11 101 39

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Водещ международен одитор по пътна безопасност изготви пълен доклад за инцидента

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна
Фиг. 1 Ограничение на скороста в направление юг - септември 2019 г.
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

На 23.10.2020 г. Институтът за пътна безопасност възложи на международен одитор по пътна безопасност да извърши анализ на пътните условия, при които е настъпил тежкия инцидент на Аспарухов мост на 22.10.2020 г. ФАКТИ припомня, че тогава тежкотоварен автомобил скъса мантинелата на моста и падна от голяма височина, при което загина водачът на машината.

1. Наблюдения

Общата дължина на мостовото съоръжение от надлез до надлез е приблизително 2300 м. Съоръжението е съставено от две криви със широк радиус в северната и южната си част, които са свързани помежду си от права с приблизителна дължина от 1570 м. В обхвата на пътя съществуват две пътни платна, които са физически разделени, едното в посока север и другото в посока юг. Двете пътни платна притежават по две ленти за движение без ленти за аварийно (принудително) спиране. Геометрията на съоръжението притежава способност физически да обезпечи скорости по-високи от обозначената пътна скорост, като крайната водеща линия на пътната маркировка е в лошо (неприемливо) състояние и е без наличнa аудио тактилна маркировка!

Наблюдаваната обозначена скорост, изобразена от септември 2019 г на Google Maps, в началото на мостовото съоръжение е 40 км/ч с допълнителна информационна табела с текст "ПРИ ХЛЪЗГАВ ПЪТ"(фиг. 1).

В същия наличен снимков материал след 20 м се наблюдава втори забранителен знак за движение със скорост по висока от 30 км/ч, с допълнителна информационна табела, символизираща "ДЪЖД И СНЯГ" (фиг. 2). Знакът и табелата са на жълто-зелен фон с цел повишен контраст, за ясно и бързо разпознаване от водачите. Този тип знаци се поставят в участъци с концентрация на ПТП, съгласно Приложение №11 Наредба №18, ал. 3, чл. 8а.

Но така монтиран знакът е неправилно ориентиран, знакът е завъртян успоредно на трафикопотока и НЕ Е ясно видим от водачите на необходимото минимално регламентирано разстояние от 100 м. Следователно способността на водачите да предприемат своевременни действия за намаляване на скоростта е нарушена!

Фиг.2) Несъответствия в сигнализацията с пътни знаци - септември 2019 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Видимо, е че към септември 2019 г. и при двата забранителни знака съществуват несъответствия съгласно съвременните изисквания за физическото състояние на знаците, използването им за обозначаване на ограниченията на пътните скорости и управлението на трафикопотока по пътищата, отворени за обществено ползване.

Допълнителни знаци, напомнящи за ограничението на скоростта по продължението на моста в посока юг, не са наблюдавани на снимките от Google Maps от септември 2019 година.

При събирането на информация за разглеждане на настоящето пътнотранспортното произшествие от 22/10/2020 г. става ясно, че настоящем на Аспаруховия мост съществува временната организация и безопасността на движението (ВОБД) със забрана за движение със скорост по-висока от 30км/ч. Допълнителен анализ на временната организация за движение в транспортния коридор е невъзможен на този етап поради липса на информация (фиг. 3).

Фиг. 3) ВОБД със забрана за движение със скорост по-висока от 30км/ч - октомври 2020 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Редно е да бъде споменато, че съгласно съвременните практики в дисциплината „Управление на трафикопотока“ понижаване на пътната скорост само и единствено чрез забранителни знаци, без инженерно обезпечаване, е неефективно. Доказано, е че това води до негативни ситуации в качеството на потока, а често биват докладвани инциденти, ПТП и тежки ПТП.

В тази връзка адекватното управление на трафикопотока и асоциирания риск в транспортния коридор на Аспаруховия мост е основополагащ инженерен въпрос!

2. Отговор на поставените въпроси в медийното пространство

На 23/10/2020 следните въпроси биват зададени от репортерите:

Какво е било състоянието на мантинелата?

Физическото състояние на двувълнесто преградно съоръжение към момента може да бъде оценено само по снимков материал. Това само по себе си е крайно недостатъчно за задълбочена инженерна оценка.

