636 0

Издадени са предписания за понижаване на водата на 115 язовира

След Нова година ще има глоби за неизпълнени предписания

Калина Петрова

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е проверила всички потенциално опасни язовири в страната. По данните на МВР те са 804 и са собственост съответно на: НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и каскади” – 31, ВиК дружествата към МРРБ – 11, дружествата към МЗХ - 173, поделение на МО - 1 язовир и 588 са общинска и друга собственост.

Издадени са предписания за понижаване на нивото до кота „мъртъв обем“ на 115 язовира. Предписанията за подобряване на техническото състояния на язовирните стени, преливните съоръжения и основните изпускатели, свързани с безопасната техническа експлоатация са 5 736 броя. По отношение на необходимата документация има 7 983 предписания. Срокът на предписанията изтича в края на годината, след което ще бъдат направени повторни проверки и при неизпълнение ще бъдат налагани санкции.

В хода на проверките инспекторите са проверили допълнително 964 язовира, които не са фигурирали в изходната база данни, предоставена на ДАМТН от различни институции (МОСВ, Областни и общински администрации, експлоатационни дружества, собственици и други).

Все още има и язовири с неизяснена собственост, като в тези случаи се прилага чл.138, б от Закона за водите. Все още не е възможна и идентификацията на голяма част от обектите с посочените в базата данни параметри. Има затруднения и при предоставяне на актовете за собственост от страна на собствениците, а за част от проверените язовири все още не е назначен оператор. Направените при проверките констатации са свързани и с отсъствие на технически персонал, като изключение са язовирите по Приложение 1 от Закона за водите.

Отчетът е изпратен и до Върховната административна прокуратура (ВАП).

ДАМТН апелира собствениците да възложат подробно техническо обследване за язовирните стени и съоръженията към тях, с цел надеждното установяване на техническото и експлоатационното им състояние.

Контролирането на язовирни стени и съоръженията към тях от страна на ДАМТН е непрекъснат целогодишен процес и е основен предмет на дейност на Главна Дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай