2 294 48

“Демократична България” внесе първите си законодателни инициативи

Централната избирателна комисия (ЦИК) да има статут на независим професионален орган е сред първите законопроекти

“Демократична България” внесе първите си законодателни инициативи
Снимка: ДБ

В първия ден на 45-ото Народно събрание "Демократична България" внесе първите си законодателни предложения. Те са част от ангажимента, който коалицията пое преди парламентарния вот да работи за освобождаване на институциите и модернизация на България.

В деловодството на Народното събрание е представен проектът на обединението за промени в Конституцията на Република България. Законопроектът е подписан от всички 27 депутати от “Демократична България” и продължава събирането на необходимите за внасянето му поне 60 подписа. Проектът предвижда поставяне на главния прокурор под демократичната отчетност на Народното събрание и избор на нов главен прокурор на мястото на Иван Гешев, окончателно реформиране на Висшия съдебен съвет като орган на съдийско самоуправление с намалена квота на парламента, въвеждане на пряка конституционна жалба, създаване на конституционно основание за провеждането на лустрация.

В деловодството е внесен и проектът за промени в Изборния кодекс. Пакетът от законопроекти, свързани с електронното управление, и инициативите за закриване на специализираните съдилища и прокуратури и преобразуване на антикорупционната комисия предстои да бъдат внесени по-късно.

Нова ЦИК и още промени в изборното законодателство

Централната избирателна комисия (ЦИК) да има статут на независим професионален орган, а мандатът на настоящата комисия да бъде прекратен - това предвиждат част от предложенията за промени в Изборния кодекс, внесени от “Демократична България”. Предвижда се отпадане на квотния принцип при формирането на ЦИК и намаляване на членовете ѝ на 9 души, сред които председател, двама заместник-председатели и секретар. Предложени са и решения, които да преодолеят случаите, при които ЦИК не може да вземе решение, защото не може да постигне изискуемото мнозинство.

С проекта се предлага и въвеждане на гласуване по пощата. Предвижда се то да се провежда на всички избори, с изключение на местните, като бюлетините се изпращат чрез пощенски оператор или куриер. Самото пощенско гласуване ще се провежда в период от не по-малко от 14 и не повече от 25 дни, определен от ЦИК, и ще приключва пет дни преди деня на изборите. Предварителното гласуване по пощата ще улесни българите в чужбина, но също гражданите, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни градове в страната, както и хората с увреждания, които често са затруднени да упражнят правото си на глас. Пощенското гласуване е решение и в условията на коронавирус, мотивират се вносителите. С проекта се предлага и връщане на ясен времеви хоризонт за изграждане на система за дистанционно електронно гласуване и провеждане на експериментални гласувания.

Отпадане на тавана от 35 секции за гласуване в страните извън Европейския съюз и възможност за обособяване на изборен район извън страната са други предложения на коалицията. В момента българите зад граница гласуват, но само за политическа сила, без да имат право на преференциален вот за кандидатска листа. “България е длъжна да предприеме всички мерки за пълноценно участие на българските граждани по света в политическия и обществен живот. Една от тези мерки е създаване на изборен район “Чужбина”, който да осигури легитимни и пропорционални представители на тези общности в Народното събрание”, се посочва в мотивите към законопроекта. По отношение на секциите в чужбина се дава възможност такива да се разкриват на местата, където на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

Сред поправките в изборното законодателство е и въвеждането на възможността за видеозаснемане и излъчване от броенето на бюлетините в секционните комисии след края на изборния ден. Предвижда се възможност за външен одит на машините за гласуване - преди закупуването на устройствата и преди всеки избори. Урежда се и възможността за събиране по електронен път на подписки за подкрепа на партии, коалиции и инициативни комитети.

Закриване на спецсъдилищата и преобразуване на комисията “Цацаров”

С промени в Закона за съдебната власт се предлага закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните им специализирани прокуратури.

“Специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не оправдаха заложените със създаването им през 2011 г. очаквания като в същото време поетапно се разширява тяхната компетентност без адекватна оценка на въздействието за изминалия период. Първоначално възложената им компетентност по дела за усложнена престъпна дейност по тежки престъпления, свързани с организираната престъпност беше разширена, включвайки и дела по корупционни състави по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности и делата по съставите на престъпленията срещу републиката. Този подход целеше да компенсира липсата на достатъчно убедителни и последователни резултати, които да обосновават съществуването на органите на специализираното наказателно правосъдие”, мотивират се вносителите. Прехвърлянето на компетентността на неприключилите дела или досъдебни производства от специализираните съдлища или прокуратури на общите се урежда с проект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс.

С промени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество се предлага разделяне на КПКОНПИ на два нови органа - Комисия за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси и Комисия за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество.

Вносителите посочват като основен дефицит на закона механичното съчетаване в рамките на една институционална структура на твърде различни по естеството си функции и дейности – административно-наказващи, установителни (проверка на несъответствия в имуществените декларации), оперативно-издирвателни (разузнавателни), аналитични и превантивни като се прилагат различни видове производства. “Институционалната и функционална логика предполагат правомощията за установяване на конфликт на интереси да бъдат съчетани с декларирането на имуществото и проверката на подадените декларации за имущество и интереси, а правомощията по отнемане на незаконно придобито имущество да бъдат отделени в самостоятелен орган”, изтъкват от “Демократична България”.

Въвеждат се нови понятия за „незаконно придобито имущество“ - имуществото, представляващо средство или облага от незаконни дейности; „незаконна дейност“ - всяко умишлено действие или бездействие, което противоречи на изрична законова забрана от публичен характер; „средства за извършване незаконна дейност“ - имуществените права върху вещи и/или имоти, които са послужили за извършване на умишлена незаконна дейност, създаваща облага. Създават се гаранции за осъществяване на правото на защита на лицата, по отношение на които е започнало производство пред Комисията за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество. Предлага се и увеличаване на размера на сумата, считана за „значително несъответствие“ между имуществото и нетния доход, от 150 000 лв. на 250 000 лв. за целия проверяван период.

Държава без бумащина

“Демократична България” внесе и пакет от законодателни инициативи, свързани с въвеждането на електронно управление и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. За целта се предлагат промени в редица закони.

Промени в АПК предвиждат административните органи да не могат да изискват полагане на печат върху документ на хартиен носител за удостоверяване на авторството. Достатъчно е информацията за авторство на документа да се удостоверява от саморъчния или електронен подпис върху него, като се въвежда изискване за посочване на имената и длъжността на издалия го. Законопроектът позволява официални фирмени документи, като например годишните финансови отчети, да бъдат представяни в машинно-четима форма, което към момента е невъзможно поради изискването за поставяне на печат. Не се въвежда ограничение за гражданите и бизнеса по своя инициатива да продължат да използват печати и се запазват символните печати (с герба на Република България, печати на висши учебни заведения върху дипломи, печати на общини и др.), печати, произтичащи от международно приета практика, например върху митнически документи или документи за пътуване, както и професионалните печати на нотариуси, архитекти т.н.

Изменения в Закона за електронното управление предвиждат създаване на Централизирана система за управление на регистри (регистър като услуга), чрез която много от регистрите в държавата ще могат да се водят прозрачно и ефективно, без да се налага да бъдат изграждани от нулата. “Електронните регистри са сърцето на електронното управление - без тях гражданите трябва да разнасят удостоверения, а администрацията да съхранява документи в папки, което ограничава прозрачността, проследимостта и ефективността”, мотивират се от коалицията.

Премахване на контролния талон към свидетелствата за управление на МПС се предлага з с поправки в Закона за движение по пътищата. От “Демократична България” посочват, че синият контролен талон е напълно излишен при наличието на централизиран регистър, достъпен в реално време от служителите на МВР, а с премахването му ще стане възможна електронизацията на процеса по заплащане на глоба при издаден акт.

