4 883 0

Промениха собствеността на редица имоти

Промениха собствеността на редица имоти
Снимка: Shutterstock

Правителството предоставя на община Гоце Делчев правото на собственост върху имотите, ползвани от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“ - гр. Гоце Делчев, за образователни дейности. Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал. Учебното заведение е с отпаднала за ведомството необходимост, тъй като е обявено за общинско училище.

На община Смядово се прехвърля собствеността върху имоти - частна държавна собственост за изграждане на „временна площадка за строителни отпадъци“. Терените са с обща площ 2646 кв. м. и се намират в гр. Смядово. Имотите са подходящи за изграждането на площадката, тъй като са отдалечени от населеното място и имат трайна настилка с асфалтово покритие и транспортна осигуреност. В тях няма да бъде извършвана мащабна дейност по трошене, мелене или фракциониране на отпадъци.

Имот - частна държавна собственост, намиращ се в местността „Пожара“ в землището на село Вехтино, се прехвърля на община Мадан. Имотът е с площ 1551 кв. м и е необходим за изграждане на нов гробищен парк за нуждите на селото.

Министерски съвет учреди сервитут за прокарване на водопровод в поземлен имот в село Марикостиново, община Благоевград. Сервитутът се учредява за право на прокарване на външен водопровод, с площ от 29,04 кв. м., необходим за изграждане на туристически обект. Със същата цел се учредява безсрочно ограничено вещно право-сервитут и върху част от друг поземлен имот-публична държавна собственост в с. Марикостиново. Съгласно Закона за държавната собственост, в имоти - публична държавна собственост може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.