7 298 51

Иван Костов: Облагодетелстват Доган със студения резерв

АЕЦ "Белене" е неизгоден проект

Иван Костов: Облагодетелстват Доган със студения резерв
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Г-н Костов, каква е Вашата оценка за днешното енергийно развитие на България и какви са различията в основните тенденции, в сравнение с периода на Вашето управление? Кои са положителните и отрицателни страни на новата енергийна политика на страната?

Продължават да са в сила всички недостатъци в енергетиката – едностранната зависимост от Русия, несъобразяването и не въвеждането на европейските директиви, големите емисии от въглероден диоксид, наличието на злоупотреба с господстващо положение на пазара и олигополен пазар, както е при течните горива и пр. Тенденциите са неблагоприятни за потребителите, защото има реален риск цените на електроенергията да бъдат завишени заради строителството на АЕЦ Белене и опасност от поемане от потребителите на излишното строителство на транзитен газопровод заради „Турски поток“. Има злоупотреба от страна на Министерството на енергетиката със завишаване на студения резерв, със снемането на този резерв от ТЕЦ „Марица изток 2“ и облагодетелстването на Ахмед Доган.

За съжаление не виждам други положителни тенденции освен нарастването на енергийната ефективност сред основните сектори на потреблението на енергоресурси.

По какви въпроси от икономиката, оценка на рисковете и енергетиката работи днес лабораторията ръководена от Вас?

От 1 август 2019 взехме решение за закриване на Центъра за анализи и управлението на рискове. Наследството му отива в Нов български университет, вероятно в специално създадено звено.

Вие сте признат специалист в областта на анализите на рисковете за националната сигурност. Какво потенциално въздействие биха имали новите руски проекти върху настроенията, икономиката и националната сигурност на страната?

Всички официални политически лица от евроатлантическата общност предупреждават българското правителство и парламент, че новите руски проекти ще задълбочат едностранна енергийна зависимост на страната ни от Москва, която води хибридна агресия срещу всички страни от НАТО и ЕС.

Първите енергийни стратегии на България бяха разработени през 1997-2001 г. - периода на Вашето управление. Тогава се появи и обосновката на необходимостта от изграждане на нова въглищна централа в района на Марица-изток, която днес е факт – американската инвестиция на AES. Какво бихте посъветвали днес Вашите американски партньори имайки предвид натиска за затваряне на всички въглищни централи в Европа, в това число и новите?

Тази енергийна стратегия наред с актуалните въпроси на отрасъла поставяше в своя фокус енергийната ефективност. Затова този термин влезе в заглавието на документа.

Политиката за опазване на природата, с която се ангажира силно ЕС, бе формирана и се осъществява последователно в последните години. Но още по време на преговорите с нас, те настояваха много категорично за спиране или максимално ограничаване на емисиите от серен диоксид. Без изпълнението на тези изисквания България нямаше да бъде приета в ЕС и до днес. Стратегически решението за изграждането и модернизацията на централите от Маришкия басейн бе взето заради нуждата да бъдат компенсирани затворените блокове 1-4 от правителството на Симеон Сакскобургготски. Американските инвеститори не са били наши партньори. Те влязоха в проекта при следващото правителство. Не поддържам никакви отношения с тях, нямам дори контакт. Въпреки това ще ги посъветвам да потърсят запазване на активите по един от двата начина: 1) Прилагане на вече откритите технологии за улавяне и безопасно складиране на въглеродния диоксид, която вероятно ще стане достъпна в следващите години или, 2) да използват газовата връзка с Гърция и да преминат на алтернативно гориво. Убеден съм, че имат предвид, проучват и обсъждат и двата варианта.

В медиите непрекъснато се твърди, че отговорността за клаузите и цените в „неизгодните“ договори с т.н. американски централи е на Вашето Правителство. Обяснете на обществото каква е истината, какви бяха ефектите от тези договори тогава, кога реално бяха договорени цените на електроенергията и от кого бяха подписани анексите към тях за тези цени?

Много пъти съм обяснявал и тук ще повторя. Договорите с централите са подписани от следващото правителство и г-н Милко Ковачев следва да отговори какви конкретни ангажименти е поело то по този въпрос.

Какви ще бъдат последствията за българската икономика от изграждане на АЕЦ“Белене“ ? И може ли те да бъдат различни ако това бъде руски стратегически инвеститор?

Първо, проектът е икономически неизгоден - предполага много по-високи цени на електроенергията от тези, които могат да се очакват в следващите десетилетия. Второ, създава големи рискове за ядрената сигурност на страната, включително защото е в уязвим от земетресения район. Трето, не може да бъде изграден без държавни гаранции за кредитирането му и за изкупуването на електроенергията по много по-високи от борсовите цени.

