997 0

Изнасят се неверни данни за екологичната оценка за НП „Пирин“

Калина Петрова

Антонии Стефанов, управител Пролес инженеринг ООД, заявява в отворено писмо до президента Румен Радев и премиера Огнян Герджиков, че се изнасят неверни данни и откровени заблуди около необходимостта от екологична оценка за НП „Пирин“. Чувствам се отговорен да защитя професионализма и достойнството на почти 100-те експерти разработвали плана - професори, доценти от БАН архитекти, инженери, все доказани експерти в своите области, заявява Стефанов. Ето и пълният текст на писмото:

"Във връзка с разгорилите се спорове около актуализираният план за управление на НП „Пирин“, и Вашето ангажирани по темата, като ръководител на екипа се чувствам отговорен да направя необходимите пояснения пред вас.

Моето желание е продиктувано от изнесените неверни данни и откровени заблуди, особено около необходимостта от Екологична оценка. Чувствам се отговорен и да защитя професионализма и достойнството на почти 100-те експерти разработвали плана - професори, доценти от БАН архитекти, инженери, все доказани експерти в своите области. Особено голяма нужда от подкрепа сега имат и колегите от МОСВ и Дирекция „НП Пирин“, с които от години съвместно, въпреки всичките провокации от "природозащитни" организации, успяхме да изработим и да се докладва пред Европейската комисия, качествен план да управление на НП Пирин.

Конкретно за Екологичната оценка.

За всеки един план за управление на защитена територия (ние от Пролес сме изработили/ участвали в 15 такива) се прави Екологична оценка. Тя е неразделна част от плана и се изработва съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ), съгласно структурата на плановете по Наредбата за изработване на планове за управление и Заданието. Такава изключително детайлна в обем от 43 страници има направена от нас и е част от Актуализирания план за управление на НП „Пирин“. Тя отговаря на критериите за такъв тип планове, които са рамкови документи за водене на политика при управление на парковете, и в които няма никакви параметри свързани с конкретни инвестиционни намерения. И нашия проекто план за управление, също не съдържа нито едно конкретно инвестиционно намерение.

Ако случайно беше допуснато в нашия план легитимирането на някой инвестиционен проект на територията на парка (с конкретни и ясни параметри, напр. трасе за 2-ра кабинкова линия - с дължина, широчина и пр.), или зона в която са указани – къде и какво да се строи или прокарва и с какви площи и точна локация, тогава се прави така наречената "дълбока "и „подробна“ Екологична оценка. Но в този случай тя се изработва по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по Закона за Биологичното разнообразие, по преценка на компетентния орган МОСВ. И това би било разбираемо, защото при реализиране на конкретния проект (след направа на Специализиран подробен устройствен план, който се процедира по ЗУТ) биха могли да се засягат елементите на местообитанията и видове предмет на опазване (ако ние сме го допуснали ) – именно това трябва да се провери с оценката.

Такава констатация са направили и експертите от Министерство на околната среда и водите, като са преценили фактите и конкретиката в проекто-плана, са издали изключително детайлно мотивирано Решение №ЕО-1/2017 г, че такава ЕО за този тип планове и конкретно за проекта на ПУ на НП „Пирин“ не е необходима.

Нова екологична оценка ще преповтори направената от нас оценка, констатациите и препоръките, които експертите и учените от нашия екип вече сме направили, защото в парка през изтеклия период (от 2014 до сега, както и през целия изтекъл от 2004 г период) нищо не е направено, а и никакво инвестиционно намерение няма депозирано.

Но с направа на ЕО, процеса по приемане на плана само ще се забави много и планът, който трябваше да влезе в сила през 2014 г., ще се приеме вероятно през 2020 г., като срокът му изтича през 2023 година. Тези срокове са достоверни, според досегашната практика за ЕО/ОВОС/ОС, която показва, че при подобни случаи всяка една стъпка, от изпълнителя на Заданието, през избиране на изпълнител на евентуалната нова оценка, до нейното приемане след многократно обжалване, годините ще се изтъркалят.

Смятам, че с настоящето писмо внасяме необходимата яснота по казуса с Екологичната оценка на плана за управление на НП „Пирин“ и се надяваме на вашето адекватно и законосъобразно решение, което ще фаворизира професионалната компетентност (в случая на експертния състав на МОСВ), като съхрани вярата в силата и предназанчението на институциите в Република България."

София / България


Напиши коментар:


Публикувай