С промени в Закона за пътищата се предлагат мерки за по-добра защита на данните, записвани от камерите на Пътната агенция. Сред конкретните предложения са ограничаване на периода на съхранение на регистрационните номера, както и изискването те да се съхраняват в криптографски трансформиран вид (както се съхраняват пароли) за по-добра защита. Предвижда се и задължение за уведомяване на собственика на превозното средство, заснето с камерите на АПИ, че за него са искани данни, а в електронната система да остава следа за всяко влизане от длъжностно лице, включително и за основанията за него.

Поправки в Закона за автомобилните превози целят намаляване на административната тежест за таксиметровите услуги. Планира се олекотяване на регистрационния режим, отпадане на задължението таксиметровият шофьор да носи документи като удостоверения, а те да се проверяват по електронен път. Също електронно да се подават заявления, а данните за автомобила да се извличат от регистъра на КАТ. Предвижда се и допускане на измерване на изминатото от таксито разстояние, съответно отчитането пред НАП, с различни от таксиметровия апарат средства (например GPS + система, интегрирана с тази на НАП по примера на Естония), както и разграничаване на такситата, които може да се вземат на улицата от тези, които се поръчват единствено чрез диспечерска система.

Проектите за промяна на Конституцията и на Изборния кодекс вече са достъпни на сайта на Народното събрание. Останалите законодателни предложения, които “Демократична България” ще внесе по-късно, вижте на сайта на коалицията тук:

Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 32 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Пенсионер

  19 24 Отговор
  Бойкооооо, къде си Бащицо. На кого ни оставяш Даваше ни по 50 лева. С тия на жената станаха 100. Сега при тия новите край, свърши се. Жесток живот.

  Коментиран от #3, #15, #24, #26, #41

 • 2 Гкккк

  41 7 Отговор
  Време е да изхвърлим паразитните и непотребни слуги на ГЕРБ
 • 3 илийката

  8 29 Отговор

  До коментар #1 от "Пенсионер":

  Скоро ще се върне, защото го обичаме, защото не можем без него!

  Коментиран от #11, #28, #33

 • 4 !!!

  34 5 Отговор
  Т.1 Приемане на "Закон за разследване на Диктаторския режим Борисов"
 • 5 пожелание

  30 4 Отговор
  Иванов , Мая и Дончева ще вземат душите на шайката в съда , че и на герб
 • 6 Този коментар е премахнат от модератор.


 • 7 калоян

  24 3 Отговор
  ПАЗЧИСТВАЙ СМЕЛО МУТРИТЕ ОТ ГЕРБ,НАЧЕЛО С ТУЛУПА , ИЗКОРЕНЕТЕ ТУМОРА, ЗАКОН ЗА ВСИЧКИ.ГЕШЕВ И ТУЛУПА БОРИСОВ В ЗАТВОРА.
 • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 10 хъхъ

  20 5 Отговор
  Обявяване на ГРОБ за ОПГ и нейното разтурване и забрана!
 • 11 Мавзолей за живия Вожд от Банкя

  4 3 Отговор

  До коментар #3 от "илийката":

  Ще можете да му се възхищавате и поклоните в Мавзолея, а при желание и да му служите там!

  Коментиран от #16, #17

 • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 13 Въх

  21 2 Отговор
  Новите действат, не си хабят времето. Браво!!!
 • 14 Софиянец

  20 2 Отговор
  Така се прави, ще ги побъркате. Браво, успех желая!
 • 15 полет51

  14 3 Отговор

  До коментар #1 от "Пенсионер":

  а такааааааа, що е гербераст всичко в затвора, ще си мислят тулупите че са над закона.далавераджии прости. тулупа борисоф, пкп,атанасова,квадратната глава дончев, агент марков,продавача на паспорти,аптекарчето,валери оградата, каскета,пеефски,доган,и още и още крадлива пасмина долна
 • 16 Аааа

  2 1 Отговор

  До коментар #11 от "Мавзолей за живия Вожд от Банкя":

  А Бъки динамита може да гръмне и новия мавзолей, барабар с вожда вътре
 • 17 Аааа