Според редица експертни анализи българската енергийна политика сериозно изостава от тази на страните в региона, които развиват модерни направления. Българските управляващи поддържат популистки тези осигурявайки си медиен и обществен комфорт, но рискувайки бъдещото устойчиво развитие на отрасъла. До какво може да доведе тази „политика на щрауса“ и избягването на наложителните сериозни реформи в сектора ? Какви съвети бихте дали на днешните управляващи за енергетиката?

Българската енергийна политика се развива без стратегия от близо 20 години. Тя е насочена преди всичко към запазване на държавния контрол върху големите енергийни дружества и реализирането на големи енергийни проекти. Ползи от тези проекти имат участниците във финансови транзакции, свързани с тях, поръчителите и изпълнителите им. Досега не е демонстрирана ползата им за потребителите и енергийните пазари. Такава политика е възможна, когато избирателите не търсят отговорност от политиците за грешни решения, липсва публична среда и медии, в която може да се проведе обективен дебат за ползите и вредите от техните решения и липсва обективно и безпристрастно правораздаване. Комбинацията от трите е необходим и достатъчен стимул за взимане на политически решения в публичен интерес. Популистките тези съпътстват енергийната политика, за да ѝ осигурят легитимност пред българските избиратели. Това е възможно, когато една част от тях приемат енергията за публично благо. Всъщност, политиците и експертите са длъжни да докажат на избирателите си, че енергията е стока като всяка друга, макар и със специфични икономически характеристики.

Публични блага са услугите, свързани със сигурността и поддържането на технологичните стандарти на енергийните системи. Ефектите от тази политика се виждат от едно десетилетие в декапитализацията на НЕК и в натрупването на огромни дългове, в тарифния дефицит, трупан от компанията до 2015, лошото финансово състояние на ТЕЦ Марица изток-2, спрялото развитие на ВЕИ. Минималните негативни ефекти, които могат да се очакват при продължаването на сегашната политика са продължаването на трупане на загуби от непазарното поведение и решения в сектора. Максималните щети са овладяването на целия сектор от опортюнистични и политически обвързани интереси, което ще нанесе изключително големи щети на икономиката и обществото.

Съветите към днешните политици не трябва да са прекалено сложни. Достатъчно е решенията за сектора без изключение да са обвързани със спазване на законите и защита на публичния интерес. Правната основа произтича от европейските директиви и те просто трябва да бъдат спазвани. Освен това е необходимо създаването на нова енергийна стратегия, за предпочитане от независими експерти, които не преследват други интереси, освен публичния. Фокусът на политиката трябва да се измести от големите инвестиционни проекти с държавно участие към завършване на процеса на либерализация и задължително спазване на конкурсите за нови инвестиции в електро енергетиката.

Каква е вашата оценка за реформите в енергетиката и за либерализацията на пазара? Има ли в действителност свободен пазар на електроенергията у нас?

Основната част от оценките на политиката се намират в отговорите на предния въпрос. България е страната с най-забавена либерализация на енергийния сектор. Това доведе до запазване на пост-социалистическите характеристики на сектора: доминиран е от големи и зле управлявани държавни дружества, част от които трупат значителни загуби, декапитализирани са и са заплашени от фалит. Свободата може да се дефинира като брой на действителните алтернативи за всеки пазарен участник. Използвайки тази дефиниция, пазарът на електрическа енергия е частично свободен за индустриалните/бизнес потребителите и с ниска степен на свобода за битовите.

До какви последици ще доведе непрекъснатото потискане на цената на електроенергията на регулирания пазар от години насам и продължаващото непризнаване на много от разходите на енергийни дружества, включително и тези на задължените лица по Закона за енергийната ефективност за финансиране на конкретни проекти в индустрията?

Оценките на ефектите от ценообразуването на регулирания пазар е сложна задача решавана от КЕВР. Тя трябва да се извърши при пълна информация за разходите на енергийните дружества. Така следва да се установява размера на загубите им, ако има такива. Ключова задача на регулатора е да балансира интересите на всички видове производители и потребители, което допуска и непризнаването на разходи, ако те са прекомерни или са в резултат на лошо управление. Един важен аспект на проблема с ценообразуването, в комбинация с посочените по-горе политически проблеми, е непривлекателността на сектора за сериозни пазарни инвеститори. Както въпросът със загубите за производителите, така и този, свързан с липсата на значими инвестиции в сектора, може да се решат при завършването на процеса на либерализация, когато пазарните механизми изместят в достатъчна степен политическата намеса.

