1 310 0

„Видяна България“ и немските пътешественици

Венцислав Михайлов

„Видяна България. Визуални образи на страната/земята и хората в нем-скоезичната книжнина до 1879 г.“ е проучване, което разширява про-блемните сфери, очертани в „България: стереотипи и екзотика“ и поставя в центъра на вниманието нов обект – визуалното пред-ставяне на мирния живот на българите, разгледан хронологично.

„Видяна България“ събира творби – рисунки, скици, гравюри, посветени на българите и земята им и публикувани в книги и периодични издания (специализирани и масови). Представени са и текстовете, като някои са преведени за първи път на български език, с които илюстрациите образуват цялост. Описани са стратегии на гледането, културноисторически мотивираните особености на чуждия поглед, както и продуктивното напрежение между словесен текст и визуален образ.

Николай Чернокожев е доктор на науките, професор по история на българската литера-тура в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Изследванията му обхващат пе-риода на Българското възраждане, на десети-летията след Освобождението, насочени са към различни измерения на междукултурните връзки, на имагологията и нейните идентифи-кационна аспекти, към визуалното битие на художествения образ и неговите употреби. Автор е на книгите „Българската литература – диалогични про-чити“ (в съавт. с В. Атанасов), „Любен Каравелов и българското възрожденско време“, „От Възраждане към прераждане“, „Българска литература на XVIII–XIX век. Един опит за история“ (в съавт. с Н. Аретов), „България: стереотипи и екзотика. Техники на сглобя-ване на български образ в немскоезичната книжнина от XIX век“, на студии и статии, на учебници и учебни помагала.

България


Напиши коментар:


Публикувай