  1 0 Отговор

  До коментар #11 от "Мавзолей за живия Вожд от Банкя":

  А Бъки динамита може да гръмне и новия мавзолей, барабар с вожда вътре
 • 18 Dok

  13 2 Отговор
  Браво! Най-накрая имаме не само празноглави калинки в парламента.
 • 19 смерш

  11 2 Отговор
  Много добре! НО- изключително належащо е реформирането на силовите структури и тук нямам предвид Българската армия!
 • 20 ТаУмВзе

  2 8 Отговор
  Ицко либерасткия гербераст има бясни Халюцинации, както си трябва. А бацелона, чекмеджетата още хиляди неща. И тия ще ги хрантутим, докато крадът и безчинстват.
 • 21 турулен

  9 1 Отговор
  ми да, реформа и всичко некадърно вънка, разни каскети,разни калинки обслужващи само опг герП и нейните слуги.
 • 22 гатеро

  6 1 Отговор
  Тия ще направят на Буци бухалките на клечки за почистване на зъби.
 • 23 Българка

  18 4 Отговор
  Респект към Демократична България. Това ,което обещаха, го изпълняват още от първия ден. Мафията , бухалките и свитата й трябва да бъдат демонтирани. Да се възстанови върховенство на закона и виновниците да бъдат разследвани и съдени от реформирана прокуратура и независим съд
 • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 29 Деймос

  4 1 Отговор
  Похвално ..
 • 30 не си поплюват

  6 1 Отговор
  Браво! Настъпвайте. И да не се разбиете, ей!
 • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 32 мдда

  5 6 Отговор
  Червените комунисти от ДБ направиха агент Атанасов зам.председател. Какъв позор.. Сега искат да се изплюят на изборното право..

  Коментиран от #40

 • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 34 смях

  5 3 Отговор
  Пинокио застанал пред трибуната. Какъв смях.
 • 35 Гнида

  5 2 Отговор
  Добро начало . Дано така да продължат и да търсят сметка на предишните .
 • 36 Напротив

  3 3 Отговор

  До коментар #31 от "КОЙ":

  Ще има отделен избирателен район за чужбина и гласовете от Турция ще бъдат удавени от българските гласове по света.
 • 37 пешо

  2 1 Отговор
  тая логорея по-горе ме притеснява... или някъде да се нарише, че е платен матреал, или да се напише, че посещеваме сайта на "да.й, България". нали уж нови времена, дъра-бъра...
 • 38 До Демократична България:

  2 0 Отговор
  Веднага трябва да проследите паричните потоци на сухопътните,морски,въздушни и транзитно преминаващите......и !!! ще се учудите колко пари се крадът....... нелегални трафици на стоки,хора и т.н. ....мачкайте бързо и безшумно гробарската измет....успех.
 • 39 Слави т

  0 0 Отговор
  Не казват че ще затварят бизнеса локдаун и то без компенсации каца симитчиев
 • 40 Другия с коня

  1 0 Отговор

  До коментар #32 от "мдда":

  Жестоко- цитирам "увеличаване на размера на сумата, считана за „значително несъответствие“ между имуществото и нетния доход, от 150 000 лв. на 250 000 лв. за целия проверяван период."...Ми що да декларирам до 250 хиляди???Жена ми и тя....И двете деца и те и ето ми първия Милион законно без данъци....Спирам да плащам !!!И така 50 хиляди като мен и ето ви 50 милиарда Необлагаеми в Народа...Да сте жИви и здрави от Демократична България!!!Е ,може би не в Народа ама в част от него....