Важно е да бъде посочено, че по време на експертизата, която ще бъде направена, инспекторите трябва да се съсредоточат върху взаимовръзките между всички елементи на съществуващата обезопасителна система. А не само върху настоящето състояние на стоманата и нивото на корозия. Това е само един от елементите на предстоящия анализ.

Т.е. системата трябва да бъде анализирана в цялата си пълнота.

Задълбочено трябва да бъдат разгледани:

– Изпълнението на предписания метод за анкетиране в на вертикалните стоманени колони в бетоновата основа.

– Състоянието на анкерите и ниво на корозия.

– Пукнатини на бетоновата основа, които биха допринесли за понижена якост на основата, а от там и повишена скорост на отскубване на основата на двувълнесто преградно съоръжение.

– Свързаност и продължителност на системата.

С помощта на Google maps към Септември 2019 г. са наблюдавани множество неизправности (фиг.4а; фиг.4б и фиг.4в), които не отговарят на изискванията за поддръжка на този тип съоръжение, в частност:

не е спазена зоната за динамична дефлекция на двувълнестата предпазна преграда при комбинираните метални стълбове за осветление и тролейбусно захранване. При стандартни тестови условия съгласно NCHRP 350, в зависимост от типа на стоманената вертикална колона, динамичната дефлекция варира между 1,0м и 1,2м;

челните атакувани анкери не са капосвани в пълнота от наличната бетонова среда, в която са инсталирани. По тези причини, поради недостатъчната бетонова покривка и проникване на влага, металните анкери са корозирали. В процеса на корозия се получава разширение на метала, а в следствие на тези вътрешни напрежения се появяват пукнатини в бетоновата основа. Това води до отхлабване на якостта на захващане (анкетиране);

нерегламентирана локално повишена скованост на еластичната система. При удар 'в' и 'около' тези локални места има вероятност за неконтролируемо пренасочване на МПС загубило контрол.

Фиг.4а) Неизправности съществуващата обезопасителна система - септември 2019 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Фиг.4б) Неизправности съществуващата обезопасителна система - септември 2019 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Фиг.4в) Неизправности съществуващата обезопасителна система - септември 2019 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Можела ли е мантинелата да издържи на удара с ТМПС?

Краткият отговор на въпроса е НЕ. Двулъчевата предпазна преграда не е способна да удържи тежки моторни превозни средства!

Двулъчевата предпазна преграда (i.e. W-beam) е предназначена за безопасно удържане и контролирано пренасочване на МПС с маса до 2т. под удар от 25° при 100км/ч!

Това разбирасе е при контролирани тестови условия, при които степента на задържане е TL-3 с енергия на удара от порядъка на 156kJ по MASH, или степен на задържане N2 по EN1317-2. При полеви условия енергията при удара би могла да достигне по-високи нива.

Следователно изборът на тази система е неправилен за приложение в средата която тя се намира!

Това становище трябва да бъде разбрано в контекста на характеристиките на настоящия трафикопоток в сравнение с характеристиките на трафикопотока от '80г. на 20 век*, т.е.:

– висок обем;

– висока динамичност;

– висок процент на ТМПС;

– висока хетерогенност като цяло, която поражда разлика в избора на скорости за движение.

Същевременно влошаващото се състояние на инфраструктурата е добре познато на всички участници в движението.

Ако факторите по-горе са били адекватно оценени от отговорните длъжностни лица съгласно съвременните методологии за оценка на риска, системата е трябвало да бъде заменена със съвременна система, способна да обезпечи нуждите на трафикопотока.

Особено важно е да се посочи, че ТМПС е загубило контрол в близост до разширителната фуга в моста (фиг.5а; фиг.5б и фиг.5в), при която се наблюдава неадекватна защита от предпазната двулъчева преграда. Причина за това е нейната прекъснатост.

Фиг.5а) Локация на разкъсването на предпазната преграда - октомври 2020 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Фиг.5б) Прекъснатост на предпазната преграда - септември 2019 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Фиг.5в) Прекъснатост на предпазната преграда - септември 2019 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Както може да бъде видяно от видео материала излъчен в медиите по-долу (фиг.6) не е налична никаква дефлекция на мантинелата, намираща се от южната страна на мостовата фуга. Т.е. тази предпазна преграда не е допринесла за удържането на ТМПС поради липса на свързаност. Това е груба грешка на екипите, отговорни за поддържане на изправността и работоспособността на системата.

