500 4

ЕК: Повече солидарност за бежанците

Венцислав Михайлов

С наближаването на Европейския съвет през следващата седмица Комисията отправи днес, под формата на три доклада за напредъка, нова покана към държавите членки за ускоряване на темпото на преместване с цел облекчаване на натиска върху Италия и Гърция, тъй като малко от тях са изпълнили своите ангажименти в пълна степен.

Това съобщиха от Европейската комисия.

Комисията призовава също държавите членки да изпълнят поетия от тях стабилен политически ангажимент и до края на март да запълнят недостига на работна сила и оборудване в Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Една година по-късно Изявлението на ЕС и Турция продължава да държи незаконните преминавания под контрол, но тъй като пристиганията все още надвишават връщанията, Комисията също така призова Гърция и всички държави членки да запазят темпа в прилагането на съвместния план за действие за подобряване на положението на островите.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „За да подобрим управлението ни на миграцията, трябва да продължим да прилагаме нашия цялостен подход — от преместване и презаселване към привеждането в действие на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, посредством постоянен ангажимент с Турция. Всички тези мерки в основата си почиват на принципа на солидарността и справедливото разпределение на отговорностите — принцип, който обвързва всяка държава членка. Европейският съвет предлага възможност да се прегледа постигнатото до момента и да се намери начин общите ни решения и ангажименти да бъдат изпълнени незабавно.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Невъзможно е отговорността да бъде справедливо споделена без солидарност. Тъй като всички наши мерки са взаимносвързани, държавите членки не могат да си подбират по свое усмотрение кои решения да изпълнят, като пренебрегват останалите. В момента всички оперативни предпоставки за осъществяване на премествания са на разположение на място в Гърция и Италия. Държавите членки са тези, които трябва да действат и да изпълняват своите задължения, за да се гарантира, че всички лица, които отговарят на условията, са преместени своевременно. В същото време държавите членки следва да продължат да изпълняват ангажиментите си за презаселване от Турция, да предоставят необходимата подкрепа за обработката на молбите за убежище в Гърция и да гарантират пълна оперативна способност на европейските екипи за гранична и брегова охрана.“

Въпреки че през февруари бе поставен нов месечен рекорд с около 1940 премествания, текущият темп на преместване е все още значително под очакванията и под одобрената от Европейския съвет цел на от поне 3000 ежемесечни премествания от Гърция и определената от Комисията цел от поне 1500 ежемесечни премествания от Италия. Досега са били извършени общо 13 546 премествания — 3936 от Италия и 9610 от Гърция. Най-същественото е, че сегашното темпо няма да позволи преместването на всички отговарящи на условията кандидати, които понастоящем се намират в Гърция и Италия, до септември 2017 г. — въпреки че това е напълно осъществимо. Досега само две държави членки (Малта и Финландия) са на път да спазят задълженията си за Италия и Гърция, докато други (Унгария, Австрия и Полша) все още отказват да участват в схемата, а трети правят това с много ограничена база (Чешката република, България, Хърватия и Словакия). Италия, Гърция, агенциите на ЕС и международните организации увеличиха капацитета си и са готови да подпомагат изпълнението на месечните цели. Сега е ред на останалите държави членки да изпълнят своите задължения. Комисията приканва малтийското председателство и държавите членки да предприемат последващи действия във връзка с призива на Комисията на мартенското заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи. Ако държавите членки не увеличат скоро броя на извършваните от тях премествания, Комисията няма да се поколебае да използва правомощията си съгласно Договорите, спрямо тези, които не са спазили задълженията си, произтичащи от решенията на Съвета. Също така Комисията отбелязва, че правното задължение за преместване на отговарящите на условията лица не отпада след септември.

За разлика от това напредъкът по отношение на презаселването продължава да бъде обещаващ. Досега държавите членки са осигурили безопасен и законен път на 14 422 души, т.е. над половината от договорените 22 504 съгласно схемата на ЕС за презаселване. Това включва презаселването на 3565 сирийци съгласно Изявлението на ЕС и Турция. Държавите членки бележат значителен напредък по подготовката на нови дейности по презаселване и посочиха, че планират да приемат други 34 000 сирийци от Турция, включително схемата за презаселване „1:1“ и чрез национални схеми. В резултат на това Комисията преразгледа програмите за финансиране за съответните държави членки, така че да включват 213 милиона евро под формата на финансова подкрепа за презаселване. Освен това следва да се извърши оценка на това дали условията за задействане на доброволната схема за хуманитарно приемане на сирийски бежанци от Турция са изпълнени, което би спомогнало да се увеличи броят на презаселванията.

