18 242 38

Наредба Н-18 или „спънатият кон“ на НАП

Наличните и одобрени от НАП софтуери далеч не отговарят на всички нужди на бизнеса

Наредба Н-18 или „спънатият кон“ на НАП
Снимка: Shutterstock
Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Александър Лазаров, предприемач

През последните месеци държавата, в лицето на НАП, сериозно реши най-накрая да спечели състезанието със „сивата икономика“. Чудесно! Всички ние, които се занимаваме с бизнес, приветстваме тази инициатива.

И наистина - по-малко сива икономика означава повече приходи в хазната, а от там - повече блага за всички нас. А и кой ли бизнесмен не би искал да работи спокойно „на светло“ и да не се оглежда през рамо на всеки пет минути за някоя „страховита“ проверка?

Така поне е на теория. Но както знаем - теорията и практиката са две различни неща. Затова, нека сега разгледаме практиката, тъй като ние живеем по-скоро в нея. Както изглежда обаче, НАП, като че ли живеят изцяло само в теорията. Може би за това и новият им „кон“ в горното състезание - Наредба Н-18/2006 - тича само на теория. На практика той е спънат и няма да успее дори да стартира... Да видим защо. И така:

1. Според НАП, „Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за
реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне
и/или извършване на плащане.

Накратко - всеки софтуер, който се използва за отчитане или водене на статистика за продадените стоки или услуги в обект, в който има касов апарат, е СУПТО. Интересното тук е, че НАП не прави разлика между това за каква цел и под каква форма се води тази отчетност. От официалните
въпроси и отговори в сайта www.nap.bg става ясно, че дори и да издавате касови бонове в ръчен режим, а да използвате софтуер, за да си водите вътрешна отчетност, то този софтуер е СУПТО и трябва да отговаря на определени изисквания. Нещо повече - щом този софтуер е СУПТО, то вие
на практика вече няма да можете да пускате касови бонове в ръчен режим, а самият софтуер ще трябва да го прави.

Какво означава всичко това? Казано на прост език - ако имате касов апарат и съвестно пускате през него бележки, а на един компютър отстрани въвеждате в една таблица на Excel какво сте продали, то вече няма да имате право да работите така. За да сте изрядни, ще трябва да изберете - или да закупите софтуер от одобрения списък на НАП (вж. по-долу) и чрез него да управлявате продажбите си, или да замените електронната си таблица с такава на хартия. За НАП старият бакалски
тефтер не е софтуер и поради това, все още, употребата му не е забранена.

2. В практиката много търговци и сега използват СУПТО под различни форми. На пазара изборът от подобни софтуери е огромен и много хора са избрали да улеснят работния си процес посредством една или друга компютърна програма. Това разнообразие обаче затруднява НАП в желанието му да „държи всичко под око“. Ето защо приходната агенция реши да обяви списък с „одобрен“ софтуер, като търговците ще трябва да ползват само програми, включени в този списък. Списъкът вече е
публикуван в Уеб сайта на НАП www.nap.bg -> Електронни услуги на НАП -> Услуги със свободен достъп -> Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.

Към момента на написване на настоящия материал в списъка фигурират... 12 одобрени програми, като една част от тях са различни версии на един и същ софтуер.

Тук възникват няколко въпроса:

Първо - какво става, ако вече използвате предишна версия на някоя от програмите, надлежно закупена и притежавана от вас? В този случай можете да се считате за късметлии, защото ще ви се наложи „само“ повторно да закупите по-новата, одобрена версия. За съжаление, почти всички публикувани до сега програми са обвързани с месечен абонамент, който варира между 20 и 200 лв./месец за един компютър. Но пък, какво е този разход за проспериращия и „бъкан с пари” български бизнесмен?

Второ - какво става, ако използвате софтуер, който не е включен в списъка? Той може да е бил разработен специално за вас, закупен от чужд производител, просто изтеглен от Интернет и пр. Тук става по-лошо. Ще се наложи да изберете - или да се откажете от софтуер въобще, или да закупите такъв от списъка. Старата ви програма, с която всички сте свикнали и в която може да имате информация за години назад, отива безвъзвратно в небитието. Дори да я запазите за бъдещи справки,
желателно е това да е на отделен компютър, по-далеч от касовия ви апарат и очите на НАП. Цялата номенклатура, доставчици, клиенти, отстъпки, рецепти и т.н. ще трябва да бъдат прехвърлени в новия софтуер. Честито!

И трето - какво става, ако старият ви софтуер не е сред одобрените, но никой от тези в списъка не отговаря на вашите нужди и не е приложим във вашата работа? Ето тук вече е наистина страшно!... Ще ми се да имах отговор на този въпрос или да можех да намеря такъв някъде, но уви! Мога да кажа само, че в този случай здраво сте загазили... Дори да искате сами да регистрирате програмата, която ползвате, това не е позволено, освен ако не сте официален нейн производител или дистрибутор. Именно тук „спънатият кон“ на НАП окончателно заравя муцуната си в пясъка...

