1 150 0

Висока събираемост на държавния бюджет

Снимка: Shutterstock
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2017 г. ще бъде положително и ще е в размер на 1 961.2 млн. лв. Това е 2% от прогнозирания БВП, посочват от Министерството на финансите. В сравнение с юли 2016 г. салдото по националния бюджет отчита подобрени. То се дължи на ръста на данъчните и осигурителните приходи. Влошава се обаче салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година, което се дължи на възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато беше пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 г.

Приходите и помощите по КФП към юли 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 20 470,7 млн. лв. (57.8% от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 59.8% от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година нарастват с 1 237.4 млн. лв. (6.7%). Постъпленията от помощи са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 32.9%.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 18 509.5 млн. лв. Това е 50.3 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 17 269.8 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец юли 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г. и юли 2017 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 559.7 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.Напиши коментар:


Публикувай