бг ще литне, нема да има чекмеджета, къщи в Барцелона, банкови сметки в Шв.Банки. Нема любовницата да има банка, ортака 6-7 апартамента... Нема да влиза боклука в Бг... Много неща ще се променят, като се съборят сараите на Доган!!!! Бегай лум-пен. Бегай при ББ да папкаш.

  Коментиран от #77, #98

 • 72 За един прЕател питам

  3 0 Отговор
  А защо за Прокопиевите сараи пише само физическо лице? Ристю няма ли да направи десант на Буджака при шефа си?
 • 73 Criminal

  0 0 Отговор
  Въй, не може да бъде !!!!!!!!
 • 74 Въпрос за 1 млн долара

  1 0 Отговор
  А зайчарника на БМБ повече документи ли има? А терасата на П Георгиев повече документи ли има?????
 • 75 незнайко

  1 0 Отговор
  В БЪЛГАРИЯ се строи ударно и бързо за да се поставят институциите пред свършен факт !!! Няма случай на разрушено незаконно строителство с такъв мащаб !!! В случая ще бъде същото !!! Просто ще го ОЗАКОНЯТ !!! ДОГАН ЩЕ НИ СЕ СМЕЕ !!!

  Коментиран от #76

 • 76 незнайко

  1 0 Отговор

  До коментар #75 от "незнайко":

  УЗАКОНЯТ
 • 77 Гост

  0 2 Отговор

  До коментар #71 от "Бацо Гацов":

  А ти бегай да чистиш калеврите на бея. Като има протести това не значи, че трябва да оставим исмекерина да си прилапва българска земя. А фактът, че го защитаваш доказва, че си едно от протажните му чирачета. И тебе ще те изметем, като бея ти. Ей там, в Анадола, където се търкалят трънаците из пущинака. Там място за вас много. Тук не ни трябват повече боклоци.

  Коментиран от #84

 • 78 независим

  0 2 Отговор
  Когато Даган и Пеевски влазат в затвора и им се конфискува ВСИЧКО в полза на държавата, тогава прехода от комунизъм към демокрация в България ще бъде завършен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 79 Този коментар е премахнат от модератор

 • 80 Доги и Шиши

  0 1 Отговор
  да ама съдията реши, няма нарушения, няма да се събаря !!!
 • 81 Предлагам

  0 2 Отговор
  ако тук има грамотни и четящи роми от съборените миналата седмица къщи в Стара Загора, а и на други места, незабавно да заведат дела за дискриминация в Страсбург. Не подкрепям ромските незаконни къщи, но и това на което сега едвам повдигаме леко покривалото - за по-равни от другите "бели" българи е просто чудна "новина" - Новина за прокуратура, ДНСК, министерства и всякаква друга паплач на държавна хранилка, която днес се събужда от дълбок сън и о, що да види. И после се чудят, "...ама тия хора в Пловдив, Варна, София, и т.н. за какво протестират?" Заради двуличието ви, би измекяри, заради двойните стандарти: за нас и нашите хора, и за другите... Искам да видя как обитателите на описаните в статията имоти, прекарват нощта под открито небе със спасения телевизор, няколко вързопчета с багаж, и деца на ръце. Или сега ще се разтичат едни момчета и момичета в костюмчета - адвокатчета, ще се раздадат където трябва едни пликчета с едни синкаво-зеленикави хартийки в тях, и утре всичко това ще бъде узаконено. Ей, каскет, опровергай ме! Ако ти стиска...
 • 82 Предлагам