Фиг.6) Липса на дефлекция на мантинелата, намираща се от южната страна на мостовата фуга - октомври 2020 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

В допълнение, разследващите органи и инспекторите обследващи случая трябва да обърнат особено внимание на детайлите около основата на последната вертикална стоманена колона и нейните четири анкера!

Както ясно се вижда на фиг.7а всички останали основи притежават пълен комплект гайки, които осигуряват анкетирането на системата в принадлежащата и основа. НО при последната основа на системата тези крепежни елементи липсват. Винтовото съединение не е заснето (фиг.7б)! На по-долния гръбен ръб на двулъчевата хоризонтална греда ясно се виждат пластичните деформации (фиг.7б). За тях е характерно, че се получават под динамичното въздействие на точкова сила - удар.

Екипът, отговарящ за поддръжката на съоръжението, трябва да демонстрира ясно, че целостта и функционалните характеристики на тези елементи за били в изправност по време и преди контакта на ТМПС с предпазното съоръжение.

Фиг.7a) Крепежни елементи - септември 2019 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Фиг.7б) Пластичните деформации по долния гръбен ръб на двулъчевата хоризонтална греда - септември 2019 г.

Всички причини за падането на камиона от Аспаруховия мост във Варна

Мантинелите на Аспаруховия мост стандартни ли са?

Да, мантинелите на Аспаруховия мост са стандартни! Но този въпрос не изчерпва предоставянето на безопасност от тези и подобни съоръжения. Използването на "стандартни системи" не гарантира сигурност само по себе си!

Въпрос: А модификациите, изпълнени по преградните обезопасителни системи по националните ни пътища, стандартни ли са? Сертифицирани ли са, и от кого?

Сравнително често се задава въпроса в медийното пространство "съществува ли предпазно преградно съоръжение, което да удържи ТМПС"?

Този въпрос е нагледен редовно след подобните тежки ПТП, както тази при АМ "Тракия" от средата на юли 2020г., а също така при трагедията при град Своге в края на август 2018г.

Нека бъде ясно, такива системи съществуват и инженерите са в състояние да удържат ТМПС на пътното платно. С други думи в състояние сме да предотвратяваме нелепа смърт.

За тази цел системите трябва да бъдат:

– проектирани,

– инсталирани и

– подържани от професионалисти със специфични компетенции, а не от общопрактикуващи СМР изпълнители.

В тази връзка трябва да бъде ясно, че проектантите трябва задълбочено да разбират резултатите върху безопасността и операционните характеристики при комбиниране на различни дизайнерски (проектантски) елементи, при различни обстоятелства. Основно задължение на проектантите да документират и информират съответните заинтересовани страни за потенциалните последици при по-ниски решения от оптималните! Всички компромиси, между "идеалните" условия и практически осъществимите, трябва да бъдат проследими в документацията на изпълнението на строителн- монтажните работи. А отговорните за поддръжката екипи имат пряката отговорност да подържат системата в цялата и пълнота!

24/10/2020 г.

Инж. М. Стелиянов

Професионални квалификации и компетенции:

Одитор по пътна безопасност - Queensland University of Technology (CARRS-Q);

Обследване и отстраняване на "Черни точки" - Queensland University of Technology (CARRS-Q);

Разследване и реконструкция на катастрофи - Society of Automotive Engineers - Australasia;

Водещ Одитор - системи за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018;

Водещ Одитор - системи за управление на качеството ISO 9001:2015.

Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 13 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Рошко

  35 14 Отговор
  Без да съм прочел и ред, само по заглавието разбирам че моста не се нуждае от ремонт, битият бит умрелия умрял е,,,, е,,,мантинелата е била здрава и виновни няма

  Коментиран от #6, #10

 • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 3 zeus

  64 4 Отговор
  От цялата статия става ясно, че мантинелата изобщо не е за този мост, освен това е монтирана с пропуски. Сега да се върнат назад и да видим кой е решил да се постави точно такава мантинела при някой от безбройните ремонти на моста?