3. Какъвто и софтуер да изберете от одобрения списък, важното е, че имате 7-дневен срок от инсталирането му, за да го обявите в НАП със специална декларация - Приложение 32 към наредба Н-18/2006 г. В случай че в последствие промените софтуера, ще трябва да подадете подобна декларация отново. Първоначалната регистрация обаче трябва да стане в определените от НАП срокове:

„Март 2019 г. – изтича срокът за всички, които са регистрирани по ЗДДС, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД.

Юни 2019 г. – изтича срокът за нерегистрираните по ЗДДС лица и лицата, използващи ЕСФП.
Декември 2019 г. – изтича срокът лицата, които за отчитане на продажбите използват интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

4. НАП ще има право на внезапни и пълни проверки на софтуера и компютъра ви:

„Чл. 52и. (Нов- ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

(1) При извършване на проверка в търговски обект лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни по искане от орган по приходите незабавно да осигурят достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер - сървъри, работни станции, ФУ и др. В случай че местонахождението на част от устройствата е извън проверявания обект, до тях следва незабавно да се осигури отдалечен достъп.

(2) Когато софтуерът е инсталиран в среда на задълженото лице (собствена или наета) и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, същото е длъжно незабавно да осигури:

1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
2. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните БД на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, независимо от местонахождението
на БД.“

5. Какво става, ако не искате или просто не можете да спазите новата разпоредба? Както обикновено, и този път законодателят не е помислил за това как бизнесът ще отговори на изискванията, но е
предвидил строги санкции за тяхното неизпълнение. Темата се третира в ЗДДС и по-специално в чл. 185б и чл. 186, ал. 1, т.5:

„Чл. 185б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) (1) На лице, което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв.;

„Чл. 186. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни,
независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което: ...5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16.

И така, какво стана ясно от казаното до тук?

На първо място, освен с разходите по подмяната на касовите си апарати, през 2019 г. бизнесът ще бъде натоварен и с допълнителни разходи по подмяна на софтуера си за управление на продажбите.

На второ място - наличните и одобрени от НАП софтуери далеч не отговарят на всички нужди на бизнеса, което ще доведе до блокиране на работата на хиляди малки и големи предприятия. Част от тези предприятия вероятно ще предпочетат да не спазят изискванията на НАП, но да продължат да работят, което пък ще доведе до заплаха от санкции за тях.

И на трето място - както обикновено, нито едно от новите изисквания към бизнеса не изглежда ефективно да възпира тези, които просто не желаят да пуснат една или повече касови бележки.
Както казахме в началото - новият „състезателен кон“ на НАП изглежда спънат още на старта. Че няма да финишира преди сивата икономика - това е ясно.

По-лошото е, че падайки в прахта, той ще повлече със себе си не някой друг, а именно честните предприемачи, които в желанието си да са изрядни ще заложат именно на него.


Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • натакован
  Отговор
  1 11:39  11.02.19
  гласувайте за герб

  Коментиран от #22

 • дебили клатени от менда
  Отговор
  2 11:51  11.02.19
  хубаво но какво правим,Менда каза че става въпрос само за някакви касови апарати и толкова

  Коментиран от #18

 • ванката
  Отговор
  3 12:00  11.02.19
  как могат да измислят постоянно нови начини за рекет а нито веднъж неможаха да измислят ефективни мерки срещу затриването на народа ни ??? послушните американски слуги стремглаво ни унищожават...

 • Иво
  Отговор
  4 12:22  11.02.19
  Браво на герб от години се опитват да убият дребния бизнес.супер сте.нека да останат само големи вериги
 • СеСеСере
  Отговор
  5 12:26  11.02.19
  За кой да гласуваме бе, за комунистите ли или за циганите или за лудите националисти, а?
 • Готин ама не съвсем
  Отговор
  6 12:29  11.02.19
  Ами простотията наречена НАП продължава да царува и се развива! Никой не мисли, как да създава условия за бизнес, а мисли само как да тормози бизнеса! Замислял ли се е някой, ако всички вземем че спрем да правим бизнес, ето така, само за една седмица, държавата ще полудее?? И пуснем работниците на пазара на труда и си бием камшика, какво ще стане?? Работодателите намаляват прогресивно, с всяко ново извращение измислено от НАП! Не може хора, не произвели и не продали през живота си и една клечка за зъби, да ти определят правилата на играта, да не говорим, че всичките тези цър@@ли де факто са наши работници и ние им даваме хляба и осигуровките! Да сте виждали някъде работниците да определят на работодателя, какво и как да го прави?? И на това отгоре и да си глобява работодателя, както намери за добре? Ми знаещите и можещите от НАП да си регистрират по една фирма, всичките, да създадат работни места и ние да отидем да работим при тях, да им определяме правилата и да ги глобяваме, за да има справедливост!