Вашата лаборатория преди време беше в основата на обосновката на икономическата целесъобразност на газовия хъб „Балкан“. Днес мнозина газови експерти, включително и членове на Българския енергиен и минен форум застъпват тезата, че този проект не само че е икономически неизгоден за страната, но е и невъзможен за изпълнение. Каква е Вашата оценка днес и какво послание бихте отправили към премиера Борисов, който изглежда е най-горещия фен на този проект?

Да прочете по-внимателно нашите доклади. В тях е казано, че за да има хъб, следва газа да се търгува свободно от различни доставчици и купувачи. Без много субекти газова борса е невъзможна. Не е решение и е крайно неизгодно да се строи нова транзитна тръба заради „Турски поток“. Посочили сме, че изграденият лупинг е достатъчен, остатъчните количества газ да преминат през страната ни, ако въобще се стигне до такава необходимост.

Вие безспорно сторихте дело, за което България винаги ще Ви е признателна като спряхте навремето инвазията на косовските емигранти от албански произход към България. Но Македония не удържа натиска и сега е изправена пред редица проблеми. Сериозни проблеми съществуват и между България и Северна Македония по спорни проблеми от съвместната ни история. Каква е Вашата прогноза за развитието на тези спорове и ще се стигне ли до някакъв компромис ? Имате ли идеи за преодоляване на различията?

Натиск в Северна Македония от местните албанци няма. Те са много по-активни в емигрирането си от страната отколкото останалите. Въобще албанците са били много мобилни на територията на Османската империя и сега стават такива в рамките на евроатлантическата общност. Проблемите между България и Северна Македония се дължат на това, че като договор бе подписана старата декларация от 1999, като към нея се добави един член. Този договор не дава възможност да се споразумеем и да преодолеем различията си – българската страна иска да се опира на историческите факти – северомакедонците искат да постигнат политически компромис. Без политическа воля, на тази база много трудно ще се намери съгласие. Премиерът Зоран Заев и президентът Стево Пендаровски направиха усилия, но ги очакват избори и не могат да бъдат повече гъвкави.

Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 13 гласа.

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Коментар📝

  53 27 Отговор
  Тоя РАЗПРОДАДЕ ДЪРЖАВАТА ЗА 1$ ПОД НАТИСК НА СВЕТОВНАТА БАНКА СЕГА ХРАНИМ ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ.ДЪРЖАВЕН ИЗМЕННИК

  Коментиран от #15, #36, #42

 • 2 Този коментар е премахнат от модератор

 • 3 Анти милиционер

  46 17 Отговор
  Кажи си Ваньо. Кажи за фондация Демокрация, крадлив "иганин.
 • 4 мавър

  38 20 Отговор
  С Доган трябваше отдавна да се гушкате в ЦСЗ.
 • 5 Митю

  7 5 Отговор
  Анализатор на НС?!
 • 6 мястото ви е в затвора

  45 16 Отговор
  А за договорите с "Американските Марици", какво ще кажете, г-н Костов? Колко години вече плащаме по над 800 милиона над пазарната цна на тока? Това данък за господарите ли е? Жалко е, че нямаме правосъдие, иначе щяхте да се обаждате от затвора!

  Коментиран от #17, #26


 • 7 Мдааа

  26 13 Отговор
  Един от 230 000 ОФИЦИАЛНИ подлоги на сащисаните. Само тука на тази територия може да има толкова голям процент подлоги !!!!!

  Коментиран от #31

 • 8 злобар

  38 16 Отговор
  Най големият държавен мошенник и хайдутин който не се посвени да посегне дори на пенсионерите !!!

  Коментиран от #40

 • 9 КОНСТАНТИНОВ

  29 12 Отговор
  ТОЯ Е ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО КРАДЕНЕТО,НО КАКТО ВСИЧКИ КАТО НЕГО НЕ СПИ СПОКОИНО И СЕ ОГЛЕЖДА ПО УЛИЦАТА ДА НЕ ГО ГРЪМНАТ.
 • 10 Професора

  28 10 Отговор
  Същия църен Иван Костов които затвори 2 реактора на,, АЕЦ - Козлодуй" без причина! Или причината беше че продаде,, Мариците 1-3" на господарите си от САЩ по време на приватизацията.
 • 11 антрашпиц

  23 9 Отговор
  ...все си мисля,че и сега трябва да има народен съд....
 • 12 1234

  19 9 Отговор
  А ти работиш за юдеите като подари Бга Балкан и двата теца
 • 13 анонимен

  24 11 Отговор
  Този не е ли в затвора вече! ??? И защо давате трибуна за изява на този престъпник! !!!!! В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪВЕДЕ КИТАЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО! !!!