  Коментиран от #13, #17

 • 4 Потрес

  49 9 Отговор
  Да попитам, как калинкотулуп може да “управлява” потока?! Просто герберите сте некадърни! Тотално некадърни и вредни за България! Това не е просто изказване, а доказуема теза!
 • 5 Читател

  5 8 Отговор
  Това корумпе да не дава акъл.
 • 6 Ахахха

  38 5 Отговор

  До коментар #1 от "Рошко":

  От 2013 до сега кмет е Герб! Некадърници крадливи! Но докато няма работеща система, а “за кокошка няма прошка, за милиони няма закони” ще е така! Всичко идва от безкрайно червивата съдебна система!

 • 7 БАЙ Х@Й

  29 6 Отговор
  Бля, бля, бля....! Тия ще докажат, че за удар на кола в крайпътно дърво вината е на дървото !
 • 8 !!!?

  20 6 Отговор
  От Google Maps става ясно, че до сега никой не се е хвърлил от моста както този камион, от което следва, че не мантинеланта а фонтанелата на главата е причшна.
 • 9 БАЙ Х@Й

  8 2 Отговор
  "трафикопоток" --- ПОТОК ОТ ТРАФИЦИ !!!!!!!!!!!
 • 10 Гаргамел

  12 1 Отговор

  До коментар #1 от "Рошко":

  че ти има ли статия която си прочел преди да коментираш?

  Коментиран от #21

 • 11 Мемфис

  24 3 Отговор
  По българският стандарт- всичко е О.К. Очаквайте ответни мерки- ограничение на скоростта -10 км/ ч. В мутренският вилает така се решават проблемите. За участъка Чирпан Ст Загора на Тракия предложението е било “ поставяне значи за край на магистрала”, Важното е, колкото по- ниска скорост- толкова повече приходи в касата на МВР!
 • 12 Vanfim

  18 1 Отговор
  Колкото и да плащат на "консултантите", ще гледат само в Гугъл и няма да си направят труда да видят нещо на място. Ще чакат инструкция "от горе" кой лъ дъх еимовмия. Също като спецовете в София дето влязоха в друг вход да арестуват. А, да вметна, бай Тошо е виновен.
 • 13 някой

  19 0 Отговор

  До коментар #3 от "zeus":

  и за мен най-важната причина : от 1976год. ,от когато това съоръжение е в експлоатация и до днес, моста НЯМА акт 16,а защо- от статията е ясно!
 • 14 Така

  14 3 Отговор
  след като прочетох компетентните мнения,поради причина,че няма мантинела способна,да удържи камион,а според"специалистите" ТРЯБВА, най добре е да се поставят по три 3 реда железопътни релси една над друга за да нЕма начин и сто тонен камион да ги скъса! При това положение и шофьори НЕ са необходими! Пускаш вединия край МПСто с пълна газ и го чакаш от другия. Нема да падне!
 • 15 Перо

  18 0 Отговор
  За какво е тази мутренска администрация и измислен институт за пътна безопасност,след като за всяка глупост трябва да търси външни одитори и специалисти с парите на данъкоплатеца.Защо не е направила нужното,преди инцидента? Абсолютно паразитна структора,без никакви положителни резултати от създаването и.Не знае ли измисления институт,че за подръжка на такива мостове и пътна инфраструктура се прави търг от общината или държавата с точно определени задачи по времеви интервали по подръжката. Това е ежедневна дейност,а не еднократно действие,след 50 г.пълно бездействие,до разпад! В някои страни има даже вид полиция,която отговаря само за такива съоръжения. Мутренска простотия,до шия!
 • 16 Boxer 3.0

  18 2 Отговор
  Мантинелата, от южната страна , не е свързана в областта на мостовата фуга поради топлинното разширение! Това не е грешка в кострукцията! Ако го нямаше това разстояние между отделните секции, през лятото тия мантинели щяха да се нагънат като спагети! Иначе, добре написана статия. Основателно поставяща въпроса, защо укрепителните болтове в основата на мантинелата са липсвали! Кой е прибирал пари за поддръжката на моста?
 • 17 гост

  11 2 Отговор

  До коментар #3 от "zeus":

  И колко пари са дадени а колко са вложени !!!! И КОЙ ДЖОБ Е ОТИШЛА РАЗЛИКАТА !!!!!!! Жалко за човека . БОГ да го прости !!!!!
 • 18 Random