  Коментиран от #14

 • натаковани
  Отговор
  7 13:40  11.02.19
  проблема наистина е голям, защото трябва всяка година да купуваме лицензи за софуера или да плащаме месечно някаква такса докато не фалираме
 • Никой
  Отговор
  8 13:45  11.02.19
  ГЕРБ станаха по гнусни и от комунистите!
 • натаковани от герб
  Отговор
  9 13:47  11.02.19
  защо нап не ни даде безплатно софуера и новите касови апарати,ама не става защото няма да има пълнене на герберски гуши
 • 10 13:49  11.02.19
  Този коментар е премахнат от модератор
 • 007
  Отговор
  11 13:52  11.02.19
  не мога да разбера връзката и смисъла на новите апарати и софтуери когато не издадеш касов бон
 • Джордж
  Отговор
  12 14:10  11.02.19
  Имам магазинче със стока за 1000 лева имам и малък преносим на батерия касов апарат свързан с нап,който бил отговарял на новите изисквания и не се налагало да го сменям,показаб го в местата нап и от там ки казаха чд е добър и да не го сменям. .Водя си фактурите в папка и си водя тефтер с писалка какво имам в магазина.Задължен ли съм да имам клмпютъф с тези софтуери дето и не съм чувал за тах.Ет съм на 75 годийи к не кога да рабитя с клмпютър нд съм по ддс и една приятелка ми прави годишно счетоводно приключване и ми подава декларация за данък печалба пк фактурите к касовия апарат.Това не е ли достатъчно.

  Коментиран от #19, #25

 • марсол от нап
  Отговор
  13 14:10  11.02.19
  Другата простотия е ,че ако имаш интернет сайт той също трябвало да бъде свързан с касов апарат. Айде сега някой малоумник от НАП да ми обясни как става това. Моят сайт не е регистриран софтуер ами сега кво правим, даже нямам компютър всичко правя през телефон. Мога да ви кажа ,че този които и мисли тези глупости няма представа за какво става въпрос. Важна е комисионната, а тя няма да е малка. Някой от НАП яко ще гуши, и това няма да са простите служители който се чудят как да си пазят хляба, че много лесно могат да им бият шута - закриват неудобните.

  Коментиран от #30

 • +++++++++
  Отговор
  14 15:47  11.02.19

  До коментар #6 от "Готин ама не съвсем":

  Искам да ти прибавя сто плюса
 • Ех да можех
  Отговор
  15 15:47  11.02.19
  Пич, изгуби ме на четвъртия абзац от "коментара". Критика по български, без право на отговор. Задължително без предложения. Не трябваше ли да започнеш, че промените се обсъждаха почти половин година с "бизнеса" и бяха качени на сайта на МФ. Не трябва ли да споменеш, че Н-18 не е на НАП , а на министъра на финансите? Да не говорим за едно странната критика на нищо, което явно те засяга лично, но говориш от името на всички!

  Коментиран от #32, #33, #34

 • onq s konq
  Отговор
  16 16:33  11.02.19
  по медийте постоянно се говори за подпомагане на дребния бизнес, вие ся що ривете? нали ви подпомогнаха с нови касови апарати? и да споемена нещо за майките на НАПаджийте .. фостата... фостата...
 • Тодор
  Отговор
  17 17:21  11.02.19
  И сега редовните клиенти , особено в селата където се знаят не регистрират продажбата. В повечето големи магазини знаят редовните си клиенти и пак клиентите си казват " не ми пускай бон" . И в 100 D да е разпечатана касовата бележка малко хора ще е проверят.
 • 5555
  Отговор
  18 17:58  11.02.19

  До коментар #2 от "дебили клатени от менда":

  Гербаджиите обясняват че ще сменим касовите апарати за 300-400лв и това е всичко.....но на мен миналата седмица ми направиха оферта за ФУ,СУПТО,Принтер и допълнителни програми към тях....офертата е 1700лв с ддс.И така оплаквам се аз на познати и един ми вика "Леко ще минеш,аз трябва да се изръся с 18000лв".НАП и ГЕРБ са БЕДСТВИЕ за бизнеса.А както и излезе скоро "голямата събираемост" на НАП от 2018 е.....1млрд повече от осигурителни вноски/заради повишената МРЗ/,а не от борба със сивата икономика.
 • 5555
  Отговор
  19 18:04  11.02.19

  До коментар #12 от "Джордж":