 • 41 Че не си Пенсионер

  3 0 Отговор

  До коментар #1 от "Пенсионер":

  личи от далеч.И сарказма,неуместната ирония също личи.За теб сто лева, вероятно са сметката за една вечер в заведение.Или пълен резервоар в колата.Но за хората разчитащи само на този фиксиран, никакъв доход, наречен Пенсия са много.Да плати ток,или парно,а с останалите да живее,пак в оскъдица,но малко по поносима.Не мога да проумея,що за Народ сме,да използваме възрастните като аргумент,или контра аргумент.Правилно,неправилно но са получили.Нека другите,който сега влязоха и те дадат.Или през солиден коефициент на преизчисляване на всяка пенсия, да доближат тази досегашна добавка.Защото пенсионера има същите нужди от храна,плаща същите цени за ток,парно,хранителни стоки.Но парите в портмонето му, са поне два пъти по малко от твойте и мойте пари.
 • 42 Добре бе,Христо

  2 0 Отговор
  Но каква е тази разлика- от 150 на 250 бона при" несъответствие"? Ами ти,цялата ви група, буквално ,до вчера ,на висок тон,под път и над път ,декларирахте,че ще преследвате жестоко корупция,далавери,шуробаджанащина за всяка стотинка,за ссеки лев с неясен произход.Ква е тази" ножица" бе Христо? Това са сто хиляди лева разлика,за който Вие реално ще си затваряте очите.През закон! Двеста и петдесет хиляди са огромна сума.Непосилна за цяла работеща фамилия да ги спести десетилетия.За огромната част- няколко милиона ,не присътва и в мечтите им.Двеста и петдесет бона,е едно огромно жилище с добра локация и строителство.Какви ги плещиш- Нема страшно,до един луксозен апартамент,няма да ти търсим кусури! Абе,нещо да не си тъчете черга по ваш ръст,а? Утре ви няма във властта,ама закона си го има.
 • 43 MGewehr

  0 0 Отговор
  В Турция 135 секции, така ли?
 • 44 мдаа

  1 0 Отговор
  Cкoрo щe cтaнe яcнo.... Зa ceгa пoлoжeниeтo нe ce знae, в cмиcъл КOЙ E КУМ, КOЙ E CВAТ И КOЙ НA БУЛКAТA БРAТ. Нo cкoрo мъглaтa щe ce вдигнe, Дългият нe мoжe вeчнo дa ce криe и тoгaвa щe лъcнe Иcтинaтa. Щe имa кaнcки пиcъци и вoпли. Тoвa e пoлoжeниeтo.
 • 45 опааа

  0 0 Отговор
  В мoмeнтa в МВР имa "рaбoтeщи" oкoлo 5000 пeнcиoнeри cъc зaплaтa,пeнcия + 20 зaплaти зa пeнcиoнирaнeтo!Тoвa ca лицa нa ръкoвoдни длъжнocти cъc зaплaтa oкoлo 2000-2500 лв.Зa гoдинa тoвa ca пoнe 150-160 млн.лв.oт бюджeтa нa МВР.Eднoврeмeннo c тoвa ce изтoчвa и пeнcиoннaтa cиcтeмa кoятo ce зaхрaнвa ocнoвнo oт бюджeтa и чacтния ceктoр.Нямa държaвa в EC,CAЩ и дoри Руcия къдeтo пeнcиoнирaн oт бюджeтa дa ocтaвa нa рaбoтa пaк тaм и дa пoлучaвa пeнcия!A кoлкo ли ca в миниcтeрcтвa,кoмиcии,oблacти,oбщини и т.н.?Рeшeниeтo e пeнcиoнeритe oт бюджeтa дa прoдължaвaт aкo иcкaт дa рaбoтят caмo в чacтния ceктoр.Щaтнитe брoйки ce cъкрaщaвaт и ce oптимизирa нaтoвaрвaнeтo нa ocтaнaлия cъcтaв кaтo ce дaвa път зa кaриeрнo изрacтвaнe нa ocтaнaлитe млaди кaдри!
 • 46 3333

  0 0 Отговор
  Евала, браво, поздравления, това са най важните неща за да потръгне работата.Тава са правилните хора ДБ на Христо Иванов !!!!
 • 47 Гост

  1 0 Отговор
  Oх, ох, тия превзети герои от ДБ!!!
 • 48 Денка

  1 1 Отговор
  Еййй, още от първия ден много работни и загрижени, бе...Мен ми изглежда, че само симулират, ама айде. Гледат си техните схемички, ясно е.

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.