  15 1 Отговор
  От години този мост е постоянно в ремонт и имам чувството, че след ремонта става по - зле. Освен това е bottleneck на целия трафик. За това говори и факта, че имотите/парцелите в селата след моста са 30% по - евтини, отколкото другите околни села, около Варна. Никой не иска да минава моста ежедневно. Освен гадното състояние, основен проблем е и прекаленото превишаване на скоростта. В дясната лента редовно ми се дразнят, когато карам със 65-70 (стараейки се да не правя опашка зад мен) и ме изпреварват бясно. В лявата редовно се движат с магистрална скорост. Тази превишена скорост е предпоставка за редовни ПТП-та, които затварят моста за часове и стават гигантски задръствания. Две камери на равни разстояния в моста ще контролират целия трафик, но на никого не му пука, защото тези, които вземат решения не живеят след моста, а си живуркат по пътя за златни, или направо си имат вили в Морската градина (ТИМ имам предвид, не политиците, защото те са на хранилка и каишка). Така де. Виновни няма, да влезе убития...

  Коментиран от #23

 • 19 Шок и ужас

  14 3 Отговор
  "Асфалтът" на входа на моста е меко казано компрометиран, дупки, неравности, липса на сцепление, мантинелите са от друга епоха, и за всички изказвания, че няма мантинела която да спре камион, е има, просто тук няма. Новите ремонти вече се рушат, на места има пропадания на тротоари, като включително комуникациите които трябва да са под трототоара вече просто са открити. Тотална некадърност, крупни кражби и безнаказаност, това е което кмет Потник предлага.
 • 20 ГРАД КОЗЛОДУЙ

  5 3 Отговор
  БОГ да прости ЧОВЕКА съболезования на неговите близки
 • 21 Рошко

  5 5 Отговор

  До коментар #10 от "Гаргамел":

  Аз съм умен човек и разбирам само по заглавието за какво иде реч, той репертоара е един същ според сезоните, капиш
 • 22 Кой68

  13 1 Отговор
  И знак да има ограничаващ скороста-като не се спазва...Липсва самоконтрол и самооценка на пътната обстановка.Кога ще видим първо ние къде грешим и после вината да търсим другаде.Но човека няма да върнем......
 • 23 цджгудихйс

  11 1 Отговор

  До коментар #18 от "Random":

  Камери за средна скорост биха свършили още по-добра работа, вместо куките да висят от време на време с триногата. За съжаление, скорости над 100 км/ч са постоянно явление при преминаване на моста, включително и от тирове и тежкотоварни камиони. Едно леко ПТП, дори и да не е в час пик, и за 30 минути опашката от чакащи е до Катедралата.
 • 24 ГРАД КОЗЛОДУЙ

  4 1 Отговор
  МИР НА ДУШАТА МУ ДА ПОЧИВА В МИР
 • 25 Майко мила

  7 1 Отговор
  Бая огледи съм правил. През веслосипеди до автобуси и камиони. На пътя на смърта. Тоз дето го е писал разбира от оглед, колкото аз от ракетно инженерство. Демек...виждал съм ракета и до там.
 • 26 Обективен

  10 1 Отговор
  Автор е, заглавието ти е неадекватно.... Основната причина за птп-то са действията и състоянието на шофьора.... За тях няма нито дума...

  Коментиран от #32

 • 27 Немо

  7 1 Отговор
  Аз съм строителен инженер, с доста опит и в пътното строителство, но още като прочетох на няколко места, че мотивират становището си със снимки от Гугъл мапс и ме избива на смях.Явно никога не ходили на моста.. Това не може да е експертно заключение, това е свободно съчинение по картинка и начин някой да изкара пари..
 • 28 Случаен

  2 1 Отговор
  Абе хора--50 тона маса ускорена до 70 км ч ----коя мантинела ще издържи ..... Само тъпите ви глави могат да издържат на такова претоварване!!!!! Прочетете Артър Хейли--"Претоварване"..........

  Коментиран от #30

 • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 30 БГ МАФИЯ В МС

  4 0 Отговор

  До коментар #28 от "Случаен":

  в сащ преградите на магистралите спират и връщат над 50 тонА тирове при 100 км в час. така ,че топлата вода отдавна е открита но проблема е в незнанието и не моженето на управляващата шайка ГЕРБ. ТОВА, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ И НЕ МОЖЕШ НЕ ТЕ ОНЕВИНЯВА.
 • 31 Гошо

  1 0 Отговор
  Демек лош собственик и лоша подръжка!