  0 2 Отговор
  ако тук има грамотни и четящи роми от съборените миналата седмица къщи в Стара Загора, а и на други места, незабавно да заведат дела за дискриминация в Страсбург. Не подкрепям ромските незаконни къщи, но и това на което сега едвам повдигаме леко покривалото - за по-равни от другите "бели" българи е просто чудна "новина" - Новина за прокуратура, ДНСК, министерства и всякаква друга паплач на държавна хранилка, която днес се събужда от дълбок сън и о, що да види. И после се чудят, "...ама тия хора в Пловдив, Варна, София, и т.н. за какво протестират?" Заради двуличието ви, би измекяри, заради двойните стандарти: за нас и нашите хора, и за другите... Искам да видя как обитателите на описаните в статията имоти, прекарват нощта под открито небе със спасения телевизор, няколко вързопчета с багаж, и деца на ръце. Или сега ще се разтичат едни момчета и момичета в костюмчета - адвокатчета, ще се раздадат където трябва едни пликчета с едни синкаво-зеленикави хартийки в тях, и утре всичко това ще бъде узаконено. Ей, каскет, опровергай ме! Ако ти стиска...
 • 83 България

  1 2 Отговор
  Тази страна трябва да започне отново начисто. Догансарай трябва да бъде съборен.
 • 84 Този коментар е премахнат от модератор

 • 85 заката

  1 0 Отговор
  абее след 10 годишното управление на Борисов това не се ли знаеше от министерставата и управляващите и от прокуратурата къде са дремали сега ли се разбра МУТРИ ВЪН
 • 86 заката

  1 0 Отговор
  КАК МОЖЕ В ЕДНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЪРЖАВА ЧЛЕН НА ЕС И НАТО ДА ИМА САРАЙ И СУЛТАНИ И ПАДИШАХА ДА СИ ТРАЕЕ ГЕРБ И ДПС МАФИЯ
 • 87 ПИТАМ САМО

  0 0 Отговор
  КОЙ Е УПРАВЛЯВАЛ ТОЗИ ЧОВЕК ОТ САРАЙТЕ КАТО ТОЙ НЕ Е НА ВЛАСТ
 • 88 ДО ФАКТИ

  1 0 Отговор
  МОЛИМ ДА ОТРАЗИТЕ ПОРЕДНОТО ПОЕВТИНЯВАНЕ НА ПЕТРОЛА СОРТ БРЕНТ С 0,11% С 0,24$
 • 89 бай Киро

  2 0 Отговор
  В БЪЛГАРИЯ 80% СА ДИБИЛИ ИНАЧЕ НЯМАШЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ТУК
 • 90 Този коментар е премахнат от модератор


 • 91 Как

  1 0 Отговор
  Изведнъж се разработиха и истините взеха да лъсват с години под тинята...Въй да се чуди човек колко лесно било...А тук троловете опяват,кой щял да дойде,как нямало да стане...мрш от тука
 • 92 Хасан

  1 0 Отговор
  И забогатяване то мо е незаконо
 • 93 фффхф

  1 0 Отговор
  Виж ти Прокуратурата прогледна за безобразията на олигарсите, които бяха замазвани от управляващите. Даже охрана от НСО му бяха осигурили на тоз наглец в "Росенец". Ама трябваше Христо Иванов да раздуха случая на живо в интернет и възмутеното гражданско общество да обяви протест, за да накарат Прокуратурата да започне да работи.
 • 94 Алексис Ципрас

  0 0 Отговор
  Да се изгради там християнска църква и манастир!
 • 95 ghjvcffhk

  0 0 Отговор
  Абе в сайта и за бисквитена торта да имаматериал, пак ще си изсипете глупостите. Бойко, Шиши...Статията е информация. Пак простотии...
 • 96 Оня

  0 0 Отговор
  Е за пример ни го дават ДПС обикновено. Най големият политик на българия.ми да вземем пример всички
 • 97 Митев

  0 0 Отговор
  Ами узаконете му го на човека,сега да не вземете да го разрушите като мавзолея на Георги Димитров,направете паметник от него на българската човешка глупост,и още нещо"да му имам акъла на българина след като направи нещо" еий как не се сетих......
 • 98 Гост

  0 0 Отговор

  До коментар #71 от "Бацо Гацов":

  Каза ли нещо ве, трол?

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.