  Коментиран от #38

 • 14 До трола

  6 6 Отговор
  Засрами се
 • 15 Гениалната Държава

  21 5 Отговор

  До коментар #1 от "Коментар📝":

  ИМАЛ СЪМ 3-ма ПРИЯТЕЛИ ЦИГАНИ И ТРИТЕ СА ОТКРАДНАЛИ НЕЩО ОТ МЕНЕ, ЗА ТЯХ КРАЖБАТА Е НЯКАКЪВ ПОДВИГ ИЛИ ФОРМА НА ТРИУМФ, ЦИГАНИТЕ СА ЕДИНСТВЕНИЯТ ЕТНОС КОЙТО НЕ СЕ ИНТЕГРИРА --------------------------------------------------- ЗАТОВА ПЪК У НАС ГИ РАЗМНОЖАВАМЕ С ПОСЛЕДНИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ ЗА ДА СУЧАТ ОТ ВНУЦИТЕ НИ, ДОКАТО ГИ ТОРМОЗЯТ И ИЗНАСИЛВАТ
 • 16 Този коментар е премахнат от модератор

 • 17 Провинциалист

  21 16 Отговор

  До коментар #6 от "мястото ви е в затвора":

  Що не четете бре, човека ви каза, че договора е сключен от правителството на Симеон Сакскобурготски. Ама вие да си плюете. Тъпа нация.
 • 18 Този коментар е премахнат от модератор

 • 19 Gero

  19 11 Отговор
  Тоя предател отдавна трябваше да бъде убит с камъни пред парламента, за да не се стига до тук, всеки политик да е корумпиран и безнаказан...! Трябва смъртно наказание само за политиците!!!
 • 20 Този коментар е премахнат от модератор

 • 21 Усмивката

  8 6 Отговор
  Иеанчо...мщлия ми.А като профадохте Нефтохим ьа лева ,кого облагодеталствахте.Знаеш ли само от едно титаново производство ,нарязано и продадено за скрам ,този НЯКОЙ,колко се е облагородил.За товали сте с такива шкембета ,все отбрани в НС

  Коментиран от #22

 • 22 Усмивката

  6 3 Отговор

  До коментар #21 от "Усмивката":

  2 лева ,Нефтохима
 • 23 Някой си

  7 9 Отговор
  Ако станат ВАНКА от гроба пенсионерите биха те на кръст разпънати. По ТЖ получава ха 147, а ти им ги смъкна на 47, а и точно тогава бяха съкратени цели семейства от работа, на 2 януари 1999, нямаше никъде работа, внуците отиваха при вдовишките баби изяждаха им кво има и те гладува ха, разказваше ми милата ни покойници.. Луди за вързва е сте и затова искаме президента, той е от този загива негов роден град Димитровград, Хасково, Харманли, Свиленград, а не някакви си.. Лоши хора, къде нищо не знаят. От войни тук в тия чукари, кой.. Една бизнесменка, баща татари от в. Търново, майка тракийска, татари са лоши хора, за сф ясно, надменни без покритие, мързеливи и хойкащи, командирован и знаем, мързел
 • 24 Този коментар е премахнат от модератор

 • 25 Хуйло

  14 4 Отговор
  Чета и се убеждавам, чене може да има толкова много тъпанари пишещи тук?
 • 26 Казуар

  15 1 Отговор

  До коментар #6 от "мястото ви е в затвора":

  При правитетелството на Костов се подписа меморандум, предварителни намерения.Меморандумът не е обвързващ, може да се откаже. След това при правителството на Кобурга се подписа договор който е обвързващ и включва цени и всички подробности.
 • 27 Митко

  13 4 Отговор
  Чета и се убеждавам колко много да промити мозъците на българите от медиите относно Иван Костов! Направо се чудят колко грехове да му припишат! А същите лумпени ( без извинение) помнят ли правителствата преди и след това на Иван Костов или име къса паметта?
 • 28 Митко

  9 5 Отговор
  Чета и се убеждавам колко много са промити мозъците на българите от медиите относно Иван Костов! Направо се чудят колко грехове да му припишат! А същите лумпени ( без извинение) помнят ли правителствата преди и след това на Иван Костов или им е къса паметта?
 • 29 Този коментар е премахнат от модератор

 • 30 ай де бе

  11 11 Отговор
  Шанс за България ще има, когато такива българоубийци като иван костов ги вкарат да гният в затвора.