 • 32 Коментар

  2 0 Отговор

  До коментар #26 от "Обективен":

  Аман от разбирачи и критици, с капацитет на замислена хлебарка! Работата на автора не е да ти разправя за основната причина, а като доказан специалист, да се опита да обясни на такива изгладени мозъци като теб, че при строителството на пътищата се предвиждат (поне в нормалния свят) почти всички ситуации, включително и такава с тежкотоварен автомобил! С други думи, ако предпазното съоръжение си беше свършило адекватно предназначението, най-вероятно човекът щеше да е още жив!!!!
 • 33 На вниманието

  1 0 Отговор
  на Гл. прокурор г-н Гешев: Мостът е проектиран за стандартните натоварвания Н-300 и НК-800, вятър и температурни разлики, при което провисването на средния отвор е около 0,30 m. Средната част е стоманена непрекъсната греда с три отвора (80+160+80 m), с максимална височина 52 m, проектирана от Димитър Димитров, а подходите към нея са от стоманобетонни греди. Под него минават кораби, за да достигнат пристанище „Варна Запад“. Пуснат е предсрочно в експлоатация на 8 септември 1976 година, като е открит от председателя на Държавния съвет Тодор Живков. Освен на земетресение от 7-а степен по скалата на Рихтер, Аспаруховият мост е проектиран да издържи на ураганен вятър със скорост 180 km/h и температурна разлика от -40° до +40 °C. Дори Инcтитутът зa пътнa бeзoпacнocт със съдействието на мeждунaрoдeн oдитoр пo пътнa бeзoпacнocт с aнaлиз нa пътнитe уcлoвия няма как да прикрие и замаже безхаберието и бездействието на всички управляващи през последните 50 години ...
 • 34 КаналДискавъри

  0 0 Отговор
  Ама ние монго буквално го взехме съвета да виканем Дискавъри. Защо почнахме да викаме чужди екпсерти да анализират неще, с което се гордеем ... като полагането на асфалт и ремонта на мостове (в последните години) ? Защо парите излизат зад граница за подобен анализ, нима да няма в държавата оргазн, които да констатира нарушенията. Това се казва пълна абдикация от държаността и всичко вече се оправдава с "чужди експерти и институции" ... За какво плащаме данък, след като български министри си измиват с "чуждениците" ръцете ?
 • 35 за гербери

  0 0 Отговор
  Тъжното е,че нормални хора ще ни поведат след като вече нямаме пари за нищо.А тези тумбаци сега изяждат и хляба и бъдещето и здравето и живота на тази измъчена държава.
 • 36 Я яяя

  0 0 Отговор
  Камери навсякъде е истината, в Прага има десет километрова отсечка, която мери средната ти скорост, демек на първата камера караш с 50,на втората с 50,ама си казваш е тука вече няма камери и натискаш педала, идва ти честитка с срадната скорост в дадения участък, при мен около 40 Евро за първо провинение, за второ по 3,после точки книжка и т. н.
 • 37 Я яяя

  0 0 Отговор
  В Прага се кара спокойно, трафика е голям, но няма клаксони и псувни, винаги ще се намери начинаещ или женска да карат безсмислено, но има култура, четох веднъж как в бг мутри пребили някои щото ги засякъл, е тука идват за минути качулките и ги чупят, нема ММА нема мутри, нема права на човека, преди дни ошамариха някъкъв тарикат на спирка пиян че е без маска и хвърля по минаващите коли, има видео, по новините го даваха и всички са за полицията, добре работят и не са нагли, браво на тях
 • 38 Варналиев

  0 0 Отговор
  Някой имали информация, на чий тъпънар е била навремето идеята, мостът да бъде строен с морски пясък? А японците щяха да го строят, с малко се размина работата.......
 • 39 кочо

  0 0 Отговор
  ТОВА СТАВА ЗАЩОТО КАТАДЖИИТЕ НЕ ИСКАТ ДА СТОЯТ НА ОПАСНИ МЕСТА.А ИСКАТ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ И КЕШ ПОДКУПИ.КАТ ТРЯБВА ДА СА НА ПЪТЯ-УЛИЦАТА 100 ПРОЦЕНТА.

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.