473 0

Нов районен кмет на Пловдив с обвинение за зоокъта

Стефанаки Йоанис

Кметът на пловдивския район "Западен" Димитър Колев бе привлечен като обвиняем за престъпление по служба, свързано с изграждането на зоокъта в града.

Обвинението на районния кмет е за това, че на 28 юли 2015 г. като длъжностно лице, умишлено улеснил кмета на общината Иван Тотев в извършването на престъпление по служба, съобщиха от Специализираното звено „Антикорупция“ към Софийска градска прокуратура.

Това е станало като Димитър Колев е сключил договор за упражняване на консултантска дейност и строителен надзор при липсата на предпоставките за това, а именно:

без Район „Западен“ да е страна по Договор за строителство, сключен между Възложителя - Община Пловдив и Изпълнителя - „Запрянови 03“ ООД с предмет строително – монтажни работи на обект „Реконструкция и модернизация на „Зоокът” – гр. Пловдив”;

без Район „Западен“ да е възложител. Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството;

без Район „Западен“ да има качеството на участник в процеса на строителството. Участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.

По този начин Димитър Колев е дал възможност на Иван Тотев на 29 юли 2015 г. да започне строежа на зоокъта. За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга.

Димитър Колев е с мярка за неотклонение „Подписка“.

Припомняме, че Иван Тотев бе привлечен като обвиняем за това, че в периода 30 април – 17 ноември 2014 г. в град Пловдив, като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на община Пловдив и като възложител на обществени поръчки, е нарушил служебните си задължения по повод изграждане на „Зоокът” – град Пловдив.

На 13 февруари 2017 г., в качеството на обвиняем бе привлечен и Димитър Кацарски – заместник-кмет на Община Пловдив за това, че на 28 юли 2014 г. умишлено е улеснил Тотев да извърши престъпление по служба във връзка с изграждането на „Зоокът – Пловдив“ – да наруши служебните си задължения, от което за община Пловдив са настъпили вреди в размер на 1 000 000 лв.

Процесуално-следствените действия продължават.

България


Напиши коментар:


Публикувай