  Коментиран от #37

 • 31 Кои са същисаните

  2 3 Отговор

  До коментар #7 от "Мдааа":

  Изяснете кои са тези 230хил "същисаните"¹И кои не са от тях Отворете ни очите идват избори
 • 32 Хелиос

  8 3 Отговор
  Коментарите и нападките срещу Иван Костов са от ляво у от дясно популистите мафиоти това означава те се ръководят от един и същ център То ес,гласуваш за Манолова или Фандъкова,получаваш ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ И ДОГАН

  Коментиран от #33

 • 33 Въх ма значи

  2 5 Отговор

  До коментар #32 от "Хелиос":

  Гласуваш за Игнатов, Бонев, Иванчева или заМанолова, особено за Галевица и получаваш вибратор!
 • 34 ФАКТИТЕ!

  4 0 Отговор
  Политици крият 12 години цената на маршкия ток!!!! Гласове, 13 март 2013 г.!
 • 35 Дооан

  8 7 Отговор
  Иван е кажи за колко продаде държавата и българите.
 • 36 Синя сова

  11 8 Отговор

  До коментар #1 от "Коментар📝":

  Тодор живков разсипа заводите! Те спряха да произвеждат и натрупаха по повече от по 200 млн долара дългове за всяко!!! Луканов обяви фалит на икономиката на България! Жан виденов , с некадърно управление доведе икономиката до катастрофа! Иван Костов спаси България , стабилизира банковата система и оатави в ОПРАЗНЕНАТА хазна 8 млрд лева! Така ,че не говори глупости !

  Коментиран от #46

 • 37 Синя сова

  10 9 Отговор

  До коментар #30 от "ай де бе":

  Да наречеш българоубиец мафиота борисов и него да вкараш в затвора , ето това е правилният път! Костов спаси българия! И до ден днешен икономиката работи благодарение на тежките , но правилни реформи , които проведе единственото демократично правителство на Иван Костов!!! Запиши си го на челото!

  Коментиран от #47

 • 38 Този коментар е премахнат от модератор

 • 39 ПЕНКО

  6 4 Отговор
  "АНЕКСЪТ" ЗА АМЕРИКАНСКАТА ТЕЦ Е НЕГОВ !!!!!!!!!!
 • 40 Синя сова

  7 6 Отговор

  До коментар #8 от "злобар":

  Ей, злобар! При жан инфлацията беше 650% и котировка 3000 лв за долар! Инфлацията изяде заплатите и пенсиите! Заплатите стигнаха 5 долара , а ниските пенсии стигнаха 60 цента!!! А Костов увеличаваше с 10% и заплатите и пенсиите пролет и за Нова година !!! За да стигнат през 2001 година 60 долара пенсиите и 125 долара заплати , като котировката беше 2 лв за долар и инфлация 8%! !! Четете бе хора! Има статистика! А вие повтаряте глупостите и измишльотините на бойкопеевските вестници!

  Коментиран от #44

 • 41 Този коментар е премахнат от модератор

 • 42 Този коментар е премахнат от модератор

 • 43 ник3900евро

  7 5 Отговор
  Няма по долен и продажен народ от Българския и много ПРОСТ.За съжаление си заслужават съдбата ,Костов е единственият премиер на България който управлява без да бъде послушник на ДС и Кремъл стабилизира тотално фалирала държава, благодарение на крадците комунисти и накрая го изкарахте черната овца на Прехода.

  Коментиран от #48


 • 44 Администратор

  0 4 Отговор

  До коментар #40 от "Синя сова":

  Служебно променяме ника ви на Тъпа сова.
 • 45 Този коментар е премахнат от модератор

 • 46 Този коментар е премахнат от модератор

 • 47 Този коментар е премахнат от модератор

 • 48 Този коментар е премахнат от модератор

 • 49 Вили

  1 1 Отговор

  До коментар #46 от "Кое е стабилизира бе мишка":

  Колкото си прав, толкова да си здрав.
 • 50 Кой68

  6 5 Отговор
  Тоя е за затвор...Белене е неговия дом.....Сибир..
 • 51 Демократ

  1 0 Отговор
  Има ли човек, който все още вярва на глупостите, че е разпродал държавата за 1$? Ако не беше Костов да стабилизира страната след Виденов и да даде посока към ЕС и Нато, още щяхме да ходим с цървули. Никой не му е благодарен и че не пусна албанците тук, по време на Косовската криза.

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.