След изтичането на почти година по изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция от 18 март продължават да се постигат конкретни резултати въпреки трудните обстоятелства. Ежедневните преминавания от Турция към гръцките острови са намалели от 10 000 лица за един ден през октомври 2015 г. до около 43 на ден понастоящем. Като цяло броят на пристигащите намаля с 98 %. От момента на влизане в действие на изявлението броят на хората, изгубили живота си в Егейско море, е намалял значително — от 1100 души (в сравнение със същия период през 2015—2016 г.) на 70. Продължава изпълнението на операции по връщане с общо 1487 връщания от задействането на Изявлението насам. При все това броят на пристиганията продължава да надвишава броя на връщанията от Гърция в Турция, което води до допълнителен натиск върху гръцките острови. Мерките, залегнали в съвместния план за действие, договорен между Гърция и координатора по Изявлението на ЕС и Турция, като например въвеждането на ефикасна система за проследяване на случаи, налагане на географски ограничения и създаване на достатъчен капацитет за прием, следва да спомогнат за ускоряване на връщанията. Днес Комисията за първи път публикува доклад за напредъка точка по точка по всяка от мерките по съвместния план за действие.

Напредъкът в други области от Изявлението продължава, като Комисията продължава да ускорява предоставянето на финансиране по линия на Механизма за бежанците в Турция, както беше посочено в първия годишен доклад за Механизма, също публикуван от Комисията днес. 1,5 милиарда евро от вече отпуснатите за периода 2016—2017 г. 2,2 милиарда евро бяха договорени в рекордно кратък срок, т.е половината от общия бюджет в размер на 3 милиарда евро за периода 2016—2017 г. Комисията също така продължава да работи с Турция за насърчаване на напредъка по изпълнението на оставащите критерии от пътната карта за либерализиране на визовия режим, а Съветът започна разглеждането на насоки за преговори за модернизиране на митническия съюз.

Пет месеца след създаването на европейската гранична и брегова охрана, готовността на държавите членки да споделят отговорността и да демонстрират солидарност все още не е достигнала нужното практическо изражение чрез съвместни инвестиции и ангажименти, за да стане тази охрана изцяло оперативна възможно най-бързо.

Понастоящем Агенцията за гранична и брегова охрана подпомага държавите членки с около 1350 гранични служители в различни участъци от външната граница на ЕС, допълващи съществуващия национален капацитет на държавите членки от над 100 000 души граничен патрул. При все това, въпреки значителните разгръщане и принос от страна на държавите членки, има пропуски по отношение и на човешките ресурси, и на техническо оборудване. По-специално, все още съществуват значителни пропуски по отношение на материалния принос към резерва за бързо реагиране, разгръщането на текущите съвместни операции и трите нови екипа от наблюдаващи лица при принудително връщане и специалисти в областта на връщането.Тези пропуски трябва да бъдат запълнени от държавите членки до края на март 2017 г., за да се гарантира, че Агенцията може да предоставя необходимата подкрепа на държавите членки по външните граници. Също така е нужно да се направи оценка на уязвимостта, за да се преодолеят евентуалните недостатъци на външните граници преди евентуалното възникване на нова криза, включително чрез даване на приоритет на най-неотложните уязвими точки.

Напредъкът в други области продължава с парафирането от страна на Полша на проект на споразумение за седалището и с нова услуга от дистанционно управляеми летателни системи за морско наблюдение, предвидена да стартира до юни 2017 г.

Белгия


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • значи
  Отговор
  1 18:14  02.03.17
  италианците ходят да събират икономически емигранти от плажовете на либия(защото африканците нямат рава на бежанци) а цяла европа трябва да ги разселва и издържа ???? е няма да стане тая!!! и ек да се научат да питат избирателите дали въобще искат бежанци
 • кроко
  Отговор
  2 19:39  02.03.17
  Не искаме и у нас групови изнасилвания, грабежи, убийства, атентати, гета, радикален ислям и т.н. нито искаме още пиявици да цоцат от държавата. Мерси ви за солидарността, за европата на две скорости, за стоките с по-ниско качество, за двойните стандарти в обслужването на "общия интерес"!
 • донднд
  Отговор
  3 11:09  03.03.17
  Нямам никаква солидарност към тях!
 • ИЗМЕТ
  Отговор
  4 17:24  03.03.17
  тези що бягат от себе си подобни ,от религията си ,която е най праведна , а на практика ги завря в трета глуха , идват за да наложат своите правила-бурки,фесове,шалвари,забрадки и различни други гадости ,например ислямски шириатски патрули ,където брадати талибани притискат местните с различни гадости -обрязване на жени и мъже -УЖАС..те са животни ,вижте какво правят в Ислямска държава...примери за техните зверства безчет.Кой проверява тези пришелци какви са след като идват без документи..

Напиши коментар:


Публикувай