  Не сте длъжен да имате компютър.
 • серес
  Отговор
  20 18:07  11.02.19
  ГЕРБ забравиха как преди време паднаха от властта след продължителен и тежък тормоз над бизнеса. Тогава ги спаси Пеевски и този „Кой“ дето не стана известен кой е. Сега обаче няма кой да ги спаси така случайно. Много са си повярвали, но ще има наказателен вот със сигурност. Може да се гласува с отвращение, но то няма да е за ГЕРБ. Демек отвращението от ГЕРБ е в особено големи размери. Пълна идиотщина. Наглостта няма граници.
 • 5/6
  Отговор
  21 18:39  11.02.19
  В същото време министъра ползва беплатно "инвестиционен апартамент" вече шеста година, че и вила по същата схема.
 • Джон
  Отговор
  22 19:04  11.02.19

  До коментар #1 от "натакован":

  Целта е да бъде унищожен българския дребен и среден законен бизнес. Тиквите ни продават за жълти стотинки. Ние мълчим. Това заслужаваме.
 • 23 19:13  11.02.19
  Този коментар е премахнат от модератор
 • Презентация на НАП
  Отговор
  24 20:23  11.02.19
  Презентация на НАП. Гледайте от 5:36:00 https://youtu.be/NX5C-1bm7Gk От факти пак ли ще го изтриете?
 • Валерия
  Отговор
  25 23:51  11.02.19

  До коментар #12 от "Джордж":

  Джордж, не сте задължен да имате компютър, софтуер и да връзвате каквото и да било с касовия ви апарат.
 • Бясна
  Отговор
  26 00:10  12.02.19
  Ами вместо да се пеним по форумите,да вземем да си вдигнем малко дупетата,че да не позволим да ни обират.
 • Фреди
  Отговор
  27 07:30  12.02.19
  Скапани боклуци.Оядени мишоци.
 • Бясна
  Отговор
  28 12:23  12.02.19
  Някой да сподели,кой може да организира протест по този повод, защото като се замисля само бизнеса май не се е вдигал досега.
 • Бай Пешо
  Отговор
  29 13:59  12.02.19
  Мерките отново ще засегнат тези, които са изрядни и смятат да работят изцяло на светло. Тези, които укриват обороти ще продължат да го правят. Те, и без това, го правят без специализиран софтуер.
 • Вечно недоволния
  Отговор
  30 22:52  12.02.19

  До коментар #13 от "марсол от нап":

  За тия с ел . търговия. Попълвате си точка 37 от КЕП. После от нета чрез кепа си попълвате приложение 33. Кви касови, кви 5 лева. А сега всички форумници, мрънкачи, псевдо бизнесмени и още толкова сметкаджии, наречени счетоводители, по 5 лв. абонамент към одитор ди джей Бобо
 • Г.К.
  Отговор
  31 22:54  12.02.19
  Да се организира протестна подписка в интернет и да се разпространи.Тия министри и това правителство маи забравиха кой ги избира и защо са там
 • 32 23:19  12.02.19
  Този коментар е премахнат от модератор
 • 33 23:20  12.02.19
  Този коментар е премахнат от модератор

 • Счети
  Отговор
  34 09:06  13.02.19

  До коментар #15 от "Ех да можех":

  Айде моля служителите на държавната администрация и свързаните с Герб да се въздържат от некомпетентни коментари.
 • Софтуерист
  Отговор
  35 09:31  14.02.19
  Тия нещастници от НАП са изключителни наглеци, облечени от ГЕРБ във власт. От 1 месец се опитвам да "лицензирам" софтуер. Непрекъснато искат корекция и нещо не харесват и то в законовия 7 дневен срок на 7-мия ден и така ще си мине 31.03 и аза съм извън играта, само Микроинвест и останалите намазани , дето го измислиха това продължават. В тая държава никога не е имало по унищожително управление. Гербаджий облакоха своя рекет в закони и сега колят и бесят всичко което не ги лиже и не се отчита. Само бухалка без морков. Накрая в държават ще останат само цигани, данъчни и политците на Герб. Но Видов ден иде.
 • Бясна
  Отговор
  36 14:05  15.02.19
  Аз пак не разбрах,каква е идеята да пишем тук, изобщо някой да не би да си мисли,че като ни изчетат мненията и видиш ли,ще се отметнат от наредбата си.Еми докато не се вдигнем и с бой ако се налага,няма да променим нищо.А замислете се,че те живеят от нашите пари и наше право е да изразим мнение.,не да си шушукаме по форумите.
 • А. А.
  Отговор
  37 20:03  22.02.19
  А предстои приемане на еврото 2022,честито нов касов апарат.
 • димо
  Отговор
  38 09:23  24.05.19
  "И наистина - по-малко сива икономика означава повече приходи в хазната, а от там - повече блага за всички нас." Извратена заблуда! Колкото и приходи да има за 'хазната', доакто тези, които имат някакъв достъп до нея я озточват така нагло, няма начин да им се насмогне .. ако ще 100-кратно да се увеличат всевъзможните приходи!

Напиши коментар